[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10076
ชื่อ: มิส  จิราพร    คุณาบุตร
ฉายา: -
อายุงาน: 31 ปี 2 เดือน 24 วัน
Social Network: o
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (172)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549  การศึกษามหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2529  ครุศาสตร์บัณฑิต  
3    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2526  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ งานสอนเสริม
2561 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2557 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม 0
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม 0
2558 หัวหน้าวิชาการแผนกประถม 0
2557 หัวหน้าวิชาการแผนกประถม สอนระดับป.5-6 0
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 0
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนระดับชั้นป.5-6 0
2553 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม 0
2552 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม 0
2551 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม สอนระดับชั้นป.5-6 0
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 0
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 0
2548 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 0
2547 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 0
2546 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 0
2545 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรม เรื่อง การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 3.00
2561 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 0.00
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 9.30
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 9.30
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 9.30
2561 ประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม “พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” รัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” อ.อัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 5.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ 11 พ.ค. 2557 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 เรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2559 เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 สัมมนาคณะภราดาและครู 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” สมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2559 6.00
2559 “หลักสูตร Learn With iPad” ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560 24.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน และ“การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 15 พ.ค. 2558 0.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ 16 พ.ค. 2558 0.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” รัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 05 ม.ค. 2558 - 08 ม.ค. 2559 24.00 12175.pdf
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 18.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” รัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
- การทำงานเป็นทีมและทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 6.00
- .................โดยดร.ธันยวัชร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 6.00
- แนวทางและการใช้งานระบบswisประจำปีการศึกษา 2555 อสธ.รัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 6.00
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 25 พ.ค. 2554 - 29 พ.ค. 2554 30.00
- การทบทวนหลักสูตร สู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 มี.ค. 2555 6.00
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 มิ.ย. 2554 - 07 มิ.ย. 2554 18.00
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 ก.พ. 2555 - 08 ก.พ. 2555 12.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า ACT BE TOGETHER โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 12.00
- อบรมการปั้นและศิลปะประดิษฐ์FIMO WORKSHOP โรงแรมอิสต้น 08 ธ.ค. 2555 6.00
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 7.00
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 7.00
2559 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 30 ส.ค. 2559 - 02 ก.ย. 2559 24.00 1149.jpg
2559 ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด เทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดบางมด เทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดบางมด 07 ก.ย. 2559 0.00
2559 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอีสสัมชัญศรีราชา 07 ก.พ. 2560 - 11 ก.พ. 2560 24.00
2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 05 ม.ค. 2559 - 08 ม.ค. 2559 24.00 1035.pdf
2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 23 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2559 24.00
2558 นำคณะครูโครงการพัฒนาคุณภาพครู 8 กลุ่มสาระฯศึกษาดูงาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6.00
2558 การร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสาทิตมัธยมถงจี้ เซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาจีน 16 ก.ย. 2558 - 19 ก.พ. 2559 18.00
2557 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC 2015และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการศึกษาไทย สถาบันเทคโนโลยีสิรินทร มหาวิทยาลียธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 24 ก.ค. 2557 3.00
2555 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0.00
2555 ประชุมการนิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ส.ค. 2555 3.00
2555 ศึกษาดูงานและฝึกการนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 23 ส.ค. 2555 3.00
2555 ศึกษาดูงานและฝึกการนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 10 ก.ย. 2555 6.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 7 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  12 เม.ย. 2004  ครูดีเด่นด้านการเรียนการสอนระดับประถมต้น มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2012  ประกาศเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
3  2 มี.ค. 2012  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดี  เกียรติบัตร
4  28 ก.พ. 2014  ชนะเลิศครูมืออาชีพ  ภาพประกอบ
5  1 เม.ย. 2014  ชนะเลิศการประกวดสื่อนวตกรรมปีการศึกษา2556  ภาพประกอบ
6  10 พ.ย. 2018  ครูนิเทศการสอนดีเด่น มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตรและภาพประกอบ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2539  ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2539
5 ธ.ค. 2544  ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2544

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์วิทยบริการ,   งานวัดผลและวิจัย,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานสอนเสริม,   งานแนะแนว
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (6)
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 11 มิ.ย. 2561
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 3 ก.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน 22 ต.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 24 ต.ค. 2561
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 30 พ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 การนำเสนอผลงานและการสัมภาษณ์ครูดีเด่น รอบ 2 22 ต.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาจีน ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน7 พ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (9)  
   1.
   2. งานนิเทศ
   3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   4. กิจกรรมอื่นๆ
   5. ประชุมประกันคุณภาพภายใน
   6. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
   7. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี60
   8. พิธีมอบเกียรติบัตรรียนดี
   9. ประกวดครูดีเด่น