[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10119
ชื่อ: มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
ฉายา: หน่อง
อายุงาน: 27 ปี 6 เดือน 17 วัน
Social Network: facebook
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (8)


18 รูป

6 รูป

9 รูป

22 รูป

11 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูธนบุรี 2531  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดดาวคนอง 2527  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 2524  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั้น ม.5/5 และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5/3,5,6,7 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5/3,5,6,7 และวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ม.5/7 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 ครูประจำชั้น ม.2/B และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 3-4 ม.2/1,2,5,6,8 และวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3-4 ม.2/A,B มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2558 ครูประจำชั้น ม.2/7 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ห้อง ม.2/1,3,5,6,7 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2557 ครูคู่ชั้น ม.2/1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ห้อง ม.2/1,2,5,6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูประจำชั้น ม.6/8 / ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ 5-6 ห้อง ม.6/1,3,5,7 / ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5-6 ห้อง ม.6/1,3,5,7 / ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 1-2 ห้อง ม.6/8 / ครูผู้ควบคุมทีมงานกีฬาแบดมินตันโรงเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูประจำชั้น ม.6/7 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ "Active Learning for Language Classroom" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 04 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 6.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมพัฒนาครู "The English Language Proficiency Course" ระดับ Advance Level ห้องเรียนอาคารราฟาแอล ชั้น 4 07 ก.พ. 2561 - 07 มี.ค. 2561 10.00
2560 การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การรีไซต์ภาพ ด้วยโปรแกรม Photoscape" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (EPมัธยม) 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การประชุมแก้ไขตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา (ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ) ห้องประชุมศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 15 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560 12.00 17410.pdf
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข...ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การสัมมนาเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” โดย คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดยคุณโภไคย ศรีรัตนโนภาศ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 มี.ค. 2559 - 13 มี.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Teacher Kit" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 1.00
2559 ประชุมผู้ประสานงานเอเอฟเอส เรื่องการสอบคัดเลือกโครงการเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 (2560-2561) โรงเรียนศึกษานารี 01 มิ.ย. 2559 - 01 มิ.ย. 2559 3.00
2559 ประชุมต้อนรับประธานเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯธนบุรี นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนศึกษานารี 15 ก.พ. 2560 - 15 ก.พ. 2560 3.00
2559 การอบรมจริยธรรมเรื่อง "จิตเมตตาในการทำงาน" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ วิทยากร อาจารย์อำนาจ สายฉลาดและคณะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยากร รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 4.00
2558 แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 1.00
2558 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดยพระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลนักเรียนเอเอฟเอส ระหว่างเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสระยะ 1 ปี โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ 12 ต.ค. 2558 - 13 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมอัสสัมชัญ 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” โดย มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา” โดย คุณสิวกร สาระโกเศศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2557 - 03 ก.ค. 2557 2.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5” โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse CC” โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 "Macmillan Life Skills Day" โรงแรม Winsor ถนนสุขุุมวิท 20 กรุงเทพฯ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 7.00
2557 “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน" โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2557 "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ" โดย ม.จรัญ น้อยอิ่ม และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2556 อบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555 3.00
2556 ศึกษาดูงานของคุณครูนิเทศ และครูเครือข่ายโครงการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6.00
2556 อบรม Training Concept Textbooks และ Lesson Plans 2013 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – 6 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 05 พ.ค. 2556 - 06 พ.ค. 2556 12.00
2556 การบรรยาย ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 1.30
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร. พฤทธิ์ สิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิค) โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 สัมนาเปิดปีการศึกษา เรื่องนโยบายปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.30
2556 สัมนาเรื่องข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 สัมนาครูเครือข่ายนิเทศ เรื่องการนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 07 ก.ย. 2556 - 07 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องคุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 อบรมครูผู้สอนตำรากลางเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 04 พ.ค. 2555 16.00
2556 การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
2556 การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม จิตวิญญาณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 6.00
- Learn : Lead : Succeed Assumption College, Bangkok, Thailand 09 ม.ค. 2555 - 10 ม.ค. 2555 12.00
- Intensive English (Upper Intermediate Level) Bell Cambridge, England 23 เม.ย. 2555 - 11 พ.ค. 2555 63.00
- อบรมวิธีดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโลก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่องพลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ค. 2555 - 07 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่องพลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานของคุณครูนิเทศ และครูเครือข่ายโครงการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ม.ค. 2555  เป็นครูที่ปรึกษาการประกวดจัดนิทรรศการ "มหาอุทกภัย ปี 2554" ห้อง ม.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตร
2  27 ก.พ. 2558  ครูผู้สอนมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
3  20 ก.ย. 2559  ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตร
4  20 ก.ย. 2559  ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตร
5  20 ก.ย. 2559  รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตร
6  24 ก.พ. 2560  ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตร
7  24 ก.พ. 2560  ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2543  ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 122 242 138 5 ธ.ค. 2543 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2548  ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 127 172 64 5 ธ.ค. 2548 ใบกำกับเครื่่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 ม.อลงกรณ์ แสงโชติ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ระดับเอเอฟเอสเขต 5 มิ.ย. 2562
 คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ม.อลงกรณ์ แสงโชติ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ระดับเอเอฟเอสเขต5 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256227 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)