[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10093
ชื่อ: มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์
ฉายา: แอ๊ด
อายุงาน: 24 ปี 1 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2533  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/A
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1A 0
2560 ครูประจำชั้น G.2A 0
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 A 0
2558 ครูประจำชั้น ป2B 0
2555 ครูประจำชั้น ป.2 B 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรม แนวทางการดูแลนักเรียน โดยมิสนารถลดา ชมภูศรี ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรม หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 อบรม แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรม นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรม การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียน โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ห้องประชุมมงฟอร์ต หอหลุยส์มารี 06 ต.ค. 2561 5.00
2560 เรื่องจิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุคThailand 4.0 หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอประชุมหลุยส์มารี รร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ วัดนักบุญยอห์นบอสโก,วัดคริสตหฤทัยและอาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 การอบรม เรื่อง “การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 พ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 อบรมคุณธรรม่จริยธรรมในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2557 2.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 Small Scale Chemistry Doxsee Green Laboratory 28 ก.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศสาตร์การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 2.00
543 0.00
- การทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- การวางตัวที่เหมาะสมกับการใช้เวลาว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- แนวคิดสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- การตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00
- การเรียนภาษาอังกฤษเสริมสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 0.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 0.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 สถานศึกษาหลักสูตร English Program โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 ก.ย. 2560 8
2559 สถานศึกษาหลักสูตร English Program สามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 0
2555 การสอนบูรณาการประถม โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 มี.ค. 2560  มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสายตลอดปีการศึกษา2559  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)