[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10097
ชื่อ: มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์
ฉายา: can
อายุงาน: 28 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2533  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2    โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 2527  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการและเลขานุการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 รองประธาน กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนจิตรอาสา มัธยมศึกษาปีที่4 0
2562 ครูคู่ชั้น ม.4/5 0
2561 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
2561 ครูคู่ชั้น ม.4/4 0
2560 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 ตามคำสั่งอัตรากำลัง
2560 ครูประจำชั้น ม.4/5 มัถยมศึกษาปีที่4 0 ตามคำสั่งอัตรากำลัง
2559 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 ตามคำสั่งอัตรากำลังของโรงเรียน
2559 ประสานงานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0 ตามคำสั่งอัตรากำลังของโรงเรียน
2558 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 0 ตามคำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังของโรงเรียน
2558 ประสานงานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 0 ตามคำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังของโรงเรียน
2557 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 0 ตามคำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังของโรงเรียน
2557 ประสานงานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 0 ตามคำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังของโรงเรียน
2557 รักษาการณ์แทนหัวหน้าแผนกปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0 ตามคำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังของโรงเรียน
2556 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 มัธยมศึกษาปีที่5 0 ตามคำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังของโรงเรียน
2556 ประสานงานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 มัธยมศึกษาปีที่5 0
2555 ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 0 อัตรากำลังปีการศึกษา2555
2555 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา 0
2555 ผู้ประสานงานนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 09.00-10.00 น. 1.00 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 09.00-10.00 น. 1.00 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 10.30-12.00 น. 1.30 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 09.00-09.30 น. 0.30 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 13.30-16.00 น. 2.30 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 09.00-09.30 น. 0.30 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2561 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 08.30-09.00 น. 0.30 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 09.00-09.30 น. 0.30 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 09.00-09.30 น. 0.30 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 09.00-09.30 น. 0.30 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 09.30-10.00 น. 0.30 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 09.30-10.00 น. 0.30 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรม เรื่อง “เพศตามแนวพระวรสาร” โดยวิทยากร…. คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คณะพระมหาไถ่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ“การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ“การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดยอาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การประชุมสัมมนาเรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม“การถ่ายภาพเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 การอบรม“การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น งานสวัสดิภาพความปลอดภัย ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม “PROMOTING THE 21st CENTURY SKILLS: BRIDING THE DIGITAL GAP” โดยวิทยากรจาก ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และนายอนุชิต หอมทอง ห้องประชุมรัตนาบรรณาคาร1 9 ม.ค. 2562 09.00-16.00 น. 6.00 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 09 ม.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2562 6.00
2561 การอบรม เรื่อง “การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 1 Relaxhive Resort 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “การบริหารความขัดแย้ง” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 13 มี.ค. 2562 1 Relaxhive Resort 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ 13 มี.ค. 2562 2 Relaxhive Resort 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” โดย ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ 14 มี.ค. 2562 3.30 Relaxhive Resort 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 0.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2559 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาดูงาน ““ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System” (TCAS) โดย...ม.พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมเรื่อง“การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape” โดยมิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรม เรื่อง“การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ รายชื่อวิทยากร 1. ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย 2. ม.ธรรมนูญ เป้าทอง 3. ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล 4. มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ก.ย. 2559 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 “ กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน ” โดย ทนายกวี ประพิณวงศ์ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี HansarCasuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 “ การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ HansarCasuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.30
2560 “ ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต ” โดย มาสเตอร์ฐานพัฒน์ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ HansarCasuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” โดย.... วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” โดย...... ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ ผศ. ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 ต.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2558 11.00
2559 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การดูแล อบรมนักเรียน” โดย วิทยากรจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน” โดย...บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น” โดยวิทยากร : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารโครงการ” โดยวิทยากร : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น” โดยวิทยากร : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2558 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน 10 ส.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง"จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก"โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเรื่อง“การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น”First Aidโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ตอาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 โครงการวิจัยและการเสวนาเรื่อง "ร้อยเรื่อง หลากมิติ เมืองทวาย" โดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 28 ก.ค. 2557 - 28 ก.ค. 2557 7.00
2557 "All-in-one"Science Lab Solution-ห้องปฏิบัติการวิทย์แบบเบ็ดเสร็จ โดย รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ (คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 18.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนันทนาการบูรณาการอาเซียน(เป็นวิทยากรให้การอบรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 31 ก.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 12.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หอประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 ก.ย. 2556 - 24 ก.ย. 2556 3.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หอประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 คุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้ เจริญรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 09 ธ.ค. 2556 - 11 ธ.ค. 2556 30.00
2556 การบริหารงานและคน สุณีย์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 16.00
- การรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 30 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555 3.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 6.00
- สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- การถ่ายภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ 13 ต.ค. 2555 7.00
- เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 30 พ.ย. 2555 6.00
- เรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนอาคารภาษาต่างประเทศ 01 พ.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 64.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 7.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร รร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 5.50
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร รร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.50
- อบรมการใช้งาน windo8 ห้องคอมพิวเตอร์5 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00
- เป็นวิทยากรให้การอบรมความเป็นผู้นำ บ้านสวนยอแซฟ 26 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 72.00
- เทคนิคการบริหารคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมยอร์น แมรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 5.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2
2556 ศึกษาดูงานระเบียบวินัยและงานปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 4
2555 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและงานวิชาการ โรงเรียนดาราสมุทร 08 ก.พ. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 นันทนาการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2555  เครื่องหมายหนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
2  19 ต.ค. 2555  เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน  ใบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ
3  16 ม.ค. 2556  ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2542  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 21 35 2 ธ.ค. 2542 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2547  จตุตถดิเรกคุณาภาณ์ 121 24 27 30 พ.ย. 47 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (3)
   รายงานตัว รด.
   รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย ปี 1
   รายงานตัว รด.ปี2 - ปี3
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (19)
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 23 พ.ค. 2562
 สมัครสอบรด.ชั้นปีที่1 4 มิ.ย. 2562
 การเซ็นสัญญารถบัสรับ-ส่ง นศท. 4 มิ.ย. 2562
 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร ตามศูนย์ฝึกที่เรียนแต่ละขั้นปี 20 มิ.ย. 2562
 การฝึกนศท.สัปดาห์ที่1 28 มิ.ย. 2562
 รับชุดเรียนนศท.ชั้นปีที่1 5 ส.ค. 2562
 นศท.จิตอาสา กลุ่มที่ 1 15 ส.ค. 2562
 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 4 17 ส.ค. 2562
 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร 17 ส.ค. 2562
 นศท.จิตอาสา 26 ส.ค. 2562
 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 5 26 ส.ค. 2562
 นศท.จิตอาสาช่วงเช้า 27 ส.ค. 2562
 นศท.อาสาทำความดีช่วยเหลืองานจราจร 29 ส.ค. 2562
 นศท.อาสาทำความดี ณ พุทธมณฑล 2 ก.ย. 2562
 นศท.อาสาช่วยเหลืองานจราจร 5 ก.ย. 2562
 นศท.จิตอาสาทำความดี กลุ่มที่ 4 6 ก.ย. 2562
 นศท.จิตอาสาทำความดี 13 ก.ย. 2562
 การฝึกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 14 ก.ย. 2562
 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 7 2 ต.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
นศท.จิตอาสาทำความดี กลุ่มที่ 46 ก.ย. 2562
นศท.จิตอาสาช่วงเช้า27 ส.ค. 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมตัดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256215 มิ.ย. 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเรียนวิชารักษาดินแดน15 มิ.ย. 2562
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256223 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)