[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10130
ชื่อ: มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
ฉายา: -
อายุงาน: 27 ปี 3 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ค.ม.  วุฒิบัตร
2    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขต ปัตตานี) 2528  ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา) ศศ.บ.  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2562 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2562 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 ที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2557 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2556 ประธานกรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 ประธานกรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2556 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2555 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 ที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2555 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ที่ปรึกษา งาน English Programme
2554 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 ที่ปรึกษา งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell
2554 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2561 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2560 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2559 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2555 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2554 หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2553 หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0
2552 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2551 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2550 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2549 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2548 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2547 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.6 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้างานบุคคล ม.6 0
2546 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.6 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม ม.6 0
2545 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.6 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม ม.6 0
2544 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.6 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม ม.6 0
2543 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.2 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม ม.2 0
2542 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.4 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม ม.4 0
2541 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูประจำชั้น ม.3/6หัวหน้าระดับชั้น ม.3 ม.3 0
2540 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูประจำชั้น ม.3/5 หัวหน้าระดับชั้น ม.3 ม.3 0
2539 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูประจำชั้น ม.3/1หัวหน้าระดับชั้น ม.3 ม.3 0
2538 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูคู่ชั้น ม.3/6 ม.3 0
2537 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูคู่ชั้น ม.3/2 ม.3 0
2536 ครูผู้สอน พลศึกษา ม.1-ม.3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย ภราดา ดร.เดชาชัยศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก โดย อ.วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบรดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 1.30
2562 การสอนเรื่องเพศตามแนวพระวรสาร โดยคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ จากคณะมหาไถ่ จ. เชียงใหม่ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 17 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 1.30
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม หส้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย ดร.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 3.00
2561 นโยการพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยอาจาร์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประทศไทย ปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอมงฟอร์ตมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 9.30
2561 Policies to be implemented in all school of saint Gabriel Foundation โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขขัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น จัดโดยงานบริหารฝ่ายปกครอง ห้องประชุมอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณครู โดย คุณธร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 7.00
2561 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วิทยากรโดย ผ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัต ปตท. จำกัด(มหาชน) ห้องพลังไทย อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดี 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ สำนักงานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 12.00
2561 การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน วิทยากร อาจารย์วรนันท์ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน โดยอาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การบริหารความขัดแย้ง โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย RELAX HIVE RESORT 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา2561และทิศทางสู่อนาคต โดย ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ มีสประณีต วงศ์เกศกรณ์ RELAX HIVE RESORT 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย น.พ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ุ หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษายุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2560 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมงซอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 7.00
2560 เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวกับการดูแลนักเรียน โดย ทนายกวี ประพิณวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 บทบาทผู้นำ โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Hansar Casuarina Chaam Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา2560และทิศทางสู่อนาคต โดย ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมีสประณีต วงศ์เกษกรณ์ Hansar Casuarina Chaam Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่5พ.ศ.2560-2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.2560-2564 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่(Education Today and Tomorrow A Renewing Passion) โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00
2559 การดูแลอบรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน โรงแรมยูเรเซีย ชะอำลากูน จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 2.00
2558 การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 08 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อ.อำนาจ สายฉลาด อ.ยินดี ปั้นแววงาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสัมมนาวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง คุณภาพการศึกษามีปัญหาอะไรคือสาเหตุ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 14 ต.ค. 2558 - 14 ต.ค. 2558 3.00
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน(Smart school) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 7 อุปนิสัยของนักการศึกษา 7 Habits for Educators โดยฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไย 27 ส.ค. 2558 - 28 ส.ค. 2558 14.00
2558 Thailand Guality Confernce and The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand โดยมูลนิธิส่งเสริม TQM ในประเทศไทย(มสท.FTQM) โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิทย ซอย 5(นานา) กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 12.00
2558 การอบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล จัดโดย งานพัฒนาการศึกษา มูลนิธิิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การสัมมนาวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 เรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในวัยเรียน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 15 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558 1.15
2558 การสัมมนาวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง บุคลากรสายสนับสนุนทุนความสำเร็จ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 15 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558 1.30
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อ.ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 คนคุณภาพสร้างองค์กรคุณภาพ โดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 01 ธ.ค. 2558 - 01 ธ.ค. 2558 3.30
