[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10142
ชื่อ: มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์
ฉายา: ตุ๊ก
อายุงาน: 25 ปี 3 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530  อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525  อักษรศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 5/6 0
2557 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10142 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังปีการศึกษา2557

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อบรมตำรากลางวิชาภูมิศาสตร์ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทน ศุนย์นันทนาการและวิชาการ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 24 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 21.00
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 หอประชุมหลุยส์ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์ 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลียนการศึกษาเปลี่ยน หอประชุมหลุยส์ 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา2562 หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา2562 หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสัสมชัญธนบุรี ปี2562 หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หลักธรรมาภิบาลกบการทำงาน หอประชุมหลุยส์ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวทางการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องเรียนระดับชั้นม.5/7 14 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 อบรมการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาอังกฤษBell ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 10.00
2561 อบรมสัมมนาตะกร้าคณะ The Way Hotel จ.ชลบุรี 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 9.00
2560 การจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรตะกร้าคณะ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ต จ.สมุทรสงคราม 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2560 การดูงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560 2.00
2560 จิตวิทยากาารดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธ์ศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รัตนบรรณาคาร2 29 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ด รัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก รัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมEnglish Language Proficiency Course ห้องเรียน ป 4/7 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2559 การบริหารความเสี่ยวในโรงเรียนเอกชน หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 lสอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ หอประชุมหลุยส์ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนของผู้อำนวยการโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สัมมนาหลักสูตรและการจัดทำเอกสารคณะครูEP เดิมบางวิลลารีสอร์ต จ.สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 9.00
2559 สัมมนาประจำปีคณะกรรมการวิชาการ limon villa resort เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มี.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560 12.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2555 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 อบรมการใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) ห้องComputer 1 อาคารSt.Peter 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 อบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 จิตตารมย์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก รัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2557 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้มกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม(TQM) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมปลาย หอประชุมหลุยส์ มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 พ.ย. 2557 2.00
2557 สปริติของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกกับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 หลักการสร้างเครืองมือการวัดผลประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 อบรมการออกกำลังกายศูนย์ฟิตเนส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ศูนย์ฟิตเนส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 อบ่รมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา อาคารยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การสร้างชาติในSouth East Asia หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 2.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ต.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ม.ยุทธพงษ์ วงเมืองสรรค์ และ มีสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุุรกิจบัณฑิต 22 ส.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม จิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00
- ประชุมวิชาการ โครงการ นวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20 ต.ค. 2555 7.00
- สัมมนาอาเซียนในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 29 พ.ย. 2555 3.00
- อบรมการเรียนภาษาอังกฤษ level 9 ห้องเรียน M 12 B อาคารอิลเดอฟองโซ 30 ต.ค. 2555 - 12 ก.พ. 2556 30.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การบริหารงานEP โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 - 13 มิ.ย. 2559 4
2559 การบริหารงานEP โรงเรียนวัดนายโรง โรงเรียนวัดนายโรง 04 ก.ค. 2559 - 04 ก.ค. 2559 4
2559 การบริหารงานIP โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ 06 ก.ค. 2559 - 06 ก.ค. 2559 4
2559 การบริหารงานหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (บางมด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (บางมด) 07 ก.ย. 2559 - 07 ก.ย. 2559 5
2558 ตระกร้าคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า และรัฐสภา 14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558 6
2558 ตะกร้าคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มห่าวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 6
2558 โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3
2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ณพระที่นั่งวิมานเมฆ สำนักพระราชวัง พระทีนั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)