[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10122
ชื่อ: มิส  เกษณี    แรงบุญทวีวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
ฉายา: เกษ
อายุงาน: 26 ปี 8 เดือน 18 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529  กศ.บ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครุูประจำชั้นม๓/๘ 0
2559 มัธยมศึกษาปีที่๓/๘ 0
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่3/2 0
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่๓ 0
2557 คุณครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 0
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 0
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 0
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 โครงการอบรมความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมฯ(เสริมความรู้วรรณคดีและวรรณกรรมระดับมัธยมศึกษา โดยอาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ ห้อง ศศ.๒๐๑ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 31 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 6.00
2560 หลักสูตร ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยให้นักเรียน" เกง ดี มี สุข" โดย ผศ.สุทัศนฺ์ คล้ายสุวรรณ์และอาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ อาคาร ว.วิโรจน์ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 26 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560 12.00
2560 จิตวิทยาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น โดยอาจารย์ นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2561 3.00
2560 THAILAND EDUCATION 4.0 โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม”โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2559 "จิตเมตตาในการทำงาน"โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม 15 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 มิ.ย. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การสอนการอ่านเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การสอนอ่านกับกระบวนการคิดโดยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 11 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 0.00
2557 มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และ BSG เพื่อรับการตรวจประเมิน โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 21 ส.ค. 2557 - 21 ส.ค. 2557 1.00
2557 สอนแบบใหม่ด้วย 5 STEPS มูลนิธิศักดิ์พรทิพย์ 29 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 0.00
2556 ภาษาไทยในสังคมอาเซียน โรงแรมเอสดีอเวนิว ถนนบรมราชชนนี 20 ก.ค. 2556 - 20 ก.ค. 2556 6.00
2556 การอ่านทำนองเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 07 เม.ย. 2556 - 07 มี.ค. 2556 6.00
2556 ความรู้เรื่องวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 เม.ย. 2556 - 20 เม.ย. 2556 6.00
- การเขียนแบบต่างๆ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 20 เม.ย. 2556 - 21 เม.ย. 2555 12.00
- โครงการอบรมวรรณกรรมวิจารณ์สำหรับครูมัธยมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 21 มิ.ย. 2555 - 21 มิ.ย. 2555 6.00
- การอ่านทำนองเสนาะ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล รัชดา กรุงเทพมหานคร 20 ก.ค. 2555 - 20 ก.ค. 2555 6.00
- การเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555 18.00
- สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ผลงานและกิจกรรมวันครูแห่งชาติ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 16 ม.ค. 2559 - 16 ม.ค. 2559 3.00
2557 สัมมนา "ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้.....ครูภาษาไทยต้องพัฒนา ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 04 พ.ค. 2557 - 04 พ.ค. 2557 3.00
2557 ผลงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ของคุณครูภาษาไทยดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 16 ม.ค. 2558 - 16 ม.ค. 2558 2.00
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานเรื่องผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยมในการสอบONETของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3.00
2556 กการสอนวรรณคดีไทยตามหลักสูตรให้น่าสนใจและยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงแรมเอสดีอเวนิว 10 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556 12.00
2555 การจัดกิจกรรมคลินิกภาษาของหมอภาษานักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 21 มิ.ย. 2555 - 21 มิ.ย. 2555 3.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  คุณครูดีเด่นช่วงชั้นที่ 3  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
3  25 ก.พ. 2558  ครูแกนนำส่งเสริมมาตรฐานสิ่งเสพติดโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2543  ที่ 5 117 26 645 23 มี.ค. 2544
5 ธ.ค. 2548  ที่ 4 122 22 22 23 ธ.ค. 2548

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)