[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10098
ชื่อ: มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
ฉายา: -
อายุงาน: 28 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร 2532  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา  ปริญญาบัตร
3  ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ 2531  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอก การเงินการธนาคาร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2562 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2562 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2562 ประธานกรรมการ งานบุคคล
2562 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2562 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2562 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2562 ประธานกรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2561 ประธานกรรมการ งานบุคคล
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2561 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 ประธานกรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2561 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 ที่ปรึกษา งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2560 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2560 ประธานกรรมการ งานบุคคล
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2560 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 ประธานกรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2560 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2559 ประธานกรรมการ งานบุคคล
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2559 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 ประธานกรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2559 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ประธานกรรมการ งานบุคคล
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2558 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 ประธานกรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2557 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานวิเทศสัมพันธ์
2557 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2556 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2555 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2554 ที่ปรึกษา งาน English Programme
2554 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell
2554 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2554 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ประธานกรรมการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้างานบุคคล สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2561
2561 0
2560 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้างานบุคคล สำนักผู้อำนวนการ 0 คำสั่งที่ 1/2560
2559 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้างานบุคคล สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2559
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ / หัวหน้างานบุคคล สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 /2558
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2557
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2556
2555 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้างานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพ / สอนสังคมศึกษา ระดับ ม.2 English Program สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2555
2554 ผู้ช่วยสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา /สอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับ ม.1 Enlish Program สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2554
2553 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ / ดูแลงาน ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell / ดูแลงาน English Program / สอนวิชาสังคมศึกษาพื่ื้นฐาน ระดับ ม.1 English Program สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2553
2552 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้างานนโยบาย แผน และงานมาตรฐาน / ดูแลงาน ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell / ดูแลงาน English Program สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2552
2551 หัวหน้างานนโยบาย แผน และงานมาตรฐาน / สอนวิชาสังคมศึกษา (เพิ่มเติม) ระดับ ม.2 สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1/2551
2550 หัวหน้างานหลักสูตร / สอนวิชาสังคมศึกษา (เพิ่มเติม) ระดับ ม.2 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2550
2549 หัวหน้างานหลักสูตร / สอนวิชาสังคมศึกษา (เพิ่มเติม) ระดับ ม.2 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2549
2548 หัวหน้างานหลักสูตร / สอนวิชาสังคมศึกษา (เพิ่มเติม) ระดับ ม.2 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2548
2547 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.2 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2547
2546 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.2 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2546
2545 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2545
2544 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2544
2543 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.4 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2543
2542 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.4 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2542
2541 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.3 วิชาการ 0 คำสั่งที่ 1/2541
2540 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.3 วิชาการ 0 คำสังที่ 1/2540
2539 หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2539
2538 หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2358
2537 หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา / สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.4 ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2537
2536 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย / งานห้องสมุด ม.ปลาย ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2536
2535 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย / งานห้องสมุด ม.ปลาย ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2335
2534 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย / งานห้องสมุด ม.ปลาย ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2534
2533 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย / งานห้องสมุด ม.ปลาย ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2553
2532 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย / งานห้องสมุด ม.ปลาย ม.4 0 คำสั่งที่ 1/2532

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริการงานเชิงคุณภาพ TQA โดย มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 10.30
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 เรื่อง “การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0” โรงแรมเอเชียพัทยา 19 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561 30.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก วิทยากร อ.ณํัฐวุฒิ บัวประทุม หน.งานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และทนายกวี ประทินวงค์ ทนายความประจำโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 9.00
