[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10102
ชื่อ: มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี
ฉายา: แอ๋ว
อายุงาน: 28 ปี 7 เดือน 17 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2533  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  No.302316070

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น ป.3/7 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2560 ครูประจำชั้น ป.3/6 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2559 ครูประจำชั้น ป.3/5 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2558 ครูประจำชั้น ป.3/4 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2557 ครูประจำชั้น ป.3/5 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2556 ครูประจำชั้น ป.3/6 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2555 ครูประจำชั้น ป.3/7 ประถมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 บทบาทผู้ปกครองต่อการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 01 มิ.ย. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 2.0
2562 พิษภัยของยาเสพติด หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 02 มิ.ย. 2561 - 02 มิ.ย. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน อาคารราฟาแอล 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การบรรยายธรรม "ศาสนาสร้างคน สิทธิมนุษยชนสร้างวินัย" อาคารราฟาแอล 18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561 2.00
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2561 การอบรม การประดิษฐ์พวงกุญแจ ห้องหัตถกรรม อาคารโกลเด้นจูบิลี 21 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 2.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การเลี้ยงลูกในยุค IT หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 2.00
2560 โทษภัยจากสิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 2.00
2560 9 เดือนแห่งอาลัย ลูกไทยยังรำลึกนึกพระคุณ อาคารราฟาแอล 05 ก.ค. 2560 - 05 ก.ค. 2560 1.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 2.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 03 มิ.ย. 2559 - 03 มิ.ย. 2559 2.00
2559 70 ปี ครองใจชาวไทยด้วยธรรม อาคารราฟาแอล 13 ก.ค. 2559 - 13 ก.ค. 2559 2.00
2559 พลังแห่งรัก หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 01 ก.ย. 2559 - 01 ก.ย. 2559 3.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมการสร้างเว็บการเรียนการสอนOnlineด้วยSWAY ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 การอบรม "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "ข้อคิดจากอธิการ" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบรรยายธรรมะ "พอเป็น ก็เย็นใจ" โดย พระมหามงคล วรธฺมมวาที อาคารราฟาแอล อัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ค. 2557 - 09 ก.ค. 2557 1.00
2557 การบรรยายธรรมะ "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ" โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การอบรม "การใช้โปรแกรม ESET NODS ANTIVIRUS 7" โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 1.00
2557 การอบรม "การใช้งาน Tablet" โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียนและมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3/2 22 ก.ค. 2557 - 22 ก.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive" โดย มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบรรยายธรรมะ "ศีลธรรมจริยธรรม" โดย พระปลัดมณี วฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์มารีฯ อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
- วิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล 30 เม.ย. 2555 - 01 พ.ค. 2555 16.00
- สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 3.00
- การตรวจสุขภาพและรู้ทันโรค โีรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 3.00
- การเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555 24.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 6.00
- การพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 14 ต.ค. 2555 16.00
- การล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- การสร้างเว็ปไซด์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม JOOMLA โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การศึกษาดูงาน "วันนักประดิษฐ์" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 03 ก.พ. 2558 - 03 ก.พ. 2558 4
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6
2556 การแถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  การปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 2548-2554  วุฒิบัตร
2  29 มิ.ย. 2544  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทะเบียนเลขที่ 176/2544
3  3 มี.ค. 2560  การปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาดลามาสาย ปีการศึกษา 2559  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2542  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2542
5 ธ.ค. 2547  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2547

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (24)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ป.3 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมชมรมของระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ของระดับชั้น ป.3 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณที่รับผิดชอบ ของระดับชั้น ป.3 ประจำสัปดาห์ที่ 4-7 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ป.3 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3 19 มิ.ย. 2562
 ซ้อมเดินสวนสนาม ระดับชั้น ป.3 19 มิ.ย. 2562
 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 3 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน 10-14 มิ.ย.62 3 ก.ค. 2562
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ระดับ ป.3 เรื่องงานสายสัมพันธ์ฯ 6 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 17 ก.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน มิถุนายน 18 ก.ค. 2562
 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ พบนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 18 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 18 ก.ค. 2562
 คัดกรองสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น ป.3 19 ก.ค. 2562
 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการสอบภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักเรียน ป.4 26 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ 26 ก.ค. 2562
 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3 31 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3/1 2 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.3 ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
คัดกรองสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น ป.319 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)