[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10124
ชื่อ: มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม
ฉายา: -
อายุงาน: 26 ปี 0 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /1

รูปภาพ (0)


1 รูป

2 รูป

2 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(คม.)  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530  กศ.บ  ปริญญาบัตร
3    โรงเรียนประชาราษฏร์อุปถัมฏ์ 2524  มัธยมศึกษา  ใบประกาศ
4    โรงเรียนสามเสนนอก 2519  ประถมศึกษา  ใบประกาศ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูคู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่3 0
2559 ครูคู่ชั้น ป.3 0 คำสั่งร.ร1/2559.
2556 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา /ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ประถมศึกษาปีที่ 5 10124
2555 ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม Stack/จริยศึกษา/ครูคู่ชั้น ป.5 10124 คำสั่งที่ 1/2555(เพิ่มเติม)
2554 ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม Stack/จริยศึกษา/ครูคู่ชั้น/รักการอ่าน ป.4 10124 คำสั่ง1/2554
2553 ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม Stack/จริยศึกษา/ครูคู่ชั้น ป.5 10124 คำสั่ง1/2553
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 ม.1 10124
2551 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 ม.1 0
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 ม.1 0
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 10124 คำสั่ง
2548 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 10124 คำสั่ง
2547 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124 คำสั่ง
2546 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2545 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2544 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2543 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2542 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2541 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2540 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2539 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 10124 คำสั่ง
2538 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2537 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2535 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรมบาสเกตบอล ม.3 10124
2535 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรมบาสเกตบอล ม.3 0
2534 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 10124
2533 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 10124
2532 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 10124 คำสั่ง
2531 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2530 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2529 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2528 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2527 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2526 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 10124 คำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกีฬาสแต็คเบื้องต้นสำหรับครูผู้สอน ห้องประชุมมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 16.00 17579.jpg
2561 หลักธรรมมาภิบาลกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไร..ให้เด็กเก่ง..ดี..มีสุข โดยอ.สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข...ที่เลือกได้ "โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ"โดยอ.ศัจธร วัฒนมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาดและอ.ยินดี ปั้นแววงาม หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 16 ก.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2558 6.00
2558 กิจกรรม ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือดภาค 2 ห้องประชุมจุมภฎ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 01 ก.ค. 2558 - 01 ก.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 7 อุปนิสัยของนักการศึกษาผู้มีประสิทธิผล/7Habits for educators รุ่นที่ 9 ห้องประชุมกลุ่มบริษัท แพคริม จำกัดชั้น 4 กทม.10240 23 ธ.ค. 2557 - 23 ธ.ค. 2557 6.00
2557 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล(IS)ด้วยGPAS 5 STEPS ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ เขตดุสิต กทม. 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 6.00
2557 ประชุมครูแกนนำอย.น้อยระดับประเทสครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ห้องประชุมวายุภักษ์6โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. 28 พ.ย. 2557 - 28 พ.ย. 2557 5.00
2556 เป็นวิทยากรอบรมครูในจังหวัดสุราษบร์ธานี หอประชุมโรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนอนุบาลสุราษบร์ธานี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12.00
2556 รับเชิญเป็นวิทยากร ห้องประชุมเวนตืแมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 07 ก.ค. 2555 - 07 ก.ค. 2555 3.00
- งานพัฒนาครูสอนลูกเสือประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ต.ค. 2555 - 16 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลากรปีการศึกษา2555เรื่องการทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 2.00
- "การวางตัวให้เหมาะสม" และ "เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค2012" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 6.00
- "การทำงานเป็นทีม" และ "โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 16 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 วิทยากรอบรมลูกเสือกองร้อยต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ วิทยากร จาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” 12 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558 24
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หนึ่งแสนครูดี  ภาพถ่าย/เกียริตบัตร/เข็มรางวัล
2  15 ม.ค. 2551  เครื่องราชอิสรยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 2550  ภาพถ่ย/ใบกำกับเครื่องราช
3  2 มิ.ย. 2554  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 2จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ภาพถ่าย/คำสั่ง
4  5 พ.ย. 2554  ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร/รางวัล/เหรียญ/ภาพถ่าย
5  3 เม.ย. 2555  นำนักกีฬาสแตีกสัมภาษณ์รายการบ้านเลขที่ 55  หนังสือเชิญ
6  4 ก.ค. 2555  รับเกียรติบัตร ครูแกนนำ ยาเสพติด  เกียติบัตร
7  6 ต.ค. 2557  ครุสดุดี  เกียรติบัตรและเข็มรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ต.ค. 2549  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 123 24 50 25 ธ.ค. 2549 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15 ม.ค. 2551   เครื่องราชอิสรยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 12 24 50 15 ม.ค. 2551 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 พ.ค. 2561
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 พ.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 12 ก.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (28)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 ก.ค. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.ค. 2561
 อธิการพบนักเรียน ป.3 20 ก.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2561 3 ส.ค. 2561
 ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.3 14 ส.ค. 2561
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ของเดือน สิงหาคม 2561 29 ส.ค. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็ค 70 ปี SLCจัดโดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเฉรา 14 ก.ย. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 14 ก.ย. 2561
 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสแต็ค 19 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียน (เด็กดีมีวินัย, เด็กดีมีน้ำใจ) ของระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ของเดือนกันยายน 2561 21 ก.ย. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Stack Fast 10 ต.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการJunior Stack Fast 17 ธ.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 17 ธ.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 17 ธ.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 ธ.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คแข่งขันรายการสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน 23 ม.ค. 2562
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการกีฬาสแต็คนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 40 จังหวัดนครสวรรค์ 23 ม.ค. 2562
 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 256114 ก.ย. 2561
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็ค 70 ปี SLCจัดโดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเฉรา 14 ก.ย. 2561
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)