[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10075
ชื่อ: มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
ฉายา: นุช
อายุงาน: 31 ปี 9 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 2548  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาการจัดการ  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 2530  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)  ปริญญาบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 2528  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) แผนกวิชาบัญชี  ประกาศยนียบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.นครราชสีมา 2525  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาบัญชี  ประกาศนียบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 2523  ม.ศ.3  ใบสุทธิ
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านตะคร้อ (วันครู 2502) 2520  ป.7  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2562 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2562 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2562 ประธานกรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2562 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2562 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2562 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2561 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2561 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2560 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2560 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2560 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2560 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2559 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2559 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2559 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2558 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2558 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2557 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2557 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2556 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2556 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2556 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 ที่ปรึกษา งานรับ-จ่ายเงิน
2555 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2555 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2555 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 ที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน
2554 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2554 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2554 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 ที่ปรึกษา งานบัญชีและงบประมาณ
2554 ที่ปรึกษา งานการเงิน (รับและจ่ายเงิน)
2554 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2554 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกธุรการ
2554 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนการเงิน
2554 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ
2554 ที่ปรึกษา ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 ที่ปรึกษา ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2558 ผู่้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2556 ที่ปรึกษาการปรับปรุงระบบจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชี การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 0
2555 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย 0 กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการจากมูลนิธิฯ
2554 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 0 หนังสือให้การรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการจากมูลนิธิฯ
2553 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 0 หนังสือให้การรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการจากมูลนิธิฯ
2552 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และหัวหน้าแผนกธุรการ 0 หนังสือให้การรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการจากมูลนิธิฯ
2551 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และหัวหน้าแผนกการเงิน 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2551
2550 หน้าหน้าฝ่ายการเงิน และหัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ 0 ประกาศอัตรากำลัง ปี 2550
2549 หัวหน้าฝ่ายการเงิน และหัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ 0 ประกาศอัตรากำลังปีการศึกษา 2549
2535 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน และหัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ 0 ประกาศอัตรากำลัง ปี 2535-2548

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์มารีย์เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์มารีย์เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์มารีย์เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์มารีย์เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์มารีย์เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์มารีย์เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารีย์เดอมงฟอร์ต 10 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 0.30
2562 เรื่อง “โรงเรียนจะต้องเตรียมการอย่างไรเมื่อระบบการเงินเปลี่ยนไปสู่ระบบออนไลน์” โดยวิทยากร….คุณรชานนท์ เอี่ยมลออ ห้องประชุมยอห์นแมรี 31 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 2 21140.doc
2562 การอบรม เรื่อง “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากร ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 1
2561 การอบรมผู้ดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมบุศน้ำทอง จ. ลำปาง 28 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 16.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 23.00
