[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10143
ชื่อ: มิส  ประภัสสร    วิเวก
ฉายา: จอย
อายุงาน: 25 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


6 รูป

21 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 2532  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2554 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0
2561 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลังปี 2561
2560 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และ ครูคู่ชั้นป.6/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลังปี 2560
2559 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลังปี 2559
2558 หัวหน้าระดับชั้นป.6 และครูคู่ชั้นป.6/6 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 0 อัตรากำลังปี 2558
2557 หัวหน้าระดับชั้นป.6 และครูคู่ชั้น ป.6/5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลังปี 2557
2556 หัวหน้าระดับ และครูคู่ชั้นป.6/7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลังปี2556
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูคู่ชั้นป.6/6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2555
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูประจำชั้นป.6/4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2554
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2553
2552 ครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การสัมมนา หัวข้อ “FSG Textbook Orientation 2019 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2562 ” โดย คณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562 21.00
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1.30 18104.docx
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนป.5/8 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1.30
2561 “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1.30 18520.docx
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล”วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม “การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น งานสวัสดิภาพความปลอดภัย ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 “การถ่ายภาพเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรโดย….ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภราดา ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ห้องประชุมมงฟอร์ต และวัดน.ยอแซฟ จ.อยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. 10 ต.ค. 2561 2.00
2561 “การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 “การบริหารความขัดแย้ง” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 “อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 2.00
2561 “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” โดย ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง“การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย 1. บาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ 2. ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 The English Language Proficiency Course อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 8.00
2560 สัมมนาฝ่ายปกครอง Hansa Casuarina Cha-am จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 9.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกสาร โดย อ.โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 โครงการรณรงค์ปฏิรูปการศึกษา สอนอย่างไรให้ เก่ง ดี มีสุข อ.สวิง หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้าง จิตตารมณ์แห่งความเสียสละ” วัดน.ยอห์น บอสโก/อาสนวิหารแม่พระบังเกิด/วัดนักบุญยาโกเบ 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน” โดย...บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น” โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารโครงการ” โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 3.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี2559 โดยภราดาดร.วีรยุทธ บุญพรามณ์ หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Teacher Kit" ศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 พ.ย. 2559 1.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 “การเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรัก ความเมตตา ความเสียสละและการให้อภัย” โดย บาทหลวงวรวุฒิ กิจสกุล (วัดซางตาครู้ส) วัดซางตาครู้ส,วัดกาลหว่าร์ 10 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรม “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” โดย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน” โดย มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิกและท้องฟ้าจำลองโดยฝ่ายปกครอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 6.00
2557 การประชุมเชิงปฏิบัตการแก้ไข พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 19 เม.ย. 2557 9.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรม เรื่องการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ" โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตน 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “เกมสมดุล ชีวิตสมดุล” โดย...แพทย์หญิงพิชญา ตันธนวิกรัย และทีมงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมหลุยส์ มารี 29 ส.ค. 2557 3.00
2557 โครงสร้างและการปรับโครงสร้างนโยบายบริหารงานร.ร.อัสสัมชัญธนฯ 12 พ.ค. 2555 6.00
2557 อบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 การประชุมเชิงปฏิบัตการแก้ไข พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 19 เม.ย. 2557 9.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2557 วัดคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิดฯ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 14.00
2556 สัมมนา"เทคนิคการบริหารคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม"คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก โดยบาทหลวงวรพจน์ วิสิฐนนทชัย สักการสถานบุญราศี นิโคลาส อ.สามพราน จ.นครปฐม 01 มี.ค. 2557 3.00
2556 สัมมนาฝ่ายกิจการนักเรียน "บริหารงานบริหารคน" สุณีย์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 9.00
- เรื่อง การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ 5 วิชา ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 21 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 12.00
- สัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์” โดยดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 2.00
- อบรมเรื่อง สอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ O-NETสูงขึ้น จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 15 ธ.ค. 2555 6.00
- สัมมนาบุคลกร ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางและการใช้ระบบswissประจำปี 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 6.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน "ACT BE TOGETHER" โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 12.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดยภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ จากPLANGRAFIK โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ธ.ค. 2555 2.00
- อบรมเรื่อง " เรื่องครูในยุคปัจจุบัน" โดยอุปสังฆราชยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00
- สัมมนา"การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- อบรมเรื่อง "ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค"โดยพันโทนายแพทย์ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรณ รพ.พญาไท3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมรื่อง "วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู" โดย ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง "พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์" โดย อ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร รพ.นครธน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โดยมิสดรุณี ขันโท เลขานุการฯฝ่ายการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 1.00
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ย. 2555 6.00
- อบรมการล้างสารพิษ โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 1.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการการล้างพิษในร่างกาย โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.พ. 2556 - 24 ก.พ. 2556 18.00
- สอบและอบรมวิธีการมช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ 5 วิชา ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 01 พ.ค. 2555 - 02 พ.ค. 2555 9.00
- อบรมการใช้ Windows 8 และ Microsoft Office 2013 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 เม.ย. 2556 6.00
- อบรม Training Concept Textbooks และ Lesson Plans ปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12.00
- สัมมนา"การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"โดยอุปสังฆราชยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 "ศึกษาดูงาน Chaina-Chengdu โรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน และโรงเรียนประถมถางหู เฉิงตู ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0
2561 ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 21 เม.ย. 2561 0
2561 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 2
2560 การศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙” โดย...วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 29 เม.ย. 2560 3
2559 “ด้านกิจการนักเรียน/งานปกครอง” โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษา 10 พ.ย. 2559 3
2558 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกและท้องฟ้าจำลอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 6
2558 การศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” โครงการชั่งหัวมัน 11 มี.ค. 2559 3
2557 ศึกษาดูงาน บ้านฮอลันดา สถานที่และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 6
2556 นิเทศการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 6
2556 ดูงานการปกครองนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 6
2555 ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ(ศึกษาดูงานโรงเรียน3โรงเรียนในประเทศเวียดนาม)Nguyen Hue Specialized High School ,Chu Van An High School , Amsterdam High School ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 24
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ห้องเรียนป.6/8 14 พ.ค. 2561 - 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  12 ก.ค. 2555  ใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2554  หนังสือเข้าเลขที่ 0764/2555 หนังสือสภากาชาดไทย ที่ อส.779/2555
2  25 ต.ค. 2556  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี2556  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2545  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 0 0 0 0 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2550  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 125 22 45 18 ม.ค. 2551 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับชั้น,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับชั้น,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
    กรรมการ: (11)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 19 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)