[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10078
ชื่อ: มาสเตอร์  ณชพล    สมณา
ฉายา: โต้ง
อายุงาน: 31 ปี 3 เดือน 18 วัน
Social Network: nachapol2010@hotmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1     2556    
2    มศว. 2529  กศบ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4 0
2557 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2556 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8 มัธยมศึกษาปีที่5 0
2555 ครูประจำชั้นมัธบยมศึกษาปีที่ 5/6 ม.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อบรมตำรากลางเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์นันทนาการและวิชาการมูลนิธิเซนต์คาเบรียลปากเกร็ด จ.นนทบุรี 24 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 21
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ชั้นม.5/7 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของคร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของคร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิมยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค thailand4.0โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี2560 โดย ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ รัตนบรรณาคาร 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข โดยอ.สวิง หมื่นแสน โรงเรียนอัสัสชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ควาสุขที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี2559 โดยภ.วีรยุทะ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดยคุณอรวรรณ เจริญผลและคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โดยอ.ศัจธร วัฒนะมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด การเขียนแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 2.00
2558 จิตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาธิลิค โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล รัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมการใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน ( smart school ) ห้องคอมพิวเตอร์1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้ม โดยคุณชาลี บุญญวินิจ ห้องประชุมยอห์นแมร่ี 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2557 สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 20 ก.ค. 2557 - 21 ก.ค. 2557 15.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 14 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 32.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธืเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบีรยลแห่งประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์และดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมธรรมะในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 Total Quality Management ( TQM ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุรภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุรภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ต.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2556 6.00
- สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2555 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณครู " 02 ต.ค. 2555 0.00
- ฟังบรรยาย "ครูในยุคปัจจุบัน " โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ 16 ม.ค. 2556 0.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มประเทศสแกนดิเนวีย ( ฟินแลนด์ เดนมาร์ค นอรเวย์ สวีเดน ) ฟินแลนด์ เดนมาร์ค นอรเวย์ สวีเดน 27 เม.ย. 2557 - 02 พ.ค. 2557 40
2556 การจัดการศึกษาเพื่การพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)