2560 “ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand ๔๐” โดย ดร.สุรัตน์ ศิลป์อนันต์ ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)/อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด / อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 7.00
2560 การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 หัวข้อ “ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย” โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00
2560 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 17.30
2560 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส และ หัวข้อ นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย อ.ณัฐวุฒิ บัวประทุม หน.งานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 6.00
2560 เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข” วิทยากร มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 3. เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน” วิทยากร มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” วิทยากร มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 5. เรื่อง “การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561” วิทยากร มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย.... ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 “การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (Education Today and Tomorrow : A Renewing Passion)” โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 พ.ย. 2559 27.00
2559 การสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์” โดย.....มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2558 อบรม เรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรม เรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาเรื่อง “ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล” โดย งานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.30
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ประชุม เรื่อง การปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ วิทยากร อาจารย์ธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชายกฎหมายที่ดินและการศึกษา อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเหบรียลแห่งประเทศไทย 17 พ.ย. 2558 - 17 พ.ย. 2558 7.00
2558 อบรม เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อ.ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564” โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ม.ค. 2559 - 28 ม.ค. 2559 6.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานนโยบายและแผน เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2557 อบรมหลักสูตร "การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive " โดยมีวิทยากรผู้อบรม ได้แก่ มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาวิชาการ " กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา The Key of Education Reform (Evidence-Based)" โดย ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และ นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 13 ต.ค. 2557 - 13 ต.ค. 2557 6.00
2557 “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ... ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ข้อคิดการทำงานจากอธิการ” โดย ... ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โดย ... ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย .... อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย.. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอกชน ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อน Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558 - 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2557 6.00
2557 อบรมประกันคุณภาพภายใน โดยงานประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 สัมมนาวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ วิกฤตการศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา จัดโดย สมศ. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 09 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 1.30
2557 สัมมนาวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง โดย อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรหลัก - สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี ก.พ.ร. /ที่ปรึกษา องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) จัดโดย สมศ. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 09 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 1.30
2556 อบรมสัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หัวข้อ เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ร.ร.อัสสัมชัญธนบรุี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง คุณธรรมของครู โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- ประชุมอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 พ.ค. 2552 - 30 พ.ค. 2552 12.00
- สัมมนาครูผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2552 หัวข้อ ACT Leadership Development เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 25 เม.ย. 2552 - 26 เม.ย. 2552 12.00
- อบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการ โดย ดร.จรวยพร ธรนินทร์ ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2552 6.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณปีการศึกษา 2553และการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 12.00
- ประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษ สมศ. หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพ ฯ 14 พ.ย. 2552 8.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มี.ค. 2552 - 17 มี.ค. 2552 12.00
- การประชุมสัมมนาประจำปีการฯศึกษา 2553 ครั้งที่ 40 สภาการศึกษาคาทอลิก เรื่อง การปฏิรุปการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 22 ส.ค. 2553 - 25 ส.ค. 2553 24.00
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (KPI) ห้องประชุมปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 มี.ค. 2553 8.00
- อบรมการจัดการงานสารบรรณ (E-office) ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2553 2.00
- การอบรม เรื่องมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ( พ.ศ.2554 - 2558 ) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 02 มิ.ย. 2553 - 04 มิ.ย. 2553 24.00
- การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 18 มิ.ย. 2553 1.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบที่สาม ( พ.ศ.2554-2558) ห้องประชุมยอห์นแมรี 10 ก.ค. 2553 7.00
- อบรมทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ (ACT E-Learning) ห้องคอมพิวเตอร์ 3 07 ส.ค. 2553 3.00
- การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2553 2.00
- การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 24.00
- เข้าร่วมปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เรื่อง อัตลักษณ์องค์กร : ภารกิจที่ท้าทาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 พ.ย. 2553 2.00
