[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10102
ชื่อ: มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี
ฉายา: แอ๋ว
อายุงาน: 28 ปี 3 เดือน 24 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /7

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2533  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  No.302316070

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น ป.3/7 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2560 ครูประจำชั้น ป.3/6 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2559 ครูประจำชั้น ป.3/5 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2558 ครูประจำชั้น ป.3/4 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2557 ครูประจำชั้น ป.3/5 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2556 ครูประจำชั้น ป.3/6 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2555 ครูประจำชั้น ป.3/7 ประถมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 02 มิ.ย. 2561 - 02 มิ.ย. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน อาคารราฟาแอล 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การบรรยายธรรม "ศาสนาสร้างคน สิทธิมนุษยชนสร้างวินัย" อาคารราฟาแอล 18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561 2.00
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2561 การอบรม การประดิษฐ์พวงกุญแจ ห้องหัตถกรรม อาคารโกลเด้นจูบิลี 21 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 2.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การเลี้ยงลูกในยุค IT หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 2.00
2560 โทษภัยจากสิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 2.00
2560 9 เดือนแห่งอาลัย ลูกไทยยังรำลึกนึกพระคุณ อาคารราฟาแอล 05 ก.ค. 2560 - 05 ก.ค. 2560 1.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 2.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 03 มิ.ย. 2559 - 03 มิ.ย. 2559 2.00
2559 70 ปี ครองใจชาวไทยด้วยธรรม อาคารราฟาแอล 13 ก.ค. 2559 - 13 ก.ค. 2559 2.00
2559 พลังแห่งรัก หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 01 ก.ย. 2559 - 01 ก.ย. 2559 3.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมการสร้างเว็บการเรียนการสอนOnlineด้วยSWAY ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 การอบรม "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "ข้อคิดจากอธิการ" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบรรยายธรรมะ "พอเป็น ก็เย็นใจ" โดย พระมหามงคล วรธฺมมวาที อาคารราฟาแอล อัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ค. 2557 - 09 ก.ค. 2557 1.00
2557 การบรรยายธรรมะ "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ" โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การอบรม "การใช้โปรแกรม ESET NODS ANTIVIRUS 7" โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 1.00
2557 การอบรม "การใช้งาน Tablet" โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียนและมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3/2 22 ก.ค. 2557 - 22 ก.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive" โดย มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบรรยายธรรมะ "ศีลธรรมจริยธรรม" โดย พระปลัดมณี วฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์มารีฯ อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
- วิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล 30 เม.ย. 2555 - 01 พ.ค. 2555 16.00
- สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 3.00
- การตรวจสุขภาพและรู้ทันโรค โีรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 3.00
- การเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555 24.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 6.00
- การพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 14 ต.ค. 2555 16.00
- การล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- การสร้างเว็ปไซด์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม JOOMLA โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การศึกษาดูงาน "วันนักประดิษฐ์" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 03 ก.พ. 2558 - 03 ก.พ. 2558 4.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การแถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  การปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 2548-2554  วุฒิบัตร
2  29 มิ.ย. 2544  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทะเบียนเลขที่ 176/2544
3  3 มี.ค. 2560  การปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาดลามาสาย ปีการศึกษา 2559  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2542  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2542
5 ธ.ค. 2547  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2547

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 พ.ค. 2561
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (15)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 ก.ค. 2561
 อธิการพบนักเรียน ป.3 20 ก.ค. 2561
 ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.3 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียน (เด็กดีมีวินัย, เด็กดีมีน้ำใจ) ของระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.314 ส.ค. 2561
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)