[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10170
ชื่อ: มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์
ฉายา: dave
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  ม.ชินวัตร 2560    
2    วิทยลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2528    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูประจำชั้นม.5/1 ครูที่ปรึกษาสีชมพู 0
2558 คร 0
2556 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3,4,6,8 และครูประจำชั้น ม.5/3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่ง
2555 คร 0
2555 ครู 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.50
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.50
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ วิทยากร อาจารย์อำนาจ สายฉลาดและคณะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยากร รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization) วิทยากร บาทหลวงดร.ลือชัย จันทร์โป๊ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก ห้องประชุมอัสสัมชัญ 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2557 สุขภาพดี งานดี ชีวิตดี ศูนย์ACT Fitness 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Quipper School ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 พ.ย. 2557 - 18 พ.ย. 2557 2.00
2557 การ อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 6.00
2557 การดาวน์โหลดและการแปลงไฟล์จากYoutube การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื่องต้น ห้องปฎิบัติการComPC(EP)ชั้น 2 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2556 การบริหารศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อคุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) 30 ต.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2556 0.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียนเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โดยอ. ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 20 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 24.00
- การวางตัวให้เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศัก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร. ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร. บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- ตรวจสุขภาพฟันรู้ทันโรค โดย พ.ท.นพ.ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภ. ชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)