[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10069
ชื่อ: มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
ฉายา: อ๋อย
อายุงาน: 24 ปี 5 เดือน 25 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (17)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539  กศ.ม  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539  กาศึกษามหาบัณฑิต  
3    มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 2528  กศ.บ  ปริญญาบัตร
4    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2528  การศึกษามหาบัณฑิต  
5    วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 2526  ปก.ศ สูง พลศึกษา  วุฒิบัตร
6    โรงเรียนวัดหนองแขม ( มัธยมวัดหนองแขม) 2524  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วุฒิบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
7    โรงเรียนวัดหนองแขม( สหราฎร์บูรณะ) 2517  ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย  วุฒิบัตรประถมศึกษาตอนปลาย
8    โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 2516  ประโยคประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ประธานกรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2558 ประธานกรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2558 กรรมการ ฝ่าย English Program
2557 ประธานกรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 ประธานกรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2555 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกองทุน กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2554 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2554 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2554 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2554 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2554 กรรมการ งานหอพัก
2554 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2561 ผู้ช่วยปฏิคม สมาคมผู้ปกครองและครู 0
2561 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2560 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0 คำสั่งแต่งตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู
2560 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2559 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาปีที่4 0
2558 หัวหน้าแผนกปกครองและกิจกรรม English Program ประถม-มัธยม 0
2558 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 0
2557 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 0 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2557
2557 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 0
2556 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน สอน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 0
2556 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 0
2555 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 0
2555 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 0
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2554 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 0
2553 หัวหน้าแผนกกิจกรรม 0
2552 หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ 0
2551 หัวหน้างานบริหารหอประชุมหลุยส์มารี 0
2550 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 0
2549 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 0
2548 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 0
2547 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 0
2546 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 0
2545 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 0
2544 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 0
2543 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2542 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2541 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2540 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2539 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2538 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2537 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2536 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงษ์เมืองสรรค์ และมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 อาคารโกลเด้นจูบีลี่ 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 13.00 19602.jpg
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 อาคารโกลเด้นจูบีลี่ 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 13.00 19603.jpg
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 2.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 อบรม "ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอต์ต (Montfortian Deucation Charter)" โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรม "นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 รับเชิญเป็นพิธีกรและจัดกิจกรรมงานเลี้ยงครสิต์มานักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 14 ธ.ค. 2560 4.00
2560 เป็นวิทยากร "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ การตระหนักคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 09 ก.พ. 2561 - 09 มี.ค. 2561 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย คณะวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 08 ก.ย. 2559 - 08 ก.ย. 2559 5.00
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องมาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 ประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 17 ก.พ. 2560 - 18 ก.พ. 2560 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.สัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 บรรยายพิเศษ โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 2.00
2558 การศึกษายุค Digital Age โดย ดร.รจนา คลื่ฉายา และแบ่งปันประสบการณ์การเป็นครูยุค Digital Age จากตัวแทนครูโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 5.00
2558 การใช้ระบบ SWIS ในการบริหารจัดการโรงเรียน โดย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 01 ต.ค. 2558 - 01 ต.ค. 2558 3.50
2558 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน โดย ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 01 ต.ค. 2558 - 01 ต.ค. 2558 3.50
2558 WorkShop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน / แบ่งปันการนำ Digital Age มาใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 3.50
