[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10166
ชื่อ: มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 3 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาววิทยาลัยรามคำแหง 2535  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2557 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2556 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2555 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2554 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูบรรณารักษ์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง“การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 30นาที
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 30นาที
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 30 นาที
2561 อบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน (10วัน) โดยวิทยากรจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์จันทปภา จังหวัดจันทบุรี 02 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 125.00
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดย เสริมพรรณ สุทธิธาณี หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย หัวหน้าฝ่าย หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี2561 โดยภราดา ดร วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อมรมเรื่องแนวทางการดูแลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4/8 14 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 อมรมวิจัยขั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 อบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู โดยคุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
2561 การศึกษาดูงาน"ห้องสมุดมีชีวิต TK PARK" สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK (Thailand Knowledge Park 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 4.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหัวข้อการปรับเแลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน ศูนย์ฟิตเนส 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 22.00
2560 “อบรมหลักสูตรวิปัสสนา (10 วัน)” ศูนย์ธรรมกมลา จังหวัดปราจีนบุรี 03 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2560 125.00
2560 อบรม"การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม Photo Scape" ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์9 ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรม เรื่อง“ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง“การจัดทำฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 7.00
2560 การอบรม เรื่อง“ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตยบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่องความสุข ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมการใช้ iPad เบื้องต้น ห้องสมุดมีชีวิต อาคารราฟาแอล ชั้น 2 28 ม.ค. 2560 - 28 ม.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่องสอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่องนโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ต.ค. 2558 - 29 ต.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเรื่อง“การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น”First Aidโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ตอาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 "การใช้งาน Google Calender และ Google Drive" โดยมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื่อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop Css โดยมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 การเขียนจดหมายราชกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ก.ค. 2557 - 01 ก.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประขุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557"...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประขุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประขุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประขุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประขุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประขุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประขุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.30
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฎิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อมรมจริยธรรม คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- สัมมนาการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 28 ก.ย. 2555 - 28 ก.ย. 2555 8.00
- อบรมศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 1.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมการ Download VDO ในเว็บ Youtube และการแปลงไฟล์ VDO ห้องคอมพิวเตอร์ 5 21 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 3.00
- ครูในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 4.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 28.00
- อบรมเชิงปฎิบัติการเรือง"แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555" ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 8.00
- การดูแลและรักษาสุภาพของคุณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- การฝึกอบรมการถ่ายภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 8.00
- อบรม"การจดรายงานการประชุม" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ธ.ค. 2555 - 07 ธ.ค. 2555 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 "สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" หอสมุดมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 07 ก.ย. 2559 - 07 ก.ย. 2559 6 1145.jpg
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2547  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 121 244 134 14 ม.ค. 2548 สำนักราชเลขาธิการ
5 ธ.ค. 2552  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 172 63 22 ม.ค. 2553 สำนักราชเลขาธิการ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์วิทยบริการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานศูนย์วิทยบริการ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)