[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10114
ชื่อ: มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533  กศ.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2434 ครู 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” ตึกหลุยส์มารี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” หอประชุมหลุยส์มารี 10 พ.ค. 2562 - 10 เม.ย. 2563 2.30
2562 “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์มารี 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 หอประชุมหลุยส์มารี 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การจัดอบรมหลักสูตร การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น อาคารอัสสัมชัญ 03 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 1.30
2561 หลักการธรรมภิบาลกับการทำงาน หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp”โดยวิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน ไข้หวัดใหญ่ มือ ปาก เท้าเปื่อย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง หอประชุมหลุยส์ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 2.00
2561 เรื่องการอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 2.00
2561 พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 2.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง อาคารหลุยส์มารี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา อาคารหลุยส์มารี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ อาคารหลุยส์มารี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยผศ. ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผศ. ดร.ปฤนัต นัจนฤตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 เทคนิคการสอนภาษาไทย ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อ นักเรียน เก่ง ดี มีสุข โดยผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 26 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560 12.00
2560 คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปีการศึกษา 2560 รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 6.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้”โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559”โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ” โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน"โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ รร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (โดย บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊) รร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ย. 2558 1.50
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 6.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ รัตนบรรณาคาร 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 " โดย...ภราดา ดร .วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 " สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ " โดย...ศาสตราจารย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์ และดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 " การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน " โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 " ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน " โดย...มาสเตอร์ ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วย รัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 - อบรมเชิงปฏิบัติการ " หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ" โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 " มาตราฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และ BSG เพื่อรับการตรวจประเมิน " โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมอัสสัมชัญ 21 ส.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียนเรื่อง " เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต " โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 " การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management ( TQM ) " โดย...อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 คุณธรรมของครู โดยพระพยอม กัลยาโน ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 กระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาไทยระดัยมัธยม 15 มิ.ย. 2556 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ยั่งยืนเพื่อใช้ในร.ร. ห้องประชุมรั๖นบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2556 รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 3.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในร.ร. รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 1.00
2543 สัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" 02 ต.ค. 2555 0.00
- "พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์" 07 ก.ย. 2555 0.00
- พัฒนาครูสอนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555 13 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรัก ความเมตตา ความเสียสละและการให้อภัย - เดินทางแสวงบุญวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) 10 ต.ค. 2558 6
2557 อบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง " กิจกรรมห้องสมุด สื่อเรียนรู้สังคมศึกษา และวรรณคดีไทยสู่อาเซียน " Room 2 ที่ศูนย์สิริกิติ์ กทม. 17 ต.ค. 2557 6
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 3
2555 กิจกรรมวิชาการโครงการอักษราวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 มิ.ย. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  3 ก.ค. 2555  รับรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  
3  1 ก.ย. 2560  จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปลายภาคเรียนที่1 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่1  
4  1 ก.ย. 2560  จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปลายภาคเรียนที่2 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่2  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2542  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 100 20 1185 30 พ.ย. 2542
5 ธ.ค. 2547  จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ 121 24 1385 12 พ.ย. 2547

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)