2558 สัมมนา Team Building Activity เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความร่วมมือ การแบ่งปัน และระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความเข็มแข็ง สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน บ้านชมเดือน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 7.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การดำเนินการตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนางาน ห้องปรีชาวุฒิ 07 มี.ค. 2559 - 07 มี.ค. 2559 5.00
2558 การอนุรักษ์ทรัยยากรธรรมชาติ เค ปาร์ค สัตหีบ 08 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 12.00
2543 สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 21.00
- อบรมการจัดทำงานวิจัยเข้าระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 2.00
- เรียนภาษาอังกฤษ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ต.ค. 2555 - 12 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมในหัวข้อ พัฒนาจิตรวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (อาคารรัตนบรรณาคาร) 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- สัมมนา เรื่อง เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดย รศ.ดร. สมโภชน์เอี่ยมสุภาษิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 0.00
- สัมมนา เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสู่อาชีพ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 0.00
- ครูอาชีพ อาชีพครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2553 0.00
- สัมมนาโครงสร้างและนโยบายการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 0.00
- อบรม Best Practice Sharing โดยคุณวิภา พัชตะชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 0.00
- Leadership Seminar on Cost effectiveness analysis by Syracuse University , USA Assumption College Thonburi 30 ก.ย. 2540 - 02 ต.ค. 2540 0.00
- อบรมหลักสูตรโปรแกรม Microsoft Window 3.1 Thai Edition, Microsoft Word 6.0 Thi Edition, Microsoft Excel 5.0 Thai Edition โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 มี.ค. 2539 0.00
- World Wide Web-Enhanced learning: and Exciting and Challeging way of Instruction by Pennsylvania State University, USA Assumption College Thonburi 27 มี.ค. 2541 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติการประเมินการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมาสเตอร์อาทิพย์ สอนสุจิตรา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติการประเมินการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมาสเตอร์อาทิพย์ สอนสุจิตรา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบที่สาม (พ.ศ.2554 – 2558) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.ค. 2553 0.00
- อบรมการใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สีน้ำอย่างถูกวิธี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ก.ย. 2553 0.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 0.00
- การดูแลและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 0.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง "ACT: A LEARNING SCHOOL" Learning Organization and Knowledge Management สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 0.00
- ”รู้จักและเข้าใจการใช้พลังงานทางเลือก “ โดยคุณแม่สาย ประภาสะวัต นายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับรถยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ย. 2554 0.00
- โคเลสเตอรอลสูง ภัยร้ายใกล้ตัว" โดย หัวหน้าแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ. พญาไท 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2554 0.00
- การอบรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิ และทำความดี ถวายพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84พรรษา สวนมุทิตาธรรมาราม นครปฐม 03 ต.ค. 2554 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2555 0.00
- "กลยุทธการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมASEAN โดย ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.พ. 2555 0.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 0.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 0.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- การอบรม ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โดย..มิสดรุณี ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 0.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี "ACT BE TOGETHER" โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เรื่องการเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายภาพ" โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00
- การแนะนำวิธีการประหยัดพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เป็นผู้ประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่26 กรุงเทพ-หัวหิน 12 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 48
2561 เป็นผู้ประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ครั้งที่2 สวนพุทธมณฑล 10 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 5 1448.jpg
2560 ศึกษาดูงานกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ เนเธอร์แลนด์ ลักซัมเบอร์ เยอรมัน เบลเยี่ยม 06 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 64
2560 นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าชมนิทรรศการ พระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง สนามหลวง 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 7
2560 ประธานจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล นครราชสีมา 13 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 20
2560 ประธานดำเนินงานจัดเดินวิ่งการกุศล โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 4
2558 การจัดงานวันครู"อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 17 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559 3
2558 การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 11 ก.พ. 2559 - 11 ก.พ. 2559 4
2555 ประชุมสัญญจรของสมาพันธ์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 14 ก.พ. 2556 - 16 ก.พ. 2556 14
2555 ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ระดับประถมศึกษา ณ Tsujiminami Elementary School ระดับมัธยมศึกษา ณ Tokyo Gakkan Urayasu High School และ Junten High School ประเทศญี่ปุ่น 10 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2552 0
