[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10168
ชื่อ: มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 7 เดือน 18 วัน
อีเมล: sup_0306@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /4

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต   ใบปริญญาบัตรวุฒิปริญญาโท

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 ประธานกรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 ประธานกรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 ประธานกรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแต่งตั้งจากทางโรงเรียน
2555 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้งจากทางโรงเรียน
2556 หัวหน้าระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2556 หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 0 คำสั่งแต่งตั้งจากโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 “ประชุมสวัสดิการครูฯ” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนันทนาการบูรณาการอาเซียน(เป็นวิทยากรให้การอบรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 31 ก.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 12
2557 อบรมครูแกนนำ หลักสูตร"เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนแกนนำ ค่ายท่าชัย โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก 09 ก.ย. 2557 - 10 ก.ย. 2557 15
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 "โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา" 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินีและฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนันทนาการบูรณาการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 31 ก.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 12
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 ม.ค. 2555  เครื่องหมายหนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
2  10 ต.ค. 2555  เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน  ใบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2547 ใบประกอบเครื่งราชอิสริยาภรณ์/ เครื่งราชอิสริยาภรณ์
0  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2552 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสอนเสริม,   งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน,   งานระดับชั้น,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานนักศึกษาวิชาทหาร,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานนักศึกษาวิชาทหาร
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (11)
   ทัศนศึกษา นักเรียน ม.6 มูลนิธิชัยพัฒนา ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 และตลาดอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
   นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
   นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
   สิ้นสุด นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
   นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 กลับจากการฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
   นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558
   นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558
   สิ้นสุด นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558
   นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558
   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม หลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต
   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม หลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต
• ได้อยู่ในข่าว : (17)
 เก็บลายนิ้วมือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 26 พ.ค. 2557
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน" 10 มิ.ย. 2557
  ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "รามเกียรติ์" (ครั้งที่ 2) 24 มิ.ย. 2557
  ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" 8 ก.ค. 2557
 ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "Harry Potter" 15 ก.ค. 2557
  ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "ภาษาไทย" 27 ก.ค. 2557
  ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "น้ำหอม" 30 ก.ค. 2557
 ขอเชิญชวนคุณครู และนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม 30 ก.ค. 2557
 ตารางการไปทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 4 ส.ค. 2557
 ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "เทพกรีก" 6 ส.ค. 2557
  ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อพิเศษ รักแท้...แด่"แม่" ตลอดกาล 13 ส.ค. 2557
 ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "สโมสรฟุตบอล Liverpool" 24 ส.ค. 2557
 ขอเชิญชมการแข่งขันกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "ภาษาอังกฤษ" 14 ก.ย. 2557
 กำหนดการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 12 ม.ค. 2558
 แจ้งการเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 12 ม.ค. 2558
 กำหนดการนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม 5 ก.พ. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (10)
 กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 26 ต.ค. 2557
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 13/2557 30 ต.ค. 2557
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 13/2557 30 ต.ค. 2557
 ประชุมวางแผนเพื่อฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารสูง 12 พ.ย. 2557
 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 12 พ.ย. 2557
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 14/2557 12 พ.ย. 2557
 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 2557
 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 16 ก.พ. 2558
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 19/2557 18 ก.พ. 2558
 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 24 ก.พ. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (2)
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 255724 ก.พ. 2558
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 255716 ก.พ. 2558
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
งานนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีไหว้ครู8 ส.ค. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)