[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10118
ชื่อ: มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น
ฉายา: -
อายุงาน: 26 ปี 9 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2528  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  ปริญญาบัตร
3    โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง 2524  มัธยมศึกษา  
4    โรงเรียนวัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2519  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2561 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2561 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2561 ที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2561 ประธานกรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2561 ประธานกรรมการ งานศิลป์
2561 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2560 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2560 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2560 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 ประธานกรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2560 ประธานกรรมการ งานศิลป์
2560 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2559 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2559 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 ประธานกรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2559 ประธานกรรมการ งานศิลป์
2559 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2558 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2558 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 ประธานที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2558 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2558 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2557 ที่ปรึกษา งานสิ่งแวดล้อม
2557 ที่ปรึกษา งานซ่อมบำรุง
2557 ที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค
2557 ที่ปรึกษา งานจราจร และ รปภ.
2557 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2557 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2556 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2556 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2556 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2556 ประธานกรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2556 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2556 ประธานกรรมการ งานศิลป์
2556 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2555 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2555 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2555 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 ประธานกรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2555 ประธานกรรมการ งานศิลป์
2555 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารสถานที่
2554 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2554 ที่ปรึกษา งานเทคนิค
2554 ประธานกรรมการ งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
2554 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2554 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2555 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2554 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2553 หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ 0
2552 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2551 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2550 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2549 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2548 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2547 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2546 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2545 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2544 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2543 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2542 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2541 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2540 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2539 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2538 หัวหน้าหมวดพลานามัย 0
2537 หัวหน้าหมวดพลานามัย 0
2536 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 0
2535 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 0
2534 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 โรงแรมเอเชีย พัทยา 19 ส.ค. 2561 - 22 ก.ย. 2561 30.00
2560 ่จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดยภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ "โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน" เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 พ.ค. 2559 - 26 พ.ค. 2559 32.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน กับ การไฟฟ้านครหลวง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง 10 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 24.00
2558 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้อง Pinnacle 4-6 ชั้น 3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 14 ก.ย. 2558 - 14 ก.ย. 2558 3.30
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ACT 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.30
2558 โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 18 ธ.ค. 2558 - 18 ธ.ค. 2558 6.00
2558 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม บริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัด 27 ก.ย. 2558 - 27 ก.ย. 2558 6.00
2558 กิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 โบตานี บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 29 ส.ค. 2554 - 01 ก.ย. 2558 32.00
2558 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การไฟฟ้านครหลวง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 11 ก.ค. 2558 - 11 ก.ค. 2558 6.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 โครงการประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ห้องประชุมโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 29 ก.ค. 2557 - 29 ก.ค. 2557 6.00
2557 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 6.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 20.00
2557 "ธรรมมะในโรงเรียน เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)" โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี 30 พ.ค. 2557 - 02 มิ.ย. 2557 35.00
2557 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ สำนักงานเขตบางแค 19 มิ.ย. 2557 - 19 มิ.ย. 2557 4.00
2557 นิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายโรงเรียน Clean and Green โดย กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2557 4.00
2557 ประชุมรับฟังชี้แจงแบบประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพย์กรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 0.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (อัสสัมชัญธนบุรี) 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (อัสสัมชัญธนบุรี) 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 20.00
2556 สัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมประหยัดพลังงาน โครงการพลังคิดสะกิดโลก ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 12 พ.ย. 2556 - 12 พ.ย. 2556 6.00
