[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10142
ชื่อ: มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์
ฉายา: ตุ๊ก
อายุงาน: 24 ปี 11 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /B

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530  อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525  อักษรศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 5/6 0
2557 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10142 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังปีการศึกษา2557

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกบการทำงาน หอประชุมหลุยส์ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวทางการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องเรียนระดับชั้นม.5/7 14 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 อบรมการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาอังกฤษBell ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 10.00
2561 อบรมสัมมนาตะกร้าคณะ The Way Hotel จ.ชลบุรี 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 9.00
2560 การจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรตะกร้าคณะ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ต จ.สมุทรสงคราม 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2560 การดูงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560 2.00
2560 จิตวิทยากาารดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธ์ศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รัตนบรรณาคาร2 29 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ด รัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก รัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมEnglish Language Proficiency Course ห้องเรียน ป 4/7 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2559 การบริหารความเสี่ยวในโรงเรียนเอกชน หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 lสอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ หอประชุมหลุยส์ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนของผู้อำนวยการโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สัมมนาหลักสูตรและการจัดทำเอกสารคณะครูEP เดิมบางวิลลารีสอร์ต จ.สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 9.00
2559 สัมมนาประจำปีคณะกรรมการวิชาการ limon villa resort เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มี.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560 12.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2555 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 อบรมการใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) ห้องComputer 1 อาคารSt.Peter 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 อบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 จิตตารมย์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก รัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2557 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้มกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม(TQM) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมปลาย หอประชุมหลุยส์ มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 พ.ย. 2557 2.00
2557 สปริติของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกกับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 หลักการสร้างเครืองมือการวัดผลประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 อบรมการออกกำลังกายศูนย์ฟิตเนส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ศูนย์ฟิตเนส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 อบ่รมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา อาคารยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การสร้างชาติในSouth East Asia หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 2.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ต.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ม.ยุทธพงษ์ วงเมืองสรรค์ และ มีสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุุรกิจบัณฑิต 22 ส.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม จิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00
- ประชุมวิชาการ โครงการ นวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20 ต.ค. 2555 7.00
- สัมมนาอาเซียนในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 29 พ.ย. 2555 3.00
- อบรมการเรียนภาษาอังกฤษ level 9 ห้องเรียน M 12 B อาคารอิลเดอฟองโซ 30 ต.ค. 2555 - 12 ก.พ. 2556 30.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การบริหารงานEP โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 - 13 มิ.ย. 2559 4.00
2559 การบริหารงานEP โรงเรียนวัดนายโรง โรงเรียนวัดนายโรง 04 ก.ค. 2559 - 04 ก.ค. 2559 4.00
2559 การบริหารงานIP โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ 06 ก.ค. 2559 - 06 ก.ค. 2559 4.00
2559 การบริหารงานหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (บางมด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (บางมด) 07 ก.ย. 2559 - 07 ก.ย. 2559 5.00
2558 ตระกร้าคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า และรัฐสภา 14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558 6.00
2558 ตะกร้าคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มห่าวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 6.00
2558 โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3.00
2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ณพระที่นั่งวิมานเมฆ สำนักพระราชวัง พระทีนั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 ตะกร้าคณะ:กิจกรรมตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 แนะแนวการศึกษาต่อสาขาเทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา และเอกซ์เรย์ 8 พ.ย. 2561
 ตะกร้าคณะ : นักเรียนชมรมตะกร้าคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-5 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 20 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)