[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10071
ชื่อ: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
ฉายา: ju
อายุงาน: 32 ปี 4 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (27)


10 รูป

1 รูป

2 รูป

5 รูป

7 รูป

3 รูป

5 รูป

1 รูป

2 รูป

7 รูป

4 รูป

1 รูป

1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 ประสานงานการสอนบูรณาการและการสอนภาษาต่างประเทศ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการและเลขานุการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3A 0
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 0 คำสั่งแต่งตั้ง2561/0001
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/60
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/59
2559 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1ห้อง 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/58
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/57
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/56
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง001/55
2554 ครูประจำชั้น และงานการสอนภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 0 คำสั่งแต่งตั้ง001/54
2553 หัวหน้างานการสอนภาษาต่างประเทศ และสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งแต่งตั้ง001/53
2552 หัวหน้างานการสอนภาษาต่างประเทศ และสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งแต่งตั้ง001/52
2551 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษา 0 คำสั่งแต่งตั้ง001/51
2550 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/50

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง“การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดยผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 Mathematics Teaching Using the Singapore Mathematics Approach Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok 29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562 5.30
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 27 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561 25.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2561 17.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน โดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้อง ป.1/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 “การถ่ายภาพเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “PROMOTING THE 21st CENTURY SKILLS: BRIDING THE DIGITAL GAP”โดยวิทยากรจาก ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และนายอนุชิต หอมทอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 09 ม.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2562 6.00
2561 “การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright เบื้องต้น” โดยวิทยากรจาก บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-16.00 น 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมหลักสูตรใหม่(ฉบับปรับปรุงปี 2560)โดย ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2560 อบรมThe English Language Proficiency Course โดย T.Conor James Lennon. อาคารราฟาแอล ห้อง ป.4/7 20 ม.ค. 2561 - 17 ก.พ. 2561 10.00
2560 อบรมการใช้โปรแกรม GSP โดยคณะวิทยากรจาก สสวท. อ.สมนึก บุญพาไสว อ.สิริวรรณ จันทร์กูล อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 10.00
2560 บุคลากรดูแลงานวิจัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2561 18.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข”โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้”โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559”โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 เรื่อง วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท โดย.... วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” โดย...... ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ ผศ. ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 ต.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2559 11.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. James Close, Mr. James Sowerby ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-BELL 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 18.00
2559 “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการ คิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา"โดย.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 01 ก.พ. 2560 - 01 มี.ค. 2560 2.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ก.ย. 2558 2.30
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร และนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 1.30
2558 เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย โรงพยาบาลวิชัยเวช ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 10 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 28.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 ก.พ. 2558 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้ software Active Board โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 อาคารราฟาแอล 29 พ.ค. 2557 - 29 พ.ค. 2557 1.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน และคณะ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 1/8 อาคารราฟาแอล 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “การใช้ลิฟท์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา” โดย...ผู้ชำนาญการจากบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หอประชุมหลุยส์ฯ 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 หลักสูตรเร่งรัด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพฯ 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 3.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์มารีฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 แนวทางการจัดทำข้อสอบ โดย ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และ ดร.อธิป สอนสุจิตรา มูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 09 ก.พ. 2558 - 09 ก.พ. 2558 6.00
2557 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ STEM Education ในห้องเรียน โดย มาสเตอร์สันติ วงษ์พันธ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 01 ธ.ค. 2557 - 01 ธ.ค. 2557 1.00
2557 การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ก.พ. 2558 - 17 ก.พ. 2558 1.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมอาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:กระบวนการคิดสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 มิ.ย. 2553 - 25 มิ.ย. 2553 0.00
2556 การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ย. 2554 0.00
2556 วิธีการและแนวทางการใช้ตำราภาษาอังกฤา 3 รายวิชา โดยฝ่ายการศึกา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 21 เม.ย. 2553 - 23 เม.ย. 2553 0.00
- -การทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 24 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 8.00
- -พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 8.00
- -การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 6.00
- -การอบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ ปฎิบัติธรรม และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนมุทิตาธรรมาราม 03 ต.ค. 2554 8.00
- -เทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ห้องประชุมไถง 30 พ.ย. 2555 8.00
- -อบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง รัตนบรรณาคาร1 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 12.00
- -การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ครั้งที่ 1 รัตนบรรณาคาร3 18 ส.ค. 2555 3.00
- -การสอบวัดความรู้เรื่องมรดกการศึกษาคุณภาพเซนต์คาเบรียลและความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 1/2554 (ภาคภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 21 ม.ค. 2555 4.00
- -การใช้ Sumsung Galaxy Tab10.1 รัตนบรรณาคาร2 25 ก.พ. 2555 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การจัดหลักสูตรแผนการเรียนและระบบนิเทศการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร แผนกประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 6 1240.jpg
2555 -ศึกษาดูงานการสอนบูรณาการโรงเรียนอัสสัมชัญ(ประถม) โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2555 4
2544 -ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ Montfort School 14 ต.ค. 2551 - 16 ต.ค. 2551 18
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 11
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 7 เม.ย. 2561-9 เม.ย. 2561 19 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  15 มี.ค. 2552  คณะกรรมการเข้าร่วมติดตามพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร
2  14 มี.ค. 2553  คณะกรรมการเข้าร่วมติดตามพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
3  14 ม.ค. 2554  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาด ลา มา สาย  เกียรติบัตร
4  19 ก.พ. 2554  คณะกรรมการประกวดสื่อการสอน  เกียรติบัตร
5  13 ม.ค. 2555  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
6  16 ม.ค. 2556  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 3 ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร
7  25 เม.ย. 2556  ครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ  เกียรติบัตร
8  15 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
9  26 ก.พ. 2557  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD)  ประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2546  -ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรก 120 20 26 12 ม.ค. 2547 พระราชทานตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (20)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3 19 มิ.ย. 2562
 ซ้อมเดินสวนสนาม ระดับชั้น ป.3 19 มิ.ย. 2562
 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 3 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน 10-14 มิ.ย.62 3 ก.ค. 2562
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ระดับ ป.3 เรื่องงานสายสัมพันธ์ฯ 6 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 17 ก.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน มิถุนายน 18 ก.ค. 2562
 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ พบนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 18 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 18 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.3 ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน กรกฎาคม 22 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลโครงการส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลงานกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 20 ก.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 ในเดือนกันยายน 24 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 317 ก.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 317 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)