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 หลักสูตรวิปัสสนา (10 วัน) โดย อ.อุษณา ภัทรมนตรีและ อ.สุจิต บุญเกษมสันติ ศูนย์ธรรมกมลา จ.ปราจีณบุรี 03 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2560 125.00
2560 การสัมมนา หัวข้อ "ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย" โดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 โรงแรมเอเซีย พัทยา 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 "การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต" โดยฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมมาร์ตินยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 "การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา" จัดโดย สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมการศึกษาเอกชนทุกประเภท ทุกระดับการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 06 ต.ค. 2559 - 06 ต.ค. 2559 6.00
2559 “การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่” (Educating Today and Tomorrow : A Renewing Passion) โดย สภาการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเซีย พัทยา 21 ก.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2559 27.00
2559 หลักสูตรวิปัสสนา (10 วัน) โดย โกเอ็นก้า (อ.สิรินาถ นาถวงษ์) ศูนย์วิธรรมธานี เขตคลองสามวา กทม (มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์) 04 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 125.00
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยคุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย ดร. อาทิพย์ สอนสุจิตรตา ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดยมิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 บรรยายพิเศษ โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 2.00
2558 "ภาษีเงินได้กับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของนิติบุคคลโรงเรียน -การจัดเตรียมเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของนิติบุคคลโรงเรียน" โดย อาจารย์ธีระพันธ์ พุทธสวัสดิ์ิ ศูนย์ฝึกงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 "การบัญชี งบการเงิน และการวิเคราะห์ การวางแผนการเงิน และการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ" จัดโดย ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 10.30
2558 "การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงฝ่ายธุรการ-การเงิน" โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงินโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และมิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บ้านชมเดือน อัมพวา 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 "การประชุมคณะกรรมการจัดทำตราสารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ " โดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 15 พ.ย. 2558 - 15 พ.ย. 2558 5.30
2558 "การปรับปรุงตราสารโรงเรียนในเครือ" โดย คณะกรรมการปรับปรุงตราสารมูลนิธิฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 15 ธ.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2558 6.00
2558 การอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ม.ค. 2559 - 28 ม.ค. 2559 6.30
2558 การอบรม เรื่อง "ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) "โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี – Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด (มหาชน) ห้องคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การอบรม เรื่อง "การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP" โดย มิสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 หลักสูตรวิปัสสนา (10 วัน) ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี 30 เม.ย. 2557 - 11 พ.ค. 2557 100.00
2557 "การเขียนจดหมายราชการ" โดย..มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ ชั้น 2 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" โดย อาจารย์ นรนุช ไผ่แก้ว อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 6.00
2557 "กฎหมายภาษี และข้อควรระวังเรื่องภาษีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ" โดย อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 2.00
2557 "ข้อควรระวังในการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในเครือฯมูลนิธิฯ" โดย คุณรัชชานนท์ เอี่ยมละออ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 22.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครู โดยพระพยอม กัลยาโณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชี การเงิน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 01 มิ.ย. 2556 - 31 ก.ค. 2556 0.00
2556 สัมมนาเรื่อง ฝ่ายธุรการ-การเงินสู่ความเป็นเลิศ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท 10 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 4.00
2543 สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน รัตนบรรณาคาร1 10 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 6.00
- Advance DBMS , Computer training for teacher ,Advanced Basic, Advance Lotus โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 มี.ค. 2533 - 15 พ.ค. 2533 72.00
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 28 ม.ค. 2534 - 30 ม.ค. 2534 8.00
- Leadership Seminar on Cost effectiveness analysis by Syracuse University , USA Assumption College Thonburi 30 ก.ย. 2540 - 02 ต.ค. 2540 24.00
- World Wide Web-Enhanced learning: and Exciting and Challeging way of Instruction by Pennsylvania State University, USA Assumption College Thonburi 27 มี.ค. 2541 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียน โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 16 มิ.ย. 2544 - 17 มิ.ย. 2544 16.00