- กิจกรรมจริยธรรมพุทธศาสนาสำหรับบุคลากร ปีการศึกษา 2553 วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 19 ต.ค. 2553 8.00
- โครงการเสริมสร้างและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 17 ธ.ค. 2553 - 19 ธ.ค. 2553 24.00
- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 29 ม.ค. 2554 - 30 ม.ค. 2554 12.00
- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 24 ก.พ. 2554 - 27 ก.พ. 2554 32.00
- สัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนมัธยมฯ 30 ส.ค. 2554 6.00
- สัมมนา เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์การจัดการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 ก.ย. 2554 - 06 ก.ย. 2554 16.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 4 พ.ศ.2555-2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 16.00
- สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ รับนโยบายการจัดการศึกษา จาก นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รมต.กระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมรามา กาเดนท์ กรุงเทพฯ 28 ก.ย. 2554 - 28 ก.ย. 2554 6.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม สวนมุทิตาธรรมาราม จังหวัดนครปฐม 07 ต.ค. 2554 - 07 ต.ค. 2554 6.00
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555 ที่สอดคล้องแบมาตรฐานการศึกษา FSG แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 13 ม.ค. 2555 - 13 ม.ค. 2555 6.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พิจารณาคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG (ฉบับปรังปรุง ครั้งที่ 4) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 เม.ย. 2555 - 05 เม.ย. 2555 12.00
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่9/2554 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 01 มิ.ย. 2554 - 04 มิ.ย. 2554 24.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS (Web - based Information System) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 6.00
- อบรม เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พ.ท.น.พ.ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรฒ ร.พ.พญาไท 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10/2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 06 มิ.ย. 2555 - 10 มิ.ย. 2555 24.00
- อบรมระบบประกันและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.30
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน "ACT BE TOGETHER" โดย อาจารญ์เสริมพรรณ สุทธิธานี บรรยานนหัวข้อ "การเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน" โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 12.00
- อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพศุงสุดของมนุษย์ โดย น.พ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ร.พ.นครธน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ เรื่อง การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015" โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยมฯ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 18.00
- สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 01 พ.ย. 2555 - 02 พ.ย. 2555 12.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ผู้อำนวยการ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดยดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.50
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (SME ตีแตก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.30
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.30
- การบรรยาย "ครูในยุคปัจจุบัน" โดย บาทหลวงยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2555 - 16 ม.ค. 2555 1.00
- การอบรม เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 56
2557 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อทำความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยกว่างซี และวิทยาลัยฉายจิง ประเทศจีน ประเทศจีน 24 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 42
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสก็อตแลนด์ 03 พ.ค. 2544 - 04 พ.ค. 2544 16
2556 ศึกษาดูงาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา 12 เม.ย. 2542 - 14 เม.ย. 2542 24
2556 ศึกษาดูงาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศพม่า 09 เม.ย. 2543 - 11 เม.ย. 2543 24
2556 ศึกษาดูงาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศเวียตนาม 05 พ.ค. 2543 - 08 พ.ค. 2543 32
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศฟินแลนด์ 05 พ.ค. 2544 - 06 พ.ค. 2544 16
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศนอร์เวย์ 07 พ.ค. 2544 - 08 พ.ค. 2544 16
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศอังกฤษ 30 เม.ย. 2544 - 02 พ.ค. 2544 24
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประเทศเยอรมนี 21 เม.ย. 2548 - 22 เม.ย. 2548 16
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศเดนมาร์ก 11 พ.ค. 2544 - 13 พ.ค. 2544 24
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสวีเดน 09 พ.ค. 2544 - 10 พ.ค. 2544 16
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประเทศออสเตรีย 23 เม.ย. 2548 - 24 เม.ย. 2548 16
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประเทศฝรั่งเศส 25 เม.ย. 2548 - 26 พ.ค. 2548 16
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 27 เม.ย. 2548 - 29 เม.ย. 2548 24
2556 ศึกษาดูงาน สื่อการศึกษาระดับโลก งาน "เวิลล์ ไดแด็ค เอเชีย 2009 " ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 21 ส.ค. 2552 - 21 ส.ค. 2552 3
2556 ศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการบริหารจัดการ บริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักซ์ จำกัด 16 ม.ค. 2553 - 16 ม.ค. 2553 6
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ณ โรงเรียน Maris Stella High School โรงเรียน Montfort Junior School กระทรวงการศึกษา Ministry of Education ห้องสมุด National Lirary ประเทศสิงคโปร์ 25 ก.พ. 2553 - 27 ก.พ. 2553 24
2556 ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) บริษัทปููนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 21 ธ.ค. 2553 - 21 ธ.ค. 2553 6
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการหอพักนักกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 26 ม.ค. 2554 - 26 พ.ค. 2554 6
2556 ศึกษาดูงาน การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 มิ.ย. 2554 - 22 มิ.ย. 2554 24
2556 ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน โปรแกรมภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 15 มี.ค. 2555 - 15 มี.ค. 2555 6
2556 ศึกษาดูงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับ High School จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Nguyen Hue Specialized High School ,Chu Van An High School , Amsterdam High School ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 40
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 7 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2010  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 3 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2552   ใบเกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2554  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 4 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2553  ใบเกียรติบัตร
