[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10110
ชื่อ: มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล
ฉายา: อ้อย
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูพระนคร 2525  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่6ห้อง7 0
2561 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1-8 และห้อง เอ และ บี 0
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่6ห้อง6 0
2560 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1-8 และห้อง เอ และ บี 0
2559 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1-8 และห้อง เอ และ บี 0
2559 ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาไทยระดับป.1-ม.6 ป.1-ม.6 0
2559 ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1-8 ,ห้อง เอ และ ห้อง บี 0
2559 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่6ห้อง6 0
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 0
2558 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1-8 และห้อง เอ และ บี 0
2558 ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาไทยระดับป.1-ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 0
2557 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-6 และ 8 0
2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2556 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 และครูผู้สอนวิชาภาษาไทยมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-8 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ห้อง 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-8 11 A-11 B 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลการอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยกา หอประชุมหลุยส์มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21”อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2557 2.00
2560 การอบรมเรื่อง"การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ ฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง"การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ ฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง"สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยสืฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรม "ความสุขที่....เลือกได้"โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยสืฯ 14 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายพัฒนาโรงเรียนปี 2559" โดยภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 จิตวิทยาการดูนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลการเรียน โดย รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันโป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 การอบรมเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.00
2558 การอบรมเรื่องการใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 25 ก.ค. 2558 - 25 ก.ค. 2558 2.00
2558 เรื่องการใช้คำราชาศัพท์จัดโดยสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.00
2557 ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้...ครูภาษาไทยต้องพัฒนา กิจกรรม"รักษ์ชาติ รักษ์ภาษา จรรโลงค่าความเป็นไทย" มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 04 พ.ค. 2557 - 04 พ.ค. 2557 8.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย " โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 โครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาคารโกลเด้นจูบีลี 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 อบรมและเข้าค่ายกล้าวรรณกรรม “ เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์” ครั้งที่ 3 บ้านผู้หว่าน 30 พ.ย. 2557 - 01 ธ.ค. 2558 16.00
2557 เรื่องอบรมและเข้าค่ายกล้าวรรณกรรม “คิดต่างแต่ไม่ห่างกัน” บ้านผู้หว่าน 01 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 32.00
2557 อบรมจริยธรรมคุณธรรม ทำสมาธิ วัดญาณเวศกวัน ต. บางกระทึก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 22 มี.ค. 2558 - 22 มี.ค. 2558 2.00
2557 คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนโดยพระปลัดมณีวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม หอประชุมหลุยส์มารีฯ 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2557 สรรพวิธีสร้างสีสันการสอนภาษาไทย โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 เม.ย. 2558 - 25 เม.ย. 2558 0.00
2556 กลยุทธ์การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ ๑ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ 25 เม.ย. 2556 - 26 เม.ย. 2556 16.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) 30 ต.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2556 2.00
2556 พวงกุญแจร้อยรัก ในงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ 23 ธ.ค. 2556 - 23 ธ.ค. 2556 3.00
- เทคนิคการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 มิ.ย. 2555 - 15 มิ.ย. 2555 8.00
- การอ่านและการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 15 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 8.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม เรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของคุณครู โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ โดยมิสดรุณี ขันโท เลขานุการฯฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 17 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ เรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ย. 2555 - 11 พ.ย. 2555 3.00
- อบรมการถ่ายภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ธ.ค. 2555 - 07 ธ.ค. 2555 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  8 ม.ค. 2553  ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD)  ประกาศเกียรติคุณ
2  16 ม.ค. 2555  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
3  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านวิชากร  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)