2556 สัมมนาโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อโรคและแมลงตามฤดูกาล สำนักงานเขตบางแค 06 มี.ค. 2557 - 06 มี.ค. 2557 8.00
2556 ประชุมสัมมนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะตามหลักการ Clean and Green สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (ห้องสุโขทัย ชั้น 7 ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร) 07 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 8.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555 18.00
- โรงเรียนคาทอลิกไทย ในปริมาณของประชาคมอาเซียน โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 19 ส.ค. 2555 - 22 ส.ค. 2555 24.00
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เรื่องการเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน 2015 โดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 18.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 12.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน "ACT BE TOGETHER" โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 12.00
- อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพศุงสุดของมนุษย์ โดย น.พ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ร.พ.นครธน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน (ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 (อัสสัมชัญธนบุรี) 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก" (คุณพ่อยอด เสนารักษ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 (อัสสัมชัญธนบุรี) 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 (ภราดา ดร.วีรยุทธ์ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 (อัสสัมชัญธนบุรี) 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน (ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 (อัสสัมชัญธนบุรี) 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร ในหัวข้อ "เทคนิคการบริหาร (คน) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (อ. ไมตรี ทองประวัติ) ห้องประชุมยอห์น แมรี่ (อัสสัมชัญธนบุรี) 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 5.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น 26 มี.ค. 2559 - 02 เม.ย. 2559 48.00
2559 ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 8.00
2558 การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์และการเลี้ยงดูพันธุ์กล้วยไม้ บริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัด 26 ก.ย. 2558 - 26 ก.ย. 2558 6.00
2558 อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โรงแรมริชมอนด์ 18 พ.ย. 2558 - 18 พ.ย. 2558 4.00
2556 นำพนักงานทัศนศึกษาประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลี 06 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556 32.00
2556 โครงการชั่งหัวมัน ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 23 พ.ย. 2556 - 23 พ.ย. 2556 6.00
2556 สัมมนาและศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และไร่ปลูกรัก หรือ Thai Organic Farm 18 มี.ค. 2557 - 19 มี.ค. 2557 16.00
2555 ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน บริษัท บางจากโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 6.00
2555 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อมและปุ๋ยหมักชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 01 พ.ย. 2555 - 01 พ.ย. 2555 6.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 รณรงค์ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายโรงเรียน Clean and Green โรงเรียนวาสุเทวี เขตบางคอแหลม 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  6 ต.ค. 2548  รางวัลผู้ร่วมบริหารดีเด่น ปี 2548 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โล่รางวัลและเกียรติบัตร
2  1 ม.ค. 2550  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย พ.ศ. 2550  เกียรติบัตร
3  16 ม.ค. 2551  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 2 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2551  เกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2552  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 3 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2552  เกียรติบัตร
5  16 ม.ค. 2553  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 4 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2553  เกียรติบัตร
6  16 ม.ค. 2554  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2554  โล่และเกียรติบัตร
7  16 ม.ค. 2555  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 6 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2555  เกียรติบัตร
8  6 มิ.ย. 2556  เหรียญที่ระลึกพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เหรียญที่ระลึก
9  15 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖  เกียรติบัตร
10  16 พ.ค. 2557  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 7 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2556  เกียรติบัตร
11  27 ก.พ. 2558  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มา สาย 8 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2557  เกียรติบัตร
12  31 มี.ค. 2558  บุคลากรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  รางวัล Energy Master Award เพื่อเชิดชูเกียรติ
13  26 เม.ย. 2559  รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2543  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 0 0 0 5 ธ.ค. 2543 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5
5 ธ.ค. 2548  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 (จตุตถดิเรกคุณาภรณ์) 0 0 0 5 ธ.ค. 2548 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหอพัก,   งานศิลป์,   งานจราจร และ รปภ.,   งานสาธารณูปโภค,   งานซ่อมบำรุง,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศิลป์
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

• แผนงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงานงานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ ขั้นตอน ขั้นวางแผน
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (19)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 15 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 11 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 24 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561> 10 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 23 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 4 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 28 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 27 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 11 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 30 ธ.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 8 ม.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 9 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 24 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 16 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 23 พ.ค. 2561
 งานสภานักเรียน ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค 10 ก.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
งานสภานักเรียน ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค10 ก.ย. 2561
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา นายบุญส่ง ทองลี่ 14 ส.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)