[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10168
ชื่อ: มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
ฉายา: -
อายุงาน: 21 ปี 7 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต   ใบปริญญาบัตรวุฒิปริญญาโท

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 ประธานกรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 ประธานกรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 ประธานกรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2557 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแตงตั้งจากโรงเรียน
2557 หัวหน้างานนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 0 คำสั่งแต่งตั้งจากโรงเรียน
2556 หัวหน้าระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2556 หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 0 คำสั่งแต่งตั้งจากโรงเรียน
2555 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้งจากทางโรงเรียน
2554 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแต่งตั้งจากทางโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ก.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่i หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 The English Language Proficience Course ห้องเรียน ป.3/6 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 อนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ"โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรันบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องปรชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน(Smart school) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้มกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.00
2558 “การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 "การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2557 อบรมครูแกนนำ หลักสูตร"เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนแกนนำ ค่ายท่าชัย โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก 09 ก.ย. 2557 - 10 ก.ย. 2557 15.00
2557 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนันทนาการบูรณาการอาเซียน(เป็นวิทยากรให้การอบรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 31 ก.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 12.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ประชุมสวัสดิการครูฯ” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา" 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร รร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 5.50
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.50
2556 เป็นวิทยากรให้การอบรมความเป็นผู้นำ บ้านสวนยอแซฟ 26 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 72.00
2556 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัชธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- การรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 30 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555 3.00
- อบรมทักษะภาษาอังกฤษ อาคารอินเดอฟองโซ 06 ก.ย. 2555 - 14 ก.พ. 2556 40.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน" การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน " ( ACT BE TOGETHER ) โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 8.00
- อบรมฝึกปฏิบัติการเรื่อง สรุปการอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 และการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เป็นภาษาอังกฤษ ตามวิชาที่สอน ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 02 พ.ค. 2555 - 03 พ.ค. 2555 6.00
- สัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์” โดยดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 - 29 พ.ย. 2555 2.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 งานปกครอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 8.00
2557 เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินีและฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6.00
2556 การดูแลพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 6.00
2555 การศึกษาดูงานการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทรจ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 0.00
2555 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนนอกประเทศ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 17 เม.ย. 2548 - 24 เม.ย. 2548 80.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนันทนาการบูรณาการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 31 ก.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 12
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 ม.ค. 2555  เครื่องหมายหนึ่งแสนครูดี  ใบเกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
2  10 ต.ค. 2555  เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน  ใบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2547 ใบประกอบเครื่งราชอิสริยาภรณ์/ เครื่งราชอิสริยาภรณ์
0  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2552 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับชั้น,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (26)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 29 พ.ค. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 9 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 16 มิ.ย. 2560
 การประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 21 มิ.ย. 2560
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองกิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 ก.ค. 2560
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9 ก.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "กีตาร์" 21 ก.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "โขน" โดย ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย 21 ก.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "ดนตรีไทย" 22 ก.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "Dragon Ball" 4 ส.ค. 2560
 ตัวแทนผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บริจาคเงินกิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 11 ส.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "รถเมล์" 11 ส.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อพิเศษวันแม่แห่งชาติ "ผู้หญิงที่ดีที่สุด" 11 ส.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "คนรักปืน" 18 ส.ค. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "ฟุตบอลไทยลีก" 18 ส.ค. 2560
 มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา พร้อมคณะกรรมการครูและนักเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม (สัญจร) หัวข้อ "73 ปี ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญศรีราชา" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 8 ก.ย. 2560
 กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 16 ก.ย. 2560
 มอบรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว การรักษาความสะอาด และการทำความเคารพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 25 ก.ย. 2560
 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น “ด้านเด็กดีมีวินัย” และ “เด็กดีมีน้ำใจ” ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 10 พ.ย. 2560
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 16 พ.ย. 2560
 นักกีฬาเทนนิส เข้าพบผู้อำนวยการ 16 พ.ย. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "มวยปล้ำ" 28 พ.ย. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ Harry Potter 28 พ.ย. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ การ์ตูนดิสนีย์ 28 พ.ย. 2560
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ ปลากัด 3 ม.ค. 2561
 สัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560 17 มี.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (2)
แชมป์โลก Jet Ski พบผู้อำนวยการ22 พ.ย. 2560
นักกีฬาเทนนิส เข้าพบผู้อำนวยการ16 พ.ย. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
การประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 21 มิ.ย. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25609 มิ.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)