[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10099
ชื่อ: มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
ฉายา: ตุ๊ก
อายุงาน: 28 ปี 8 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร 2532  กศ.บ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 คณะกรรมการงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ 0
2561 คณะกรรมการระดับชั้นม.5 ม.5 0
2561 ครูผู้สอนดนตรีไทย(คอร์สพิเศษ) ศูนย์ดนตรี 0
2561 คณะกรรมการระดับชั้นม.5 0
2560 หัวหน้างานอภิบาล 0
2560 กรรมการงานศูนย์ดนตรี 0
2559 หัวหน้างานอภิบาล 0
2559 กรรมการงานศูนย์ดนตรี 0
2558 หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 0
2557 หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 0
2556 หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 0
2555 บริหารงานศูนย์ดนตรี 0
2554 ที่ปรึกษากลุ่มสาระฯศิลปะและครูคู่ชั้นม.5/7 ม.5 0
2553 ครูคู่ชั้นม.6/1 ม.6 0
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0
2551 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0
2550 หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 0
2549 หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 0
2548 หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 0
2547 หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องเรียนชั้นมัธยม5/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน" หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 3.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรโดย….ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภ ห้องประชุมมงฟอร์ต วัด น. ยอแซฟ อยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2560 เรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 18.00
2558 อบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 26.00
2558 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 3.00
2558 เรื่อง “การจัดทำสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน”และเรื่อง “กระบวนการสร้างเป้าหมายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 08 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 6.00
2558 "การดูแลนักเรียนในชั้นเรียน" ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ 20 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”“การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส”และ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ห้องประชุมรัตน2 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 12.00
2558 “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558 1.50
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขสุข ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557"โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 0.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ"โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 0.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน"โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน"โดยม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรม Total Quality Management (TQM) โดย อ.พัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน"บุกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และมหาพุทธิวรวุฒิเมธ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 2.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก วัดคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิดฯ เขาใหญ่ (Kensington English Garden Resort Khaoyai) 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 10.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ย. 2555 - 10 พ.ย. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ย. 2555 - 09 พ.ย. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ย. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ย. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 3.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 1.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- เรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนอาคารภาษาต่างประเทศ 01 พ.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 64.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 7.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานร.ร.ถางหู เมืองเฉินตู ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0
2560 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 03 พ.ค. 2560 - 07 พ.ค. 2560 0
2560 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี เมืองคุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ประเทศจีน 23 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 0
2558 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3
2557 ศึกษาดูงาน โรงเรียนแรฟเฟิล Monlfort Secondry School และ St. Gabriel Secondary School ประเทศสิงคโปร์ 08 ส.ค. 2538 - 10 ส.ค. 2538 24
2557 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครวัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา 17 มี.ค. 2551 - 19 มี.ค. 2551 0
2557 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น แคนเบอร์รา 02 ก.พ. 2558 - 07 ก.พ. 2558 0
2557 ทัศนศึกษา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - อิตาลี สวิส ลูเซิร์น เทือกเขาทิสลิส ,ประเทศอิตาลี,กรุงโรม,สำนักวาติกัน,หอเอนปิซ่า,ฟอเร้นท์,เวนิส 20 ต.ค. 2542 - 27 ต.ค. 2542 0
2557 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมจีน ประเทศจีน เมืองปักกิ่งกำแพงเมืองจีน 30 ม.ค. 2544 - 03 ก.พ. 2544 0
2557 ทัศนศึกษา กรุงโซล เกาหลีใต้ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 21 มี.ค. 2553 0
2557 ทัศนศึกษาประเทศแถบยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปิรามิดที่อียิปต์ ,สาธารณรัฐเชค ,ออสเตรีย,ฮังการี,สโลวัค 29 เม.ย. 2555 0
2557 ทัศนศึกษา แถบสแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ ประเทศนอร์เวย์,สวีเดน,เดนมาร์ค,ฟินแลนด์ 27 เม.ย. 2557 0
2557 ทัศนศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศเมียนมาร์ 24 ธ.ค. 2557 0
2557 ศึกษาดูงาน สื่อการศึกษาระดับโลก งาน "เวิลล์ ไดแด็ค เอเชีย 2009 " ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 21 ส.ค. 2552 0
2557 ศึกษาดูงานที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2557 0
2557 ระบบการบริหารงาน TQM ในโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 03 ก.ย. 2557 0
2557 ศึกษาดูงานกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ฮังการี / สาธารณรัฐเช็ค / สโลวัค และออสเตรีย/เยอรมันนี ประเทศยุโรปตะวันออก ฮังการี / สาธารณรัฐเช็ค / สโลวัค และออสเตรีย/เยอรมันนี 16 มี.ค. 2555 0
2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนการแสดงประเทศอิตาลี,กรุงโรม,สำนักวาติกัน,หอเอนปิซ่า,ฟอเร้นท์,เวนิส,คอลอซเซียม ประเทศอิตาลี 16 มี.ค. 2557 0
2557 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 18 ก.พ. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 เยาวชนกับดนตรีไทย สถานีโทรทัศน์ชาแนลทีวี 10 พ.ค. 2555 - 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ต.ค. 2555  ครูดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมปลาย  มอบโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2  5 ต.ค. 2556  เหรียญเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ผู้คัดเลือกกรรมการสถานศึกษาและกรรมการจากคุรุสภา มอบโดย ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา
3  16 ม.ค. 2557  เหรียญเชิดชูเกียรติ "หนี่งแสนครูดี"  เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมอบโดยคุรุสภาประจำปี๒๕๕๖
4  26 ส.ค. 2557  สถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  สภาวัฒนธรรม
5  3 พ.ย. 2558  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1การบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก และรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศประเภทเดี่ยวขิมและจะเข้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
6  15 ม.ค. 2559  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่ขาดลามาสาย2ปี ตั้งแต่ปี 2557-2558  งานบุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ธ.ค. 2542  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 21 35 2 ธ.ค. 2542 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2547  จตุตถดิเรกคุณาภาณ์ 121 24 27 30 พ.ย. 2547 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานอภิบาลโรงเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาลโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)