[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10128
ชื่อ: มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา
ฉายา: อั่ง
อายุงาน: 26 ปี 5 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549  ศษ.ม  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2535  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.บ)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2554 งานวัดผล วิจัยและพัฒนา งานวัดผลและวิจัย
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูงานวัดผลวิจัยและพัฒนาและสอน คณิตศาสตร์ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10128 ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน
2556 งานวัดผลและครูคู่ชั้น ป.4 10128
2555 งานวัดผล ป.1 - ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 "การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 " โดย ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณื ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.0
2562 "การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก" หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562"โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 .0.30
2562 "แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562" โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทยอธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 .0.30
2562 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 .0.30
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailad 4.0" โดย ผศ.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน" หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560" ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทำอย่างไรเมื่อคอมฯช้า อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิ์การทำงานด้วย 5 ส" ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organizasion"โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 08.00- 16.00น. เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558 7.00
2558 การอบรมจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก"โดยบาทหลวง สุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 ก.ย. 2558 - 15 ก.ย. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" ๓ราดาอรุณ เมธเศรษฐ รัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" ศ.ดร. กระแส ชนะวงศ์และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุขสนุกอยู่กับงาน" อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี รัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ รัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ รัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา FSG" ม.จรัญ น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน" ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน รัตนบรรณนาคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต "พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญและพระมหาพุทธวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "9 ปีสทศ.วัดผลเพื่อพัฒนานำคุณค่าการศึกษาไทย" โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ โรงแรมมิราเคิล 03 ก.ย. 2557 - 03 ก.ย. 2557 6.00
2557 "การบริหารการจัดการคุณภาพโดยรวม:(TQM) โดยอ.พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คด้วยการประเมินรอบด้านและการจัดการเรียนรู้ อิมแพทเมืองทองธานี 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 5.00
2557 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ห้องยอห์นแมรี 21 ต.ค. 2557 - 21 พ.ย. 2557 3.00
2557 "คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนโดยพระปลัดมณี วฑฒโน ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2557 "การเลี้ยงดูลูกและเทคนิคการเอาตัวรอดในสภาวะคับขัน สายสัมพันธ์ ป.4 ห้องประชุมหลุยส์มารีฯ ห้องประชุมหลุยส์มารีฯ 2.00
2557 "บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันภายในในสถานศึกษา โดย งานประกันคุณภาพภายใน สำนักผู้อำนวยการ ยอห์นแมรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 3.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 8.00
- ครูในยุคปัจจุบัน ACT 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 2.00
- พลังแห่งจิตและความคิดสู่สักยภาพสุงสุดของมนุษย์ 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 8.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- การสัมนา 7 ปี สทศ 03 ก.ย. 2555 - 03 ก.ย. 2555 6.00
- การอบรมการสอบ O-NET สำนักงานเขตพื้นที่เดิมวัดชัยฉิมพลี 25 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 "ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ ณ พระที่นั่งวิมารเมฆ กรุงเทพมหานคร 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2544  ชั้นที่5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 5 ธ.ค. 2544
5 ธ.ค. 2549  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 5 ธ.ค. 2549

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานวัดผลและวิจัย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานวัดผลและวิจัย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)