[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10155
ชื่อ: มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ
ฉายา: ปู
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549  การศึกษามหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  สถาบันบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2543  คุรุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่6 0
2560 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่6 0
2559 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่6 0
2558 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2557 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 0
2556 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่2 0
2555 ครูกองกลาง ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.2 0
2554 ครูกองกลาง สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน อาคารเซ็นต์ปีเตอร์ อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรโดย….ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภราดา ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ห้องประชุมมงฟอร์ต วัด น. ยอแซฟ อยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2561 การอบรม“การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright เบื้องต้น” โดยวิทยากรจากบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ จันทบุรี 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 เรื่การอบรมสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ”..” โดย.....คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 อบรมหลักสูตร " การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva " สำหรับบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (EP มัธยม) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 22 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 1.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY โดย มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วัดซางตาครู้ส และวัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์)กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2558 8.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมหลักสูตร “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ธ.ค. 2558 - 02 ธ.ค. 2558 2.50
2558 อบรมหลักสูตร “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ธ.ค. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 2.50
2558 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 03 มิ.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558 11.00
2558 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 28 ต.ค. 2558 - 17 ก.พ. 2560 12.00 12770.xlsx
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive โดย ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย.. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse เบื้องต้น โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Quipper School โดยมีตัวแทนจากบริษัท Quipper จำกัด จำนวน 4 ท่าน รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลดิฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 การอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรม การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 3.00
2556 การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 และไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2013 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.00
2556 การอบรม Concept Textbooks และLesson Plan สำหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ผู้อำนวยการ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมการสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ Macintosh ชั้น 2 เซนต์คาเบรียล 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- การดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 1 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 3.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ตึกอัสสัมชัญ 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 2.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม iBook Author โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 5.00
- อบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ศูนย์คณะเซ็นต์คาเบรียล นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 01 พ.ค. 2555 14.00
- "ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค" โดยพันโทนายแพทย์ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรณ หัวหน้าแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารรัตนบรรณาคาร1 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- "พลังจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์" โดยอ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร รพ.นครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- "การล้างสารพิษ" โดยซิสเตอร์สุจิตรา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- "ครูในยุคปัจจุบัน" โดย บาทหลวงยอด เสนารักษ์ รัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2556 - 16 ก.พ. 2556 3.00
- การถ่ายภาพจัดโดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ฯ ห้องประชุมมองฟอร์ต 12 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 5.00
- การเขียนแผนการสอน จัดโดยฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 "วันนักประดิษฐ์" 2558 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี 03 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 4
2557 Kantana Institute Open House 2015 สถาบันกันตนา 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 9
2555 อบรมการสร้างสื่อการสอนด้วย Mac ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3
2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานที่บริษัท True สำนักงานใหญ่ บริษัท True สำนักงานใหญ่ 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม หลักสูตร “ การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1 121.jpg
2558 อบรม หลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD ” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1
2558 การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Ms-Office เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 27 ส.ค. 2559 - 28 ก.ค. 2558 12
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (7)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาที่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี16 ส.ค. 2562
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 618 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 627 มิ.ย. 2562
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับการอบรมจากคณะบุคคลากรโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม14 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 25626 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 256223 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 627 มิ.ย. 2562
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับการอบรมจากคณะบุคคลากรโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม14 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 25626 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 256223 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)