2557 เบิกบุญในงานเบิกบานในชีวิต โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management(TQM) โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดร.อาทิพย์ สรสุจิตตรา และ อาจารย์ ศุภชัย เมืองรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 การใช้ Google Calendar and Google Drive โดย ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC(EP)อาคารอินเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงค์และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดยมาเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และ BSG เพื่อรับการตรวจประเมิน ห้องประชุมยอห์นแมรี 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2557 3.00
- ก้าวสู่ปีการศึกษา 2522 บริหารการศึกษาตามค่านิยมหลักนักบุญมงฟอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 มิ.ย. 2552 - 07 มิ.ย. 2552 18.00
- การขจัดแรงงานสูญเปล่าและการทุจริตค่าจ้าง ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ 17 มิ.ย. 2552 - 17 มิ.ย. 2552 3.00
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2552 ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 หัวข้อ การให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก โรงแรม เอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี 23 ส.ค. 2552 - 26 ส.ค. 2552 24.00
- การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Development) ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ โรงพยาบาล ศรีวิชัย 2 หนองแขม 29 ก.ค. 2552 - 29 ก.ค. 2552 3.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รศ.รด.วิชัย วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มี.ค. 2552 - 19 มี.ค. 2552 24.00
- สัมมนาแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณประจำปีการศึกษา2553 และการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ(แผนพัฒนาฯ6ปี) ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 17 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 18.00
- บทบาทของ HR สมัยใหม่(New Paradigm for HR) ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่ 15/38 ถนนเพชรเกษม 24 มี.ค. 2553 - 24 มี.ค. 2553 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยกว่างซีเมืองกุ้ยหลิน และวิทยาลัยฉายจิงเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ประเทศจีน 04 มี.ค. 2560 - 08 มี.ค. 2560 32
2560 การบริหารจัดการโรงเรียนประถมซินดูอีจงสือเยี่ยน และโรงเรียนประถมถางหู มณฑลเสฉวน เมืองเฉนตู ประเทศ ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0
2559 การบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมในประเทศสิงคโปร์ Nanyang Girls High School,St.Francis Methodist School,The YPLS School of Learning ประเทศสิงคโปร์ 09 เม.ย. 2559 - 12 เม.ย. 2559 30
2559 ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาในประเทศรัสเซีย ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 48
2559 การบริหารงานฝ่ายปกครองโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 30
2559 การบริหารงานฝ่ายปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 10 พ.ย. 2559 - 10 พ.ย. 2559 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนสอง 25 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 0
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์มารี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1
2561 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนสอง 26 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 1
2561 อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน RELAX HIVE RESORT จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 2
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ Hansar Casuarina Chaam Resort จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2
2558 แนวทางการดูแลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญัธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2558 หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน 12 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558 15
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 7 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ค. 2543  เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บภ.  บันทึกประวัติงานบุคคล
2  16 พ.ค. 2548  เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จภ.  บันทึกประวัติงานบุคคล
3  22 ธ.ค. 2549  ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด(QAD) ปีการศึกษา2548  ใบประกาศเกียรติคุณ
4  28 ส.ค. 2553  ผู้ร่วมบริหารดีเด่นปีการศึกษา 2553 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เกียรติบัตรจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
5  16 ก.พ. 2555  หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
6  22 ก.พ. 2556  ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด(QAD) ปีการศึกษา 2553  ใบประกาศเกียรคิคุณ จากสภากาชาดไทย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับชั้น,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (5)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
    กรรมการ: (18)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (62)
   เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
   เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
   เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
   เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
   สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62
   สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62
   สิ้นสุด สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62
   สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62
   อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย
   อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย
   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   ทัศนศึกษา ป.1-ม.6
   ทัศนศึกษา ป.1-ม.6
   ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
   ป.4 พิพิธภัณฑ์พระนคร+วัดโพธิ์กรุงเทพฯ 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล
   ป.2 ฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งอาคารราฟาแอล)
   ม.4 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี (จุดรับส่งเซนต์ปีเตอร์)
   ม.2 นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 07.00-17.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
   ป.5 สัทธาอุทยานไทย จ.ราชบุรี 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
   ม.3 บึงฉวาก +สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
   ม.1 อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
   ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   สายสัมพันธ์
   สิ้นสุด ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   ป.3 ท้องฟ้าจำลอง 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล)
   ม.5 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี 07.00-18.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
   ม.6 ค่ายบางกุ้ง+อุทยาน ร.2 + ตลาดน้ำอัมพยา จ.สมุทรสงคราม 08.30-17.30 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)
   กิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ป.6
   ป.1 Sea Life Bangkok สยามพารากอน 08.30-15.00 น.(จุดรับส่งอาคารราฟาแอล)
   สิ้นสุด ทัศนศึกษา ป.1-ม.6
   สิ้นสุด ทัศนศึกษา ป.1-ม.6
   สิ้นสุด สายสัมพันธ์
   พิธีถวายราชสดุดี ร.6
   พิธีถวายราชสดุดี ร.6
   ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
   ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
   ป.1 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม
   ป.2 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม
   ป.3 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   ม.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จ.นครปฐม
   ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม
    ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม
    ป.5 ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี
   ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี
   ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี
   ม.3 ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท จ.ราชบุรี
   ม.3 ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท จ.ราชบุรี
   ป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี
   ม.3 ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท จ.ราชบุรี
   ป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี
   ป.6 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี
   สิ้นสุด ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
   สิ้นสุด ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
• ได้อยู่ในข่าว : (9)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 31 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 6 ส.ค. 2562
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 21 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 2 ก.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 19 มิ.ย. 2562
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 13 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)