[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10125
ชื่อ: มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย
ฉายา: แจง
อายุงาน: 26 ปี 6 เดือน 22 วัน
Social Network: บชช3840100364486
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (6)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2529  การศึกษาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่4 0
2561 ครูประจำชั้นGrade 4 B และครูผู้สอนCrossword Grade 1-9 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 0
2560 ครูผู้สอนวิชาCrossword ประถมศึกษาปีที่1-6 แผนกEP 0
2559 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/5 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่4 0
2558 ครูประจำชั้น และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 0
2557 ครูประจำชั้น และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูประจำชั้น และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2554 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2553 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2552 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2551 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่4 0
2550 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่4 0
2549 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่4 0
2548 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่2 0
2547 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2546 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2545 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2544 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2543 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2542 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2541 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2540 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2539 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2538 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2537 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0
2536 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3 0 Slip เงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2562 Tips for Engaging your students in Task-Based Learning ห้องประชุมรัตน 1 26 มิ.ย. 2562 2.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” ห้องเรียนป.4/8 อาคารราฟาแอล 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล”วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 Promoting the21st century skills:bridging the gap ! By Asst. Prof.Dr.Atipat Boonmoh ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ส.ค. 2561 6.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู วิทยากร : คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน" โดยผศ. ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผศ. ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” โดยวิทยากรจากงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 "Active Learning for Language Classroom"โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 03 ต.ค. 2560 5.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การdownload website ใน youtubeเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอน ห้องเรียนComputer อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 2.00
2560 The English Language Proficiency Course โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell โดย Mr. Robert Jordan, Mr. James Sowerby และ Mr. Hal Rabey ห้องเรียน Bell 4 อาคารเซนต์ยอแซฟ 10 ม.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 10.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” โดย.... คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 อบรมภาษาอังกฤษ Intensive English Course ( ACT Teachers Visited Bell Cambridge) , United Kingdom Bell Cambridge , United Kingdom 17 เม.ย. 2559 - 07 พ.ค. 2559 84.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การประชุมจัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมชั้น3 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 09 ม.ค. 2558 8.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมอัสสัมชัญ 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้” จัดโดยฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการโดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องรัตนบรรณาคาร2 28 ก.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 16.00 12253.docx
2557 “การใช้งาน Tablet” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียนและมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 22 ก.ค. 2557 - 22 ก.ค. 2557 1.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การประชุมแก้ไข และพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ปีการศึกษา2558 ศูนย์วิชาการ และนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 19 เม.ย. 2557 16.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 การประชุมจัดทำข้อสอบกลางระดับชั้นประถมศึกษาร.ร.ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานคร 09 ก.พ. 2558 - 09 ก.พ. 2558 8.00
2556 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม" คุณธรรมของครู" อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 ดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 6.00
2556 อบรมTraining Concept และ Lesson Plansตำรากลางภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการ และนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 16.00
- พลังแห่งจิต และความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณ ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 1.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนจัดการเรียนรู้ ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมการใช้ Learning package และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 ต.ค. 2555 - 11 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมพัฒนาวิชาลูกเสือ ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมวัยรุ่น วุ่นจริงหรือ ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 26 ต.ค. 2555 - 26 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมวิธีการใช้ตำรากลาง ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์นันทนาการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 01 พ.ค. 2555 9.00
- สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 6.00
- ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานคุณภาพ การศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- ACT English Examination หอประชุม หลุยส์ มารีฯ 20 ก.ค. 2555 - 20 ก.ค. 2555 1.00
- บ้าน ชุมขน สายสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมสึกษาปีที่ 3 พุทธมณฑล จ.นครปฐม 29 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 3.00
- การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 18 ส.ค. 2555 - 18 ส.ค. 2555 6.00
- สาธิตการสอน และการสอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล 10 ม.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2556 4.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 7
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  17 มี.ค. 2543  รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้น  ใบเกียรติบัตร
2  4 มี.ค. 2549  ครูปฏิบัติหน้าที่งานดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2548  ใบเกียรติบัตร
3  19 ก.พ. 2554  ประกวดสื่อการสอนและเป็นผู้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดีเด่น  ใบเกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2555  ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรจาก การมาปฏิบัติงานโดย ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ตลอดปี พ.ศ. 2552-2555  ใบเกียรติบัตร
5  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  ใบเกียรติบัตร
6  16 ม.ค. 2556  ครูดีเด่น ช่วงชั้นที่1 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปีการศึกษา 2556  ใบเกียรติบัตร
7  25 เม.ย. 2556  ชนะเลิศสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา2555  ใบเกียรติบัตร และภาพถ่าย
8  15 ก.พ. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร / ภาพถ่าย
9  28 ก.พ. 2557  ชนะเลิศการประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา2556  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
10  16 พ.ค. 2557  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่พ.ศ.2552-2556  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
11  21 พ.ค. 2557  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา2556  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
12  1 ส.ค. 2557  ครูดีเด่น ช่วงชั้นที่1ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา2557  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
13  2 ต.ค. 2557  ครูดีเด่นช่วงชั้นที่1ปีการศึกษา2557ของสมาพันธ์สมาคมครู และผู้ปกครองในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ใบเกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติ/ภาพถ่าย
14  6 ต.ค. 2557  คุรุสดุดี ประจำปี2557  ใบเกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติ/ภาพถ่าย
15  16 ม.ค. 2558  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 6ปีติดต่อกัน ตั้งแต่พ.ศ.2552-2557  ใบเกียรติบัตร และภาพถ่าย
16  13 มี.ค. 2558  ชนะเลิศประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา2557  ใบเกียรติบัตร และภาพถ่าย
17  19 ก.พ. 2559  ชนะเลิศประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา2558   ใบเกียรติบัตร และภาพถ่าย
18  26 พ.ย. 2559  การวัดคุณภาพนักเรียนป.3ปีการศึกษา2558 ด้วยข้อสอบกลางโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ใบเกียรติบัตร อันดับที่3 และ2
19  2 มี.ค. 2560  ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2559  ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล
20  2 มี.ค. 2560  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา2559  ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล
21  1 ก.ย. 2560  เป็นครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปลายภาคเรียนที่1-2 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่3ของโรงเรียนในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา2559  ใบเกียรติบัตร และภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2549  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 123 24 68 5 ธ.ค. 2549 ใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)