[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10151
ชื่อ: มิส  อัจฉรา    จันหา
ฉายา: อัจ
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 17 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตรสภามหาวิทยาลัย
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2526  การศึกษาบัณฑิต  ปริญญาบัตรสภามหาวิทยาลัย
3    โรงเรียนศึกษานารี 2522  ระดับมััธยมศึกษาตอนปลาย  ใบวุฒิบัตร
4    โรงเรียนศึกษานารี 2519  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วุมิบัตร
5    โรงเรียนวัดอมริทราราม 2516  ระดับประถมศึกษา  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2562 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2554 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2554 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้างานนโยบายและแผน/ งานประกันคุณภาพ ระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2561 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ครูผู้สอนสังคมเพิ่มเติมระดับม.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2560 งานหลักสูตรและนิเทศการสอนและครูผู้สอนม.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10151
2559 งานหลักสูครและนิเทสการสอนและครูผู้สอนสังคมเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 หนังสืออ้างอิงขอตัวจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
2558 งานหลักสูตรและนิเทศการสอนและครูผู้สอนสังคมศึกษาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2557 งานหลักสูตรและนิเทศการสอนและครูผู้สอนสังคมศึกษาเพิ่มเติม ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่ตั้ง
2556 งานหลักสูตรและนิเทศการสอนและครูผู้สอนสังคมศึกษาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้งปี2556
2555 ที่ปรึกษางานหลักสูตรและนิเทศการสอน,ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งที่1/2555และใบแจ้งเงินเดือน
2554 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสังแต่งตั้ง
2552 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน,ครูผู้สอน มัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2550 หัวหน้างานนิเทศการสอน,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2549 ผู้ประสานช่วงชั้นที่ 4,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่ตั้ง
2548 ผู้ประสานช่วงชั้นที่ 4,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2547 ครูผู้สอนสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2546 ครูผู้สอนสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2545 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2544 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่2 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2543 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่2 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2542 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2541 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2540 ครูผู้สอนสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2539 ครูผู้สอนสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่2 10151 คำสั่งแต่งตั้ง
2538 ครูผู้สอนสังคมศึกษา มัธยมศึกษาอนต้น 10151

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อบรมการดำเนินงานประกันคุรภาพภายในโรงเรียน ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชการ 24 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 21.30
2561 การอบรม เรื่องการบริหารงานเชิงคุณภาพ TQAโดยม.สันติ ศรีเครือแก้ว ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมเรื่องหลักธรรมมาภิบาลกับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่องแนวทางการทำงานเชิงคุณภาพ โดยม.สมบัติบุญสาพิพัฒนื ม.สันติ ศรีเครือแก้ว ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่องนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 โดยภราดาวีรยุทธ บุญพรามณ์ หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง "การนำแผนสู่การปฏิบัตื" โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมรัตนบรณณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ แบบใหม่ปีการศึกาษา 2561 ห้องประชุมมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 21 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2561 9.30 18576.docx
2561 การอบรมเรื่อง "วิจัยชั้นเรียนเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การสัมมนาเรื่อง นโยบายพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและร่วมกันเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิฯ 04 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561 6.00
2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา2562 ห้องประชุมไทยประกันชีวิต อาคารโสมสวลีมหาวิทยาลัยศิลปากร 15 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 5.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 10.00
2560 การศึกษาดูงาน ““ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System” (TCAS) โดย...ม.พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง 11 พ.ค. 2560 - 11 ก.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน” ซึ่งจัดโดยงานวัดผลและวิจัย ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (จัดอบรม 2 รอบ) ห้องรัตนบรรราคาร 2 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การสัมมนาเรื่อง"การเตรียมความพร้อมครูก้าวสู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหม่" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคูณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.2560-2564 โดยดร.อธิป ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 04 ก.ย. 2560 - 04 ก.ย. 2560 3.00
2560 การสัมมนาการจัดทำหลักสูตร IEP และ EP ห้องประชุม บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อัพวา สมุทรสงคราม 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2560 การอบรม THE English Language Proficiency Course ห้องป.2/8 อาคารราฟาแอล 11 ก.พ. 2561 - 10 มี.ค. 2561 8.00
