[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10162
ชื่อ: มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 3 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2535  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 ประธานกรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2556 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์วิทยบริการ
2554 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ผู้ประสานงานศูนย์วิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ 0
2561 ผู้ประสานงานศูนย์วิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ 0
2560 ผู้ประสานงานศูนย์วิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ 0
2559 ผู้ประสานงานศูนย์วิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 สัมมนา เรื่อง"การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21" โดย ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 สัมมนา เรื่อง"การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก" โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น / ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 สัมมนา เรื่อง "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" โดย ผศ.ดร.ลักขณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 สัมมนา เรื่อง"นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562" โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน" โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ "การบริหารงานเชิงคุณภาพ TOA" โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหัวข้อ "การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp" โดยวิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 5/8 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหัวข้อ "การนำแผนสู่การปฏิบัติ" โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรราคาร 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมเรื่อง"แนวการทำงานเชิงคุณภาพ" โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง,มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม,มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศืเมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561" โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง "วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรราคาร 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 26 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561 0.00
2561 การอบรมหลักสูตร "การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive" โดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง "สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู" โดย คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย" โดยอาจารย์ชัยยุทธ เหมริด และอาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การศึกษาดูงาน "ห้องสมุดมีชีวิต TK PARK" สำนักนักอุทยานการเรียนรู้ TK PARK (Thailand Knowledge Park) 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 4.00
2560 อบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรมเรื่อง " จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง " นโยบายการพัฒนาโรงเรียน" โดย ภราดา ดร วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape" โดย มิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชิ้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 อบรม เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารยอห์น แมรี่ 19 ส.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2560 7.00
2560 การอบรมเรื่อง "สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม" โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortion Education Charter)" โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง "นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การกู้ไฟลืด้วยโปรแกรม Recuva" โดยมาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1.00
2559 "การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่เป้าหมาย"โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คามรีเสริฟ์เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 16.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง"สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง ความสุขที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การศึกษาดูงาน "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี" สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 07 ก.ย. 2559 - 07 ก.ย. 2559 6.00
2559 การอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรราคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "หลักสูตร Learn with iPad" ดดยวิทยากรจากบริษัทเอสพีวีไอ จำกัด ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อาจารย์ศัจธร วัฒนะมงคล อาจารย์อำนาจ สายฉลาด และอาจารย์ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรราคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) โดยบาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรราคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการการทำงานด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรราคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดยพระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Mangement (TOM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้ Google Calendar และ Google Drive โดยมาสเตอร์ฐิติวัชณ์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกุล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP)อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่องปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" โดย รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช และอาจารย์สายพิณ นาประจุล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 2 18 ต.ค. 2557 - 18 ต.ค. 2557 6.00
2557 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดยมิสทิพวรรณ วงเวียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย มาสเตอร์จรัล น้อยอิ่ม และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 "การวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube,การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น" โดยมาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธฐเศรษฐ อธืการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์ที่ประสบความสำเร็จ" โดย... ศาสตรจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกกับงาน" โดย... อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธ์ศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การเขียนจดหมายราชการ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ก.ค. 2557 - 01 ก.ค. 2557 1.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาธอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.30
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- อบรมเรื่อง "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" โดย อาจารย์ทองสุข มันตาทร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเรื่อง "การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558" โรงแรมเซนต์จูรี่ พาร์ค กรุงเทพ 26 ก.ย. 2555 8.00
- อบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โดยมิสดรุณี ขันโท ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.ค. 2555 1.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 หัวข้อ "การทำงานเป็นทีม" โดยดร. เกรียงศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 8.00
- อบรมหัวข้อ "เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค 2012" โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดยภราดาชุมพล ดีสุขจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมการถ้ายภาพ "การจัดองค์ประกอบของภาพ" โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ (BPS) ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเรื่อง "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" โดยบริษัทแปลน พริ้นติ้ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ธ.ค. 2555 2.00
- อบรม เรื่อง Download VDO ในเว็บ Youtube และการแปลงไฟล์VDO ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัฐ 21 ก.พ. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์วิทยบริการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานศูนย์วิทยบริการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)