- ลักษณะและความสำคัญของรายงานการเงินที่สอดคล้องกับ พรบ.ใหม่ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนราษฏร์ 30 มิ.ย. 2544 - 01 ก.ค. 2544 16.00
- การวิเคราะห์โรงเรียน จากสำนักงานพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (พปค) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนราษฎร์ 09 ก.ย. 2543 8.00
- การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาบุคลากร มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 01 ก.ค. 2543 - 08 ก.ค. 2543 24.00
- The Development of Administrative affairs and Accounting system ของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศูนย์พัฒนาบุคลากร มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 มิ.ย. 2543 - 25 มิ.ย. 2543 16.00
- ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 17 มี.ค. 2543 0.00
- อบรมเตรียมนักบัญชีเป็น CIA ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 01 ก.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2544 60.00
- สัมมนาเจาะลึก 40 ปัญหาภาษีโรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร (DMBT) 31 ส.ค. 2545 8.00
- การเขียนโครงการ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.ย. 2545 8.00
- อบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวแก่นายจ้างและสถานประกอบการ โรงแรมเอสดี อเวนิว 26 ก.ย. 2545 8.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาเอกชนเตรียมการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 29 ก.ย. 2545 - 30 ก.ย. 2545 16.00
- การคิดอัตราจ้างที่เหมาะสมสำหรับองค์กร โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 03 พ.ย. 2545 8.00
- อบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวแก่นายจ้างและสถานประกอบการ โรงแรมเอสดี อเวนิว 18 ก.ค. 2546 16.00
- อบรมคุณภาพครูกลุ่มสาระศิลปะ (The Development of educational personnel quality project) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 06 ต.ค. 2546 - 17 ต.ค. 2546 66.00
- การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทาง Internet จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 14 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางแค 27 ม.ค. 2547 8.00
- สัมมนาเชิงปฎิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โรงแรม 05 ต.ค. 2547 - 06 ต.ค. 2547 16.00
- สัมมนาการใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานสรรพากร ภาค 3 (สท.14,15,16) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางแค 01 ก.พ. 2548 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2548 - 10 พ.ค. 2548 16.00
- การมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2548 - 13 พ.ค. 2548 16.00
- English Conversation Montfort Matriculation School , Chennai, India 24 ก.ค. 2548 - 23 ต.ค. 2548 720.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 08 ก.ค. 2549 8.00
- คณะภราดา และผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาบุคลากร มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ต.ค. 2549 - 06 ต.ค. 2549 24.00
- ประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ย. 2549 3.00
- อบรมกลุ่มเครือข่ายการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาบุคลากร มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 ม.ค. 2550 8.00
- การวิเคราะห์รายการทางการเงิน โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 15 ส.ค. 2550 8.00
- จัดการประชุมเครือข่ายงานการเงินมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 มิ.ย. 2551 10.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง ภารกิจผู้ร่วมบริหาร:บริหารการศึกษาเซนต์คาเบรียล อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 มิ.ย. 2551 - 28 มิ.ย. 2551 16.00
- แก้วิกฤตโรงเรียนเอกชนตาม พรบ.ปี 2550 หอประชุมคุรุสภา 08 มิ.ย. 2551 8.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร ห้องประชุมยอห์นแมรี 26 ก.ค. 2551 8.00
- สัมมนาครูสนับสนุนการสอนเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2551 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสู่อาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 8.00
- สัมมนาแนวปฏิบัติในการจัดทำ การนำไปใช้ และการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 ก.ย. 2551 - 06 ก.ย. 2551 16.00
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะครูฝ่ายธุรการ-การเงินครั้งที่ 1/2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2551 8.00
- จัดนำบุคลากรศึกษาดูงานพระบรมมหาราชวัง และเย็บเต้านมเทียม พระบรมมหาราชวังและไทยทีวีสีช่อง 3 22 ต.ค. 2551 8.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร หัวข้อ ภารกิจผู้ร่วมบริหาร : บริหารการศึกษาแบบเซนต์คาเบรียล มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 พ.ย. 2551 - 23 พ.ย. 2551 16.00
- สัมมนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2551 เพื่อประเมินผลการทำงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ย. 2551 8.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง ก้าวสู่ปีการศึกษา 2552 : บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 มิ.ย. 2552 - 07 มิ.ย. 2552 24.00
- สัมมนาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในส่วนกลาง หอประชุมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 30 พ.ค. 2552 8.00
- สัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิก เรื่องการให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก โรงแรมเอเซียพัทยา 23 ส.ค. 2552 - 26 ส.ค. 2552 48.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีการศึกษา 2553 และการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ (แผนพัฒนาฯ 6 ปี คือ ปีการศึกษา 2553-2558) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 16.00
