[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 10168
ชื่อ: มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
ฉายา: -
อายุงาน: 17 ปี 7 เดือน 19 วัน
อีเมล: sup_0306@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต   ใบปริญญาบัตรวุฒิปริญญาโท

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแต่งตั้งจากทางโรงเรียน
2555 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้งจากทางโรงเรียน
2556 หัวหน้าระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2556 หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 0 คำสั่งแต่งตั้งจากโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 30 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555 3
อบรมฝึกปฏิบัติการเรื่อง สรุปการอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 และการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เป็นภาษาอังกฤษ ตามวิชาที่สอน ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 02 พ.ค. 2555 - 03 พ.ค. 2555 6
สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัชธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18
สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน" การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน " ( ACT BE TOGETHER ) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 8
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ อาคารอินเดอฟองโซ 06 ก.ย. 2555 - 14 ก.พ. 2556 40
การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์” โดยดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 - 29 พ.ย. 2555 2
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร รร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 5.5
การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18
การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.5
ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1
เป็นวิทยากรให้การอบรมความเป็นผู้นำ บ้านสวนยอแซฟ 26 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 72
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนนอกประเทศ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 17 เม.ย. 2548 - 24 เม.ย. 2548 80
การศึกษาดูงานการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทรจ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 0
การดูแลพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 ม.ค. 2555  เครื่องหมายหนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
2  10 ต.ค. 2555  เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน  ใบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2547 ใบประกอบเครื่งราชอิสริยาภรณ์/ เครื่งราชอิสริยาภรณ์
0  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2552 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสอนเสริม,   งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานนักศึกษาวิชาทหาร,   งานระดับชั้น,   งานระเบียบวินัยนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักศึกษาวิชาทหาร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระเบียบวินัยนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาดอนหอยหลอด + อุทยาน ร.2 + ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   งานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
• ได้อยู่ในข่าว : (14)
 เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2556 20 พ.ค. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2556 20 พ.ค. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2556 20 พ.ค. 2556
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 21 พ.ค. 2556
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 21 พ.ค. 2556
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ g soft (ปากกาเก่าแลกปากกาใหม่) 21 พ.ค. 2556
 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 27 พ.ค. 2556
 กำหนดการทดสอบสมรรถภาพและการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร 28 พ.ค. 2556
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2556 2 มิ.ย. 2556
 ตารางการไปทัศนศึกษาของนักเรียน ป.1 - ม.6 31 ก.ค. 2556
 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 20 พ.ย. 2556
 แจ้งการสอบ นศท.ชั้นปีที่ 3-5 (ชาย,หญิง) เข้าห้องสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2556 29 พ.ย. 2556
 กำหนดวันนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2556 6 ม.ค. 2557
 กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็ก 8 ม.ค. 2557
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (2)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 255626 ส.ค. 2556
กิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 255626 ส.ค. 2556
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(6)
การเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ 2 และ 33 มี.ค. 2557
งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ สวนเจ้าเชตุ29 พ.ย. 2556
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกระเบียบการเดินแถวและการไหว้ของนักเรียน22 ส.ค. 2556
ประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 65 มิ.ย. 2556
การทดสอบสมรรถภาพและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร5 มิ.ย. 2556
การตรวจร่างกายและการเตรียมสมรรถภาพของนักศึกษาวิชาทหาร28 พ.ค. 2556

• แฟ้มผลงาน (0)