[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10148
ชื่อ: มิส  แสงธิรา    เจริญนาน
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 9 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550  ค.ม.  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2535  ค.บ.  ปริญญาบัตร
3    โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี 2530    ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้นม6/2 และครูผ้สอนวิชาเคมี ม.4 และ ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2560 ครูประจำชั้นม6/2 และครูผ้สอนวิชาเคมี ม.4 และ ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2559 ครูประจำชั้น และครูผ้สอนวิชาเคมี ม.4 และ ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 0
2558 ครูประจำชั้น และครูผ้สอนวิชาเคมี ม.4 และ ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 0
2557 ครูผู้สอนวิชาเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 0
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2556 ครูผู้สอนวิชาเคมี และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2555 ครูสอนวิชาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2554 ครูสอนวิชาเคมี วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม และครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2553 ครูสอนวิชาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม และครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2552 ครูสอนวิชาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม และครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ม.6/5 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล”วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การพัฒนาหลักสูตรและตำรากลางภาษาอังกฤษ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 6.00
2560 เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายประถม ฝ่ายมัธยม” ซึ่งจัดโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 26 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 14.00
2560 สัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมครูก้าวสู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหม่" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 04 ก.ย. 2560 - 04 ก.ย. 2560 3.00
2560 การจัดทำหลักสูตรครู IEP และ EP บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 อบรมพัฒนาครู เทคนิดการสอนวิทยาศาสตร์ และการวัดการประเมินผล ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560 6.00
2560 การพัฒนาครู The English Language Proficiency Course ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 อาคารราฟาแอล 06 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 6.00
2560 การใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหม่ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมทบทวน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โดย อ.ดรุณี. ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ย. 2559 - 23 พ.ย. 2559 3.00
2559 หลักสูตร "Learning with iPad" โดย วิทยากรจากบริษัท เอสพีวีไอ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย.... ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร และเอกสารงานวัดผลให้กับครูEP เดิมบางวิลล่า สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 6.00
2559 การสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ Limon Villa เขาใหญ่ 22 มี.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560 6.00
2559 การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ Active Learning โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธบุรี 14 ก.พ. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “ การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ” โดย งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องปฎิบัติกการฟิสิกส์ 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.30
2558 โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่อง การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School)โดย คุณเอกชัย ย้อนใจทัน และคณะ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก”โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคทฤษฏี โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 เม.ย. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรมและผ่านการทดสอบ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เคมี) มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 75.00
2557 “การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนบนระบบ Quipper School ด้วยตนเอง ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 โครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาคารโกลเด้นจูบีลี 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ” โดย...โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามารมาน ห้องประชุม 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2556 สัมมนาเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนา เรื่อง การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนา เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม " คุณธรรมของครู " ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาครูเครือข่ายนิเทศ "เรื่องการนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 07 ก.ย. 2556 - 07 ก.ย. 2556 3.00
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 0.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 0.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Assumption Thonburi Bell Centre 12 มิ.ย. 2555 - 19 ก.พ. 2556 0.00
- ระบบปรับคุณภาพภายใน โดยมิสดรุณี ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งเสริมนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 3
2560 ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7
2560 ศึกษาดูงานเมืองเฉิงตู ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 40
2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ระยอง 08 ธ.ค. 2559 - 09 ธ.ค. 2559 16
2556 การศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 วิทยากร กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 6
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 5
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  8 ก.พ. 2556  เป็นวิทยากรจัดค่ายสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0  ชั้นที่5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 121 242 138 14 ม.ค. 2548
0   ชั้นที่4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 172 64 23 ม.ค. 2553

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)