2560 การอบรม เรื่องการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)รายวิชาคณิคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยดร.รุงทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรณณาคาร 2 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตนภาส หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดีมีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี2559 โดยภราดาดร.วีรยุทธ บุญพรามณ์ หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “หลักสูตรและการลงคะแนนในไฟล์ปพ. 5 ฉบับภาษาอังกฤษ” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งาน English Program เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 เดิมบางวิลล่า สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 4.00
2559 การสัมมนาฝ่ายวิชาการ Limon Villa Resort เขาใหญ่ 22 มี.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560 12.00
2559 การอบรมทบทวน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โดย อ.ดรุณี. ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรณณาคาร 2 23 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2559 3.00
2559 หลักสูตร "Learning with iPad" โดย วิทยากรจากบริษัท เอสพีวีไอ ห้องประชุมอัสสัมชัญธนบุรี 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2558 สัมมนา เรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการลูกเสือ “ วิทยากร อ.ศัจธร วัฒนะมงคลผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนและอ.อำนาจ สายฉลาดและอ.ยินดี ปั้นแววงาม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนา เรื่อง “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” วิทยากร รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learing Organization ) วิทยากร บาทหลวงดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 พัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 อบรมพัฒนาศักยภาพครุผู้สอน รุ่นที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 6.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การสัมมนาวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 เรื่องคุณภาพการศึกษา มีปัญหาอะไร อะไรคือสาเหตุ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา 14 ต.ค. 2558 - 14 ต.ค. 2558 3.00
2558 การสัมมนาเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์แลผศ. บุญมา ป้านประดิษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนิเทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"พระผู้สร้างรอยยิ้มกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ" ห้องประชุมยอห์นแม่รี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 การสัมมนาการสร้างกลยุทธเชิงรุก สู้เป้าหมาย คามรีสอร์ท นครราชสีมา 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 12.00
2557 สัมมนาเรื่อง สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กร โดย ศ.ดร.กระแส ชนะวงค์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 3 สัมมนา เรื่อง การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 1.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัิการเรื่องหลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 การตรียมความพร้อมสำหรับAEC2015และผลกระทบ่ออุตสาหกรรมแและการศึกษาไทย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 24 ก.ค. 2557 - 24 ก.ค. 2557 3.00
2557 การประชุมแก้ไข/ พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาสังคมศึกษา De Montfort Hall ชั้นที่ 3 อาคารมูลนิธิ ซอยทองหล่อ 25 กทม. 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 16.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 0.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแม่รี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การสัมมนาฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM โรงแรมชลจันทร์ พัทยา ชลบุรี 09 มี.ค. 2558 - 10 มี.ค. 2558 12.00
2557 การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา2557 ไบเทค บางนา 08 ธ.ค. 2557 - 08 ธ.ค. 2557 3.00
2557 หัวข้อ “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 มี.ค. 2558 - 21 มี.ค. 2558 3.00
2556 การประชุมครูนิเทศตามโครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯโดยดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมมูลนิธิเซ็นต์คาเบรียลฯ 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 การสัมมนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในทรรศวรรษใหม่:มุมมองนักพัฒนศึกษา อาคารห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03 ก.ค. 2556 3.00
2556 สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศก์(Mentoring and coaching Workshop) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 07 ก.ย. 2556 - 07 ก.ย. 2556 6.00
2556 ให้การฝึกอบรมคณะครูกลุ่มสาระต่างๆเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 11 ส.ค. 2556 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรและการกำกับตัวชี้วัดชั้นปีในการจัดการเรียนรู้” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ส.ค. 2554 - 25 ส.ค. 2554 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนสถานที่ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 6.00
- การพัฒนาระบบนิเทศครูครั้งที่1โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามการนิเทศ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสัมชัญธนบุรีและอัสสัมศึกษา 23 ส.ค. 2555 - 23 ส.ค. 2555 6.00
- การพัฒนาระบบนิเทศครูครั้งที่ 2โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามการนิเทศ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสัมชัญสมุทรปราการและอัสสัมชัญศรราชา 10 ก.ย. 2555 - 10 ก.ย. 2555 6.00
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ"เรื่องการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555 6.00
- การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์29พ.ย.55 ห้องประชุมยอห์นแม่รี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 - 29 พ.ย. 2555 6.00
- การอบรม"ครูในยุคปัจจุบัน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวและการแนะนำวิธีการประหยัดพลังงน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 1.00
- การบรรยายทางวิชาการ"กลยุทธการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมASEAN โดย ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี 07 ก.พ. 2555 - 07 ส.ค. 2555 3.00
- การอบรมสัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สีดา รีสอร์ท นครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 16.00
- อบรม "ระบบประกันคุณภาพ" โดยมิสดรุณี ขันโท ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง "พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย อจ.วิโรจน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 07 เม.ย. 2555 3.00
- สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์นิเทศก์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ห้องประชุมชั้น 2อาคารวิจัยและการศึกษา 09 พ.ค. 2556 - 09 พ.ค. 2556 6.00
- การอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพครูสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 11 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556 7.00
- สัมมนาเรื่องการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรถพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณคาร 1อาคารรัตนบรรณคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- สัมมนา เรื่อง การศึกษาคาทอลิก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณคาร 1อาคารรัตนบรรณคาร 14 พ.ค. 2556 4.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษาใหม่เรื่องการเตรียมความพร้อมรับนโยบายการศึกษาปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณคาร 1อาคารรัตนบรรณคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รร.สาธิตปัญญษภิวัฒน์และบริษัท CPF สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 04 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561 6
2561 การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เรื่อง โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรัง 26 ก.ย. 2561 - 26 มี.ค. 2562 6
2560 ารศึกษาดูงาน “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถมศึกษา” ซึ่งจัดโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7
2560 ารศึกษาดูงาน “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” ซึ่งจัดโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน โรงเรียนสาธิตมห่วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 7
2560 ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 05 ก.ย. 2560 - 05 ก.ย. 2560 5
2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6
2557 ศึกษาดูงานอุทยานแห่งการเรียนรู้ (TK PARK) เซ็นทรัลเวิลด์ 24 ก.ค. 2557 3
2557 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนSTEM Education โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย แผนกประถมศึกษา เชียงใหม่ 21 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 30
2557 ศึกษาดูงานพระที่นั่งวิมาณเมฆ สวนดุสิต กรุงเทพฯ 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 4
2557 ศึกษาดูงานอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 23 ส.ค. 2557 3
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 28 พ.ย. 2557 4
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 3
2556 ศึกษาดูงาน"การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์"ห้องประชุมอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 5
2556 การศึกษาดูงานการศึกษาต่อแผนการรเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ก.ย. 2556 4
2556 การศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 18 ธ.ค. 2556 4
2556 ศึกษาดูงานเรื่องการสร้างความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 5
2556 ศึกษาดูงานเรื่องการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษ (GEP) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 4
2555 การศึกษาดูงานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สถานที่ ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 32
2555 ศึกษาดูงานประเทศ อิยิปต์ ออสเตรีย ฮังการี เชคโกสโลวาเกีย ยุโรปตะวันออก 07 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 60
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง “การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ซึ่งจัดโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6
2560 วิทยากรการตรวจติดตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน EP เดิมบางนางบวชรีสอร์ท สุพรรณบุรี 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 8
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนหน่วยย่อยสำหรับครูผู้สอน ห้อง ม3/4 25 มี.ค. 2559 - 25 มี.ค. 2559 2
2559 การสำรวจข้อมูลระบบการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ 19 ธ.ค. 2559 - 19 ธ.ค. 2559 6
2559 การสำรวจข้อมูลระบบการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ธ.ค. 2559 - 20 มี.ค. 2560 6
2559 การสำรวจข้อมูลระบบการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนเซยต์คาเบรียล 21 ธ.ค. 2559 - 21 ธ.ค. 2559 6
2559 การสำรวจข้อมูลระบบการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ม.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2560 6
2559 การสำรวจข้อมูลระบบการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 06 ก.พ. 2560 - 06 ก.พ. 2560 6
2559 ารสำรวจข้อมูลระบบการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2 03 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560 6
2558 พัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 3 75.docx
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 7 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2555  เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี"  เกียรติบัตรและภาพถ่าย
2  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
3  25 เม.ย. 2556  รางวัลชมเชย สื่อนวัตกรรมการสอนโครงการ INOVATION AWARD 2012  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
4  1 ต.ค. 2558  รางวัลชมเชยครูนิเทศจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2558  เกียรติบัตรและภาพถ่าย
5  4 ต.ค. 2559  รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูนิเทศ ปีการศึกษา 2559 จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ  ภาพถ่าย และเกียรติบัตร
6  17 ม.ค. 2562  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา2561  ภาพถ่ายและเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2546  ที่ 5 เบจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2546 ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
5 ธ.ค. 2551  ที่4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 22 58 22 เม.ย. 2552 ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานนโยบายและแผน,   งานประกันคุณภาพ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานสอนเสริม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพ
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)