2555 ศึกษาดูงาน Bell Language school in London Cambridge and Bath ประเทศอังกฤษ 28 ต.ค. 2539 - 03 พ.ย. 2539 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก 30 เม.ย. 2544 - 13 พ.ค. 2544 0
2555 อบรม การจัดการงานสารบรรณ (E-Office) โดยมาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2553 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเวียดนาม ตอนใต้ 03 พ.ค. 2543 543 ประเทศเวียดนาม 03 พ.ค. 2543 - 08 พ.ค. 2543 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเวียดนามตอนเหนือ ประเทศเวียดนาม 03 พ.ค. 2548 - 06 พ.ค. 2548 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครวัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา 17 มี.ค. 2551 - 19 มี.ค. 2551 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เป็นพิธีกรการสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อาคารหลุยส์มารี 01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 48
2561 เป็นวิทยากรให้การอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมแรลลี่ ให้กับคณะครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี โรงเรียนประชาสงเคราะห์ จ.ชลบุรี 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 3
2561 เป็นผู้จัดกิจกรรมแรลลี่ และเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมแรลลี่ ให้กับโรงเรียนประชาสงเคราะห์ อ.พานทอง จ,ชลบุรี โรงเรียนประชาสงเคราะห์ จ.ชลบุรี 02 มี.ค. 2562 - 03 มี.ค. 2562 0
2560 เป็นพิธีกร ในการสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18
2559 เป็นพิธีกรดำเนินการสัมมนาคณะภราดา และผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ โรงแรมเอเชีย พัทยา 21 ส.ค. 2559 - 23 ส.ค. 2559 20
2559 วิทยากรจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ACSPTA ครั้งที่ 12 ศรีราชา-นครนายก 11 ก.พ. 2560 - 12 ก.พ. 2560 0
2558 วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ปปช.รุ่น9 โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอร์ท 07 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558 32
2558 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ( ACTEP TEAM BUILDING ) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 12
2558 วิทยากรจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2015 ระยอง 22 ส.ค. 2558 - 23 ส.ค. 2558 18
2558 เป็นพิธีกรในการแถลงข่าวการปลูกป่า โรงเรียนอัสสัมชัญ 03 ก.ย. 2558 - 3
2558 เป็นพิธีกรดำเนินการการสัมมนาคณะภราดา และผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 20
2558 กรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน BSG อัสสัมชัญแผนกประถม 09 ก.พ. 2559 - 12 ก.พ. 2559 36
2558 รับเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดร.เรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 09 ก.พ. 2559 - 12 ก.พ. 2559 0
2558 กรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน BSG โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 09 ก.พ. 2559 - 12 ก.พ. 2559 32
2557 การจัดกิจกรรมแรลลี่ศาลปกครองสูงสุด ที่ทำการศาลปกครองสูงสุด 15 ม.ค. 2558 - 3
2557 วิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ FA Family Rally กรุงเทพฯ-ชะอำ 07 มี.ค. 2558 - 08 มี.ค. 2558 20
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  รางวันครูดีเด่นมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
2  0 543  ครูปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มธนบุรี  เกียรติบัตร จากสำนักเลขาธิการคุรุสภา
3  0 543  รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  โล่เกียรติยศ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
4  0 543  รางวัลครูชำนาญการ แม่พิมพ์ของแผ่นดินไทย  โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากชมรมแม่พิมพ์ของแผ่นดินไทย
5  0 543  รางวัลชมเชยครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ  
6  0 543  ผู้ปฏิบัติงานไม่ป่วยสายลาขาดตลอด 3 ปี  
7  0 543  ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกองทุนสวัสดิการครูฯ สมัยที่ 2  
8  0 543  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในฐานะผู้แทนครู  
9  16 พ.ค. 2550  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
10  15 พ.ค. 2551  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
11  18 พ.ค. 2552  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
12  17 พ.ค. 2553  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
13  16 พ.ค. 2554  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
14  16 พ.ค. 2554  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
15  16 พ.ค. 2555  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
16  16 พ.ค. 2555  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
17  16 พ.ค. 2556  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
18  16 พ.ค. 2556  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
19  17 พ.ค. 2556  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
20  20 พ.ค. 2556  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามัธยมวัดหนองแขม
21  15 พ.ค. 2557  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
22  16 พ.ค. 2557  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
23  19 พ.ค. 2557  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
24  18 พ.ค. 2558  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
25  18 พ.ค. 2558  ประธานกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่  
26  15 ม.ค. 2559  ครูไม่ป่วยสายลาขาด 6 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
27  17 ม.ค. 2559  คุรุสดุดี ประจำปี 2558  
28  17 ม.ค. 2559  รางวัล คุรุสดุดี  เข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศ
29  16 มี.ค. 2559  ไม่ป่วยสายลาขาด  ใบเกียรติบัตรจากฝ่านสำนักฯ
30  20 พ.ค. 2559  เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  คำสั่งแต่งตั้ง สำนักงานเขตการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
31  16 ก.พ. 2560  เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  คำสั่งประกาศแต่งตั้ง
32  2 มี.ค. 2560  ผู้ปฏิบัติงานไม่ป่วยสายลาขาด 7 ปี ติดต่อกัน  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 0 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดั
5   4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญเครื่องหมายประดับ

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)