[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10149
ชื่อ: มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์
ฉายา: -
อายุงาน: 24 ปี 1 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสยาม 2535  บธ.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2562 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2562 กรรมการ งานสอนเสริม
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 กรรมการ งานสอนเสริม
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
2554 งานวิชาการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2561 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2560 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2559 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2558 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2557 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2556 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2548 งานวิชาการ 0
2546 งานบุคคล 0
2541 ศูนย์อินเตอร์เน็ต 0
2537 เลขาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 "การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21" โดยภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 "การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก" โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" โดยผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 "การจราจรภายในโรงเรียน" ปีการศึกษา 2562 โดยม.วิศิษฐ์ ใจมั่น หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 "แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562" โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี" โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 โครงการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 22 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 6.30
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม "การนำแผนสู่การปฏิบัติ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 " หลักธรรมภิบาลกับการทำงาน " โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 " แนวทางการทำงานเชิงคุณภาพ " โดย ม.สมบัติ ม.สันติ ม.ยุทธพงษ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 " นโยบายการพัฒนาโรงเรียน " หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การวิจัยในชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมหลักสูตรและตำรากลาง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561 6.00
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี 18 ส.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561 8.00
2561 สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 0.00
2561 การสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 4.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงพันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 0.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 สัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมครูก้าวสู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหม่" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 04 ก.ย. 2560 - 04 ก.ย. 2560 3.00
2560 การจัดทำหลักสูตรครู IEP และ EP บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2559 " การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน " โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด้กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอแระชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 " ความสุขที่เลืกได้ " โดยคุณ สมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 " นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 " โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ.2560-2564 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การอบรมทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 23 พ.ย. 2559 - 23 พ.ย. 2559 4.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย บาทหลวง ดร.ลิอชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 8.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 09 ต.ค. 2558 - 09 ต.ค. 2558 6.00
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ เรื่อง" การสร้างกลยุทธ์สู่เป้าหมาย" Kham Resevre เขาใหญ่ 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 12.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC 2015 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 24 ก.ค. 2557 - 24 ก.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง"เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย..พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 6.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 ประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 08 ธ.ค. 2557 - 08 ธ.ค. 2557 7.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา 09 มี.ค. 2558 - 10 มี.ค. 2558 0.00
2556 สัมมนาครูเครือข่ายนิเทศ "เรื่องการนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 07 ก.ย. 2556 - 07 ก.ย. 2556 3.00
2556 การอบรมการจัดทำแผนหน่วยงานต่าง ๆ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 04 ก.ย. 2556 - 04 ก.ย. 2556 6.00
2556 สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศก์ Mentoring and Coaching Workshop มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 20 ส.ค. 2556 - 20 ส.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาตำแหน่งผู้ร่วมบริหาร " การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน " ห้องประชุมยอนห์ แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 5.00
2556 การสัมมนาเรื่อง "ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาล" เชื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี และไทรโยควิวราฟท์ รีสอร์ท 17 มี.ค. 2557 - 18 มี.ค. 2557 16.00
543 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา 09 มี.ค. 2558 - 10 มี.ค. 2558 12.00
543 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา 09 มี.ค. 2558 - 10 มี.ค. 2558 0.00
- การใช้งาน Windows 8 และ Preview Office 2013 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.00
- สอบและอบรมครูผู้สอนตำรากลางเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 30 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 8.00
- สัมมนาวิชาการ สัมคมออนไลน์คือสวรรค์ของอาชญากรรมไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21 มี.ค. 2555 - 21 มี.ค. 2555 5.00
- สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครูที่ใช้ตำรากลาง โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 พ.ค. 2555 - 01 พ.ค. 2555 4.00
- ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จัดอบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555 2.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 4.00
- การดูแลรักษาสุขภาพของคุณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์เพื่อการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 09 พ.ค. 2556 - 09 พ.ค. 2556 6.00
- การอบรม Training Concept และ Lesson Plans ตำรากลางภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซ็นต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 12.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การสัมมมนาเรื่อง การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่นั่งยืน ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
- ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการและภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนพบคุณครูในการสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
- การปฏิรูปหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษใหม่ : มุมมองนักพัฒนาศึกษาและนักบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03 ก.ค. 2556 - 03 ก.ค. 2556 6.00
- การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 04 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561 3
2561 กลยุทธย์ในการบริหารงาน บริษัท CPF หนองจอก 04 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561 2
2561 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 26 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561 8
2560 ศึกษาดูงานสถาบันปัญญาภิวัฒน์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 05 ก.ย. 2560 - 05 ก.ย. 2560 3
2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมศว. ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม 26 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 6
2560 ศึกษาดูงานเมืองเฉิงตู ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 40
2559 ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยถ่งจี้ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เซึ่ยงไฮ้ ประเทศจีน 17 ก.ค. 2559 - 19 ก.ค. 2559 24
2559 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน EP. โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนท์ 23 มิ.ย. 2559 - 23 มิ.ย. 2559 3
2557 ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 06 ส.ค. 2557 - 06 ส.ค. 2557 3
2557 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาน ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 30 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2557 7
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 - 06 ก.พ. 2557 3
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 5
2556 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ส.ค. 2556 - 30 ส.ค. 2556 5
2556 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 18 ธ.ค. 2556 - 18 ธ.ค. 2556 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การจัดทำเอกสารหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูไทยแผนการเรียน English Program ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 22 ก.ค. 2560 3
2560 การจัดทำเอกสารหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูไทยแผนการเรียน English Program 29 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 3
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 5
2558 การจัดทำเอกสารหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558 2
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 3
2558 การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6
2557 การจัดทำหลักสูตรและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ก.พ. 2556  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 3 ปี  
2  16 พ.ค. 2557  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย 4 ปีติดต่อกัน  
3  27 ก.พ. 2558  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 5 ปี  
4  15 ม.ค. 2559  รางวัลไม่ขาดลามาสาย ติดต่อกัน 6 ปี  
5  10 มี.ค. 2560  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 7 ปี  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2546  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 120 20 65 1 ธ.ค. 2546
5 ธ.ค. 2551  4 จตุตถดิเรกคุณาภคณ์ 126 2 41 11 ก.พ. 2552

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานสอนเสริม,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานสอนเสริม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
    กรรมการ: (16)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 กำหนดการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256214 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)