[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10089
ชื่อ: มิส  อารีย์    วาศน์อำนวย (ออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556)
ฉายา: -
อายุงาน: 28 ปี 4 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545  ศษม  วิทยานิพนธ์ISBN 974-653-440-8
2    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2528  ศษบ  วุฒิบัตร
3    St.Therasa 2528  หลักสูตรภาคค่ำ 6เดือน  
4    สายปัญญา 2524    ประกาศนียบัตร
5    สตรีบูรณวิทย์ 2522    ประกาศนียบัตร
6    อนุบาลสามเสน 2519    ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครู ม.4 0
2550 ครูประจำชั้น ม.3 0
2532 ครู ประถมศึกษาปีที่ 5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา2555 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 21.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ"ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระแกนกลางฯ อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- The Speak English Workshop โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการใช้ตำรากลางของมูลนิธิใน 5รายวิชา 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555 2.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการตรวจFSG อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณครู อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้่งที่ 7 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 17 พ.ย. 2555 - 18 พ.ย. 2555 0.00
2555 Visiting Teachers Programme in Australia Austalia 08 ต.ค. 2555 - 18 ธ.ค. 2552 0.00
2555 Intensive English Course England 10 เม.ย. 2547 - 08 พ.ค. 2547 0.00
2555 Fast track English and Teacher training St.Grabial foundation 01 พ.ย. 2547 - 12 ธ.ค. 2547 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาด ลา มาสาย  วุฒิบัตรและเงินรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
22 มิ.ย. 2541  อิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 (เบญจมดิเรกคุณา 1 1 1 2 ก.พ. 2541 ใบเครื่องราชย์ ภาพประกอบ
27 ก.พ. 2546  อิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 (จตุตถดิเรกคุณา 1 1 1 22 มิ.ย. 2546 ใบเครื่องราชย์

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)