[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10150
ชื่อ: มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


3 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  มัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2531  คบ.  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูคู่ชั้น ม1/6 0 คำสั่ง
2560 ครูคุ๋ชั้น ม1/7 0 คำสั่ง
2559 ครูคู่ชั้น ม. 1/4 0 คำสั่ง
2558 ครูคู่ชั้น ม.1/5 0 คำสั่ง
2557 ครูคู่ชั้น ม.6/6 0 คำสั่ง
2556 ครูประจำชั้น ม.2/2 0 คำสั่ง
2556 ครูประจำชั้น ม.2/2 0 คำสั่ง
2555 ครูประจำชั้น ม.2/2 0 คำสั่ง
2554 ครูประจำชั้น ม.2/6 0 คำสั่ง
2553 ครูประจำชั้น ม.2/3 0 คำสั่ง
2552 ครูประจำชั้น ม.2/3 0 คำสั่ง
2551 ครูประจำชั้น ม.2 0 คำสั่ง
2550 ครูประจำชั้น ม.3 0 คำสั่ง
2549 ครูประจำชั้น ม.2 0 คำสั่ง
2548 ครูประจำชั้น ม.2 0 คำสั่ง
2547 ครูประจำชั้น ม.2 0 คำสั่ง
2546 ครูประจำชั้น ป.4 0 คำสั่ง
2545 ครูประจำชั้น ม.2 0 คำสั่ง
2544 ครูประจำชั้น ม.3 0 คำสั่ง
2543 ครูประจำชั้น ม.3 0 คำสั่ง
2542 ครูประจำชั้น ม.3 0 คำสั่ง
2541 ครูประจำชั้น ม.1 0 คำสั่ง
2540 ครูประจำชั้น ม.1 0 คำสั่ง
2539 ครูประจำชั้น ม.1 0 คำสั่ง
2538 ครูคู่ชั้น ม.1 0 คำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21”อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 2.00
2561 เรื่อง การอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม”อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 2.00
2561 “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 09.00-12.00 น. 3.00 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรโดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และ บุคลากรงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
2560 เรื่อง “ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System” (TCAS)โดยมาสเตอร์พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงพันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา อาคารหลุยส์มารี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ โดยอาจารย์ พรพิตร สกุณา มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 23 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560 8.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ รายชื่อวิทยากร 1. ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย 2. ม.ธรรมนูญ เป้าทอง 3. ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล 4. มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง“การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 09.00 – 12.00 น. หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ” โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2558 อบรมเรื่อง “ การสอนการเขียน : สอนเขียนเรียนสนุก ” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 26 เม.ย. 2558 - 26 เม.ย. 2558 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ โดยอาจารย์วันชัย แย้มบาน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่องการใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 รื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2557 ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้...ครูภาษาไทยต้องพัฒนา กิจกรรม"รักษ์ชาติ รักษ์ภาษา จรรโลงค่าความเป็นไทย" มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 04 พ.ค. 2557 - 04 พ.ค. 2557 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย " โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 โครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี" อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ยอห์น แมรี่ 21 ส.ค. 2557 - 21 ส.ค. 2557 2.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ตึกเซนต์ปีเตอร์ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 12 ต.ค. 2557 - 12 ต.ค. 2557 6.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ผู้อำนวยการ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
2556 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 กระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาไทย:ชั้นมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคาศรีอยุธยา 09 มิ.ย. 2556 - 09 มิ.ย. 2556 6.00
2556 อบรมเรื่ื่องการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วม (สุทธิครุศิลป์)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 18 ต.ค. 2555 - 18 ต.ค. 2555 8.00
2556 กรรมการตัดสินประกวดมารายาทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ชั้น ๓ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ห้องปรีชาวุฒิ อาคารเซนปีเตอร์ 23 ม.ค. 2557 - 23 ม.ค. 2557 4.00
2556 แข่งขัน “ปริศนาพาคิดพิชิตคำตอบภาษาไทย” ห้องม.4/1 อาคารเซนปีเตอร์ 17 ม.ค. 2557 - 17 ม.ค. 2557 8.00
- สัมมนาบุคลากรปีการศึกษา2555เรื่องการทำงานเป็นทีม ห้องรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 2.00
- อบรมเรื่องการตรวจสุขภาพฟัน รัตนบรรณาคาร 01 มี.ค. 2556 1.30
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู รัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 1.30
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 รัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 8.00
- พลังแห่งจิตและความคิด โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร จากโรงพยาบาลนครธน รัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ รัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 8.00
- การล้างสารพิษในร่างกาย โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ รัตนบรรณาคาร 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- ครูยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ รัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2555 8.00
- อบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น” อาคารเซ็นคาเบรียล 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555" รัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 7.00
- การอ่านและการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ 15 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 8.00
- การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยธุระกิจบัณฑิต 15 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมการฆ่าไวรัส ห้องคอมพิวเตอร์ 4 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
2555 การอ่านและเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ห้องMeetingroom2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 15 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 8
2555 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ห้องประชุม5-2 อาคารสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิต 18 ต.ค. 2555 - 18 ต.ค. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2551  รางวัลดีเด่นไม่ป่วย สาย ลา1ปี  ใบประกาศนียบัตร
2  16 ม.ค. 2552  รางวัลครูดีเี่ด่นไม่ป่วย สาย ลา ขาด 2 ปี  เกียรติบัตร
3  15 ม.ค. 2553  รางวัลครูดีเี่ด่นไม่ป่วย สาย ลา 3 ปี  เกียรติบัตร
4  14 ม.ค. 2554  รางวัลครูดีเี่ด่นไม่ป่วย สาย ลา 4 ปี  เกียรติบัตร
5  16 ม.ค. 2555  รางวัลครูดีเี่ด่นไม่ป่วย สาย ลา 5 ปี  เกียรติบัตร
6  16 ม.ค. 2556  ครูดีเด่นประเภทไม่ป่วย สาย ลา ขาด 6 ปีซ้อน  โล่เกียรติยศ,ใบประกาศนียบัตร
7  21 ก.พ. 2556  ประกวดสื่อการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 3  ใบประกาศนียบัตร
8  16 ม.ค. 2557  ครูดีเด่นไม่ป่วยสาย ลา ขาด 7 ปี ซ้อน  ใบประกาศนียบัตร
9  28 ก.พ. 2557  ประกวดสื่อการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 3  ใบประกาศนียบัตร
10  16 ม.ค. 2558  รางวัลดีเด่นไม่ป่วย สาย ลา 8 ปีซ้อน  ใบประกาศนียบัตร
11  2 มี.ค. 2559  รางวัลดีเด่นไม่ป่วย สาย ลา 9 ปีซ้อน  ใบประกาศนียบัตร
12  2 มี.ค. 2560  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อการสอน  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2546   ที่ 5 เบจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2546 ใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2551  ชั้นที่ 4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 2 41 25 ก.พ. 2552 ใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)