[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10133
ชื่อ: มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
ฉายา: -
อายุงาน: 24 ปี 3 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1     2556    
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536  กศษ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 ประธาน กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2554 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
2552 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 0
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 0
2556 ครูประจำชั้น ม.3/5 ม.3 0
2555 ครูประจำชั้นม.3/6 ม.3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 เม.ย. 2561 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System” (TCAS) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 “การแก้ไขตำรากลางมูลนิธิฉบับปีการศึกษา2561” โดย วิทยากรจากฝ่ายการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 15 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560 11.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอประชุมหลุย์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 เรื่อง “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 11.00 14185.doc
2559 หลักสูตร Learn With iPad ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การประชุม/อบรม เรื่อง“แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ และอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ” โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 22 มิ.ย. 2557 - 23 มิ.ย. 2557 17.00
2558 เรื่อง “การ“การจัดการสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)” โรงแรมแอมบาสเดอร์ 21 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558 6.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 โดย อ.สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2558 การอบรมการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” 25 ก.ย. 2558 - 25 ก.ย. 2558 6.00
2558 สัมมนาวิชาการ เรื่องเกณฑ์การประเมินบุคคลากร ฝ่ายวิชาการ kham Reserve ปากช่อง 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 12.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน"โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ"โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองกรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน"โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน"โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 มาตารฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2556 การพัฒนาศักยภาพครูในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 13 ต.ค. 2556 - 15 ต.ค. 2556 0.00
2556 Learning Tree Together we grow ศูนย์พัฒนาบุคคลากรอัสสัมชัญ 26 พ.ย. 2556 - 26 พ.ย. 2556 5.00
- การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 20 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556 24.00
- วิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษและการสอบวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 04 พ.ค. 2555 40.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศัก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดยดร.ชัยณรงค์ มนเทียนวิเชียรฉาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 30 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 6.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.30
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7
2557 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน STEM Education ในห้องเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 21 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 11
2557 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557 6
2556 การพัฒนาศักยภาพครูในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 13 ต.ค. 2556 - 15 ต.ค. 2556 0
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP.)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 3
2556 จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 - 06 ก.พ. 2557 3
2555 ดูงานที่ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานสอนเสริม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบมุมวิชาการ 23 ก.ย. 2560
• โพสต์ข่าว : (1)
 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับสิทธิ์เรียนแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 13 พ.ย. 2560
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)