[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10173
ชื่อ: มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 7 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /B

รูปภาพ (0)


1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

