[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10138
ชื่อ: มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย
ฉายา: -
อายุงาน: 27 ปี 1 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2527  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/5 0
2559 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/5 0
2558 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ป.6 0
2557 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ระถมศึกษาปีที่ 6 0
2556 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2555 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2554 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2553 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2552 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2551 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ประถมศึกษาปีที่ 5 0
2550 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ และครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ประถมศึกษาปีที่ 5 0
2549 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ประถมศึกษาปีที่ 5 0
2548 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2547 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2546 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 0
2545 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2544 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2543 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2542 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2541 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2540 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2539 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2538 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2537 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2536 ครูช่วยงานปกครอง 0
2535 ครูสอนว่ายน้ำระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์แห่งการเรียนรู้ โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิกโดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยอาจารย์ชาตรีวัฒนศิลป์ และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วัรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดของอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปริริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์ และดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการสร้างเครื่องมือและประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนฐรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 14.00
2557 มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ และ BSG เพื่อรับการตรวจประเมินโดยม.จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 25 ส.ค. 2557 1.00
2556 การอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร C License โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ม.ค. 2557 - 08 ก.พ. 2557 104.00
2556 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกสมมถภาพของนักเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.พ. 2557 - 15 ก.พ. 2557 3.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 21.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการตรวจ FSG ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 09 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณครู หอ้งประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีฯ ณ อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 พ.ย. 2555 - 25 พ.ย. 2555 21.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อาคารรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อาคารรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม อาคารรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.00
- การแถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ อาคารัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อาคารรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย  
2  25 ต.ค. 2556  หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2556  อัลบั้มที่ 6528 กิจกรรมวันครู
3  21 ก.พ. 2557  ชนะเลิศการประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  อัลบั้มที่ 6715 พิธีมอบรางวัล
4  21 ก.พ. 2557  รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2556  
5  27 ก.พ. 2558  รางวัลผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ประจำปี 2557  
6  6 ก.ย. 2559  ชนะเลิศการแข่งฟุตบอลงานวันวิชาการที่ร.รเซนต์หลุยส์  
7  21 ต.ค. 2559  ชนะเลิศการแข่งกีฑาเครือฟุตบอลช่่วงชั้นที่2ที่ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา  
8  19 ธ.ค. 2559  รางวัลชนะเลิศฟุตบอลช่วงชั้นที่2ในการแข่งขันกีฬาวันวิชาการ  
9  3 มี.ค. 2560  ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อนวกรรมการสอน  
10  27 ม.ค. 2561  รองชนะเลิศอันดับ1   การแข่งขันฟุบอลรุ่นอายุ12ปีACT. YOUTH INVITATIONAL 2017
11  30 ม.ค. 2561  ชนะเลิศฟุบอลช่วงชั้นที่2  กีฬานักเรียน4สถาบันในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
12  13 ก.พ. 2561  ชนะเลิศ รุ่นอายุ12ปี  ACEP FOOTBALL INVITATION2018 ที่ACEP
13  26 เม.ย. 2561  ได้รับรางวัลไม่ลา ไม่ขาดงานตลอดปีการศึกษา2560  งานบุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2543  5 เฐญจมดิเรกคุณษภรณ์ 0 0 0 3 ธ.ค. 2543
5 ธ.ค. 2548  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 122 22 19 3 ธ.ค. 2548

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)