[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10124
ชื่อ: มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 4 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /1

รูปภาพ (0)


1 รูป

2 รูป

2 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(คม.)  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530  กศ.บ  ปริญญาบัตร
3    โรงเรียนประชาราษฏร์อุปถัมฏ์ 2524  มัธยมศึกษา  ใบประกาศ
4    โรงเรียนสามเสนนอก 2519  ประถมศึกษา  ใบประกาศ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูคู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่3 0
2559 ครูคู่ชั้น ป.3 0 คำสั่งร.ร1/2559.
2556 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา /ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ประถมศึกษาปีที่ 5 10124
2555 ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม Stack/จริยศึกษา/ครูคู่ชั้น ป.5 10124 คำสั่งที่ 1/2555(เพิ่มเติม)
2554 ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม Stack/จริยศึกษา/ครูคู่ชั้น/รักการอ่าน ป.4 10124 คำสั่ง1/2554
2553 ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม Stack/จริยศึกษา/ครูคู่ชั้น ป.5 10124 คำสั่ง1/2553
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 ม.1 10124
2551 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 ม.1 0
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 ม.1 0
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 10124 คำสั่ง
2548 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานกีฬา/ครูผู้สอนสุขศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 10124 คำสั่ง
2547 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124 คำสั่ง
2546 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2545 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2544 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2543 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2542 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0
2541 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2540 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2539 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 10124 คำสั่ง
2538 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2537 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/กิจกรรมชมรม ม.3 0 คำสั่ง
2535 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรมบาสเกตบอล ม.3 10124
2535 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรมบาสเกตบอล ม.3 0
2534 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 10124
2533 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 10124
2532 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 10124 คำสั่ง
2531 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2530 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2529 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2528 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2527 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.3 10124
2526 ครูผู้สอนสุขศึกษาและบาสเกตบอล/ลูกเสือ/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 10124 คำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกีฬาสแต็คเบื้องต้นสำหรับครูผู้สอน ห้องประชุมมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 16.00 17579.jpg
2561 หลักธรรมมาภิบาลกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไร..ให้เด็กเก่ง..ดี..มีสุข โดยอ.สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข...ที่เลือกได้ "โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ"โดยอ.ศัจธร วัฒนมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาดและอ.ยินดี ปั้นแววงาม หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 16 ก.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2558 6.00
2558 กิจกรรม ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือดภาค 2 ห้องประชุมจุมภฎ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 01 ก.ค. 2558 - 01 ก.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 7 อุปนิสัยของนักการศึกษาผู้มีประสิทธิผล/7Habits for educators รุ่นที่ 9 ห้องประชุมกลุ่มบริษัท แพคริม จำกัดชั้น 4 กทม.10240 23 ธ.ค. 2557 - 23 ธ.ค. 2557 6.00
2557 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล(IS)ด้วยGPAS 5 STEPS ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ เขตดุสิต กทม. 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 6.00
2557 ประชุมครูแกนนำอย.น้อยระดับประเทสครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ห้องประชุมวายุภักษ์6โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. 28 พ.ย. 2557 - 28 พ.ย. 2557 5.00
2556 เป็นวิทยากรอบรมครูในจังหวัดสุราษบร์ธานี หอประชุมโรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนอนุบาลสุราษบร์ธานี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12.00
2556 รับเชิญเป็นวิทยากร ห้องประชุมเวนตืแมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 07 ก.ค. 2555 - 07 ก.ค. 2555 3.00
- งานพัฒนาครูสอนลูกเสือประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ต.ค. 2555 - 16 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลากรปีการศึกษา2555เรื่องการทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 2.00
- "การวางตัวให้เหมาะสม" และ "เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค2012" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 6.00
- "การทำงานเป็นทีม" และ "โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 16 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 วิทยากรอบรมลูกเสือกองร้อยต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ วิทยากร จาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” 12 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558 24
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หนึ่งแสนครูดี  ภาพถ่าย/เกียริตบัตร/เข็มรางวัล
2  15 ม.ค. 2551  เครื่องราชอิสรยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 2550  ภาพถ่ย/ใบกำกับเครื่องราช
3  2 มิ.ย. 2554  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 2จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ภาพถ่าย/คำสั่ง
4  5 พ.ย. 2554  ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร/รางวัล/เหรียญ/ภาพถ่าย
5  3 เม.ย. 2555  นำนักกีฬาสแตีกสัมภาษณ์รายการบ้านเลขที่ 55  หนังสือเชิญ
6  4 ก.ค. 2555  รับเกียรติบัตร ครูแกนนำ ยาเสพติด  เกียติบัตร
7  6 ต.ค. 2557  ครุสดุดี  เกียรติบัตรและเข็มรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ต.ค. 2549  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 123 24 50 25 ธ.ค. 2549 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15 ม.ค. 2551   เครื่องราชอิสรยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 12 24 50 15 ม.ค. 2551 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 พ.ค. 2561
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 พ.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 12 ก.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (10)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 ก.ค. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.ค. 2561
 อธิการพบนักเรียน ป.3 20 ก.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2561 3 ส.ค. 2561
 ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.3 14 ส.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)