- อบรมการลงข้อมูลในระบบ SWIS หอประชุมยอห์นแมรี และห้องคอมพิวเตอร์ 5 01 ต.ค. 2552 8.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง ก้าวสู่ปีการศึกษา 2552: บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 20 พ.ย. 2552 - 21 พ.ย. 2552 24.00
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมสู่นิติบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 25 พ.ย. 2552 4.00
- สัมมนาผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดปีการศึกษา 2552 หัวข้อ สองมือคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์ ACT สู่ความเป็นหนึ่ง เดอะไพน์รีสอร์ท ปทุมธานี 25 เม.ย. 2552 - 26 เม.ย. 2552 16.00
- อบรมเรื่อง "ครูอาชีพ อาชีพครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2553 1.00
- สัมมนาเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการ โดย อ.จรวยพร ธรณินทร์ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2552 8.00
- สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษา 2552 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 8.00
- อบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โครงการ Education Hub พัฒนาครู/ผู้สอน/บุคลากร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 07 ก.พ. 2553 - 09 ก.พ. 2553 25.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 11 มี.ค. 2553 8.00
- สัมมนาเรื่อง Best Practice Sharing รัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3.00
- อบรมเรื่องแนวความคิดบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 3.00
- การศึกษาเพื่อการพัฒนา รัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 3.00
- อบรมการใช้ E-Office ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 1.00
- อบรมเรื่องการประเมินผลการทำงานตามแนวทางของมูลนิธิฯ รัตนบรรณาคาร 20 พ.ค. 2553 - 20 พ.ค. 2553 3.00
- อบรมเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 10 ก.ค. 2553 - 10 ก.ค. 2553 3.00
- สัมมนาคณะภราดา และครูผู้บริหารและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริฟเวอร์ 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 36.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 8.00
- การดูแลและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดย รศง นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 8.00
- กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โดยใช้ Sever Habits โดยบริษัท PAC-RIM อ.ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์ รัตนบรรณาคารชั้น 1 10 พ.ค. 2554 - 10 พ.ค. 2554 8.00
- ACT : A Learning School สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 16.00
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 16.00
- ศึกษาดูงานการจัดทำสิ่งพิมพ์ ออกแบบและผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด 04 ส.ค. 2554 - 04 ส.ค. 2554 4.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิและทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาศ 84 พรรษา สวนมุทิตาราม จ.นครปฐม 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 8.00
- อบรมการใช้ Tablet ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 2.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 0.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี " ACT be together" โรงแรมกรุงศรีริฟเวอร์ จ.อยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เรื่องการเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน 2015 โดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00
- จัดการอบรมเรื่อง ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ รัตนบรรณาคาร1 01 ต.ค. 2555 - 01 ม.ค. 2556 8.00
- อบรมการถ่ายภาพกับมืออาชีพ (สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี) ห้องประชุมมงฟอร์ต ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ม.ค. 2556 8.00
- จัดอบรมการจดรายงานการประชุม (โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ เป็นวิทยากร) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ม.ค. 2556 2.00
- จัดอบรมเรื่องการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (บริษัท แปลนกราฟฟิค จำกัด ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2555 - 07 ต.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่องครูในยุคปัจจุบัน โดยสังฆราชยอด เสนรักษ์ รัตนบรรณาคาร1 16 ม.ค. 2556 - 18 ม.ค. 2556 3.00
- สัมมนาเรื่องการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพงศ์ รัตนบรรณาคาร1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 8.00
- ให้ความรู้ด้านการวางระบบบัญชีและจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 ก.ค. 2556 - 11 ก.ค. 2556 8.00
- สัมมนาคณะผูร่วมบริหาร เรื่อง เทคนิคการบริหาร "คน" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ไมตรี ทองประวัติ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 48
2561 ศึกษาดูงาน KAMIMURA GAKUEN HIGH SCHOOL เมือง Kagoshima, ประเทศญี่ปุ่น 08 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2561 48
2559 การจัดการศึกษาของประเทศรัสเซีย โดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย School Number 13, St.Peterberg, Russia 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 84
2558 การบริหารจัดการโรงเรียนในรูปแบบมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) Nanyang girl high school, Mind Champ school, The Yong Prodigy school - Singapore 09 เม.ย. 2559 - 12 เม.ย. 2559 36
2555 การจัดการศึกษาของประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา โดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Toronto- Toronto University, Syracuse -Syracuse University , Newyork-Jamesvill-Dewitt Middle School and Christian Brother Academy (CBA) 10 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 20
2552 โครงการตามพระราชดำริ สวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง 20 ต.ค. 2552 - 20 ต.ค. 2552 4