3  16 ม.ค. 2555  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2554  ใบเกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ
4  16 ม.ค. 2556  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 6 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2555  ใบเกียรติบัตร
5  16 พ.ย. 2556  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556  ใบเกียรติบัตร
6  25 ก.พ. 2557  ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2555  ใบประกาศเกียรติคุณ
7  15 พ.ค. 2557  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 7 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2556  ใบเกียรติบัตร
8  15 ม.ค. 2558  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบ้ติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 8 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2550 - 2557  ใบเกียรติบัตร
9  15 ม.ค. 2559  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบ้ติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 9 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2550 - 2558  ใบเกียรติบัตร
10  2 มี.ค. 2560  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบ้ติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 10 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2550 - 2559  ใบเกียรติบัตร
11  27 มี.ค. 2561  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบ้ติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 11 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2550 - 2560  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2543  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) 1 1 1 5 ธ.ค. 2542 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5
16 ม.ค. 2549  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) 1 1 1 5 ธ.ค. 2548 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4

• หน่วยงานที่สังกัด :    กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานอภิบาลโรงเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ,   งานนโยบายและแผน,   งานบุคคล,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์,   งานประกันคุณภาพ,   งานศูนย์คอมพิวเตอร์,   งานวิเทศสัมพันธ์,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานอภิบาลโรงเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ,   งานนโยบายและแผน,   งานบุคคล,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์,   งานประกันคุณภาพ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบุคคล
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานวิเทศสัมพันธ์
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาลโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (66)
   วันแรงงาน
   ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
   ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
   ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
   ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
   ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
   ทัศนศึกษาครู/เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
   วันพืชมงคล (หยุด)
   วันพืชมงคล
   สัมมนาบุคลากร ปี 2562
   สัมมนาบุคลากร ปี 2562
   สัมมนาบุคลากร ปี 2562
   สัมมนาบุคลากร ปี 2562
   มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
   มิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
   วันวิสาขบูชา / หยุดชดเชย วันที่ 18-20 พ.ค.62
   วันวิสาขบูชา / หยุดชดเชย วันที่ 18-20 พ.ค.62
   สิ้นสุด วันวิสาขบูชา / หยุดชดเชย วันที่ 18-20 พ.ค.62
   วันวิสาขบูชา / หยุดชดเชย วันที่ 18-20 พ.ค.62
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
   วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
   วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
   วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
   วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
   วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา
   สิ้นสุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
   (หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62
   สิ้นสุด กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62
   (หยุด) วันปิยมหาราช
   (หยุด) วันคล้ายวันเฉลิม ร.9
   (หยุด) วันคล้ายวันเฉลิม ร.9
   (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ
   (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ
   สังสรรค์ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่
   สังสรรค์ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่
   สิ้นสุด สังสรรค์ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่
   สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน
   สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน
   หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
   หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
   หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
   หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
   หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
   สิ้นสุด หยุดเทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
   หยุดเทศกาลปีใหม่ 25 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 / เปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 ม.ค.63
   เปิดเรียนตามปกติ
   เปิดเรียนตามปกติ
   เปิดเรียนตามปกติ
   กิจกรรมวันครู
   กิจกรรมวันครู
   (หยุด) วันครู
   วันตรุษจีน
   วันตรุษจีน
   (หยุด) วันมาฆบูชา
   (หยุด) วันมาฆบูชา
   สิ้นสุด (หยุด) วันมาฆบูชา
   (หยุด) วันมาฆบูชา
   งานเกษียณอายุครู
   งานเกษียณอายุครู
• ได้อยู่ในข่าว : (9)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 31 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 6 ส.ค. 2562
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 21 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 2 ก.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (11)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ธร สอระภูมิ 19 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 31 พ.ค. 2562
 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ 5 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 6 ส.ค. 2562
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 21 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 2 ก.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(10)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/256217 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2562 28 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/256214 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/25621 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/256231 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/256215 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/25621 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/256217 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25626 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/256222 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)