2552 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น โดยสมาพันธ์สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Tokyo Gakkan Urayasu High school, Junten High school and Tsujiminami element school , Japan 07 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2552 72
2548 English Conversation and Teaching Experiences Montfort Matriculation School, Chennai, India 21 ก.ค. 2548 - 23 ต.ค. 2548 1000
2546 Competitive Service Strategies มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ University of Hawaii Hawaii & LA, USA 18 ต.ค. 2546 - 25 ต.ค. 2546 72
2544 การจัดการศึกษาของศูนย์ The Bell Educational Trust Cambridge England,Scotland, Finland, Norway, Sweden and Denmark 30 มี.ค. 2544 - 13 เม.ย. 2544 80
2539 การดำเนินของศูนย์ ภาษาอังกฤษ Bell , London England (London, Canbridge, Bath) and France 03 ต.ค. 2539 - 08 ต.ค. 2539 72
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมเรื่อง “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1
2560 ผู้ตรวจ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและมาตรฐานการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( รงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 16
2559 การอบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” อาคารยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน /โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 ห้องพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7
2558 ผู้ตรวจประเมินระบบการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร.ร.ในเครือฯ 16 ร.ร. 17 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558 48
2558 การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน บ้านชมเดือน อัมพวา 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 6
2558 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยงฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 มี.ค. 2006  บุคลากรปฏิบติหน้าที่ดีเด่นปีการศึกษา 2548  วุฒิบัตร
2  25 ส.ค. 2007  ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ประจำปีการศึกษา 2549  ใบประกาศเกียรติคุณ
3  16 ม.ค. 2010  รางวัลผู้ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ ไม่มีขาด ลา สาย ตลอดปีการศึกษา 2552  ใบประกาศเกียรติคุณ
4  15 ม.ค. 2011  รางวัลผู้ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ ไม่มีขาด ลา สาย ปีการศึกษา 2553  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2002  5 (เบญจดิเรกคุณาภรณ์) 118 231 102 4 ธ.ค. 2001 ใบประกอบเครื่องราช และเครื่องราช
16 ม.ค. 2007  4 (จตุตถดิเรกคุณาภรณ์) 123 242 66 25 ธ.ค. 2006 ใบประกอบเครื่องราช และเครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานทะเบียนนักเรียน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานรับ-จ่ายเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   งานสารบรรณ,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานทะเบียนนักเรียน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานรับ-จ่ายเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (7)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานทะเบียนนักเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานรับ-จ่ายเงิน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
    กรรมการ: (10)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานรับ-จ่ายเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (49)
   รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
   รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ป.1 ปี 2563
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ป.1 ปี 2563
   รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
   หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน
   หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน
   หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน
   สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62
   หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน
   สิ้นสุด หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน
   หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน
   สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62
   สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62
   สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62
   สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62
   สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4(ภายใน)
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562
   รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62
   สิ้นสุด รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62
   รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62
   ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563
   รับสมัคร ม.1, ม.4 ปี 2563 รอบภายนอก
   รับสมัคร ม.1, ม.4 ปี 2563 รอบภายนอก
   สอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ปี 2563 รอบภายนอก
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ม.4
    รักษาสิทธิ ม.1 ปี 2563
    รักษาสิทธิ ม.4 ปี 2563
   เดินวิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ณ สวนพุทธมณฑล
   เดินวิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ณ สวนพุทธมณฑล
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562
   กิจกรรม Open House
   กิจกรรม Open House
   วันจักรี
• ได้อยู่ในข่าว : (9)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 31 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 6 ส.ค. 2562
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 21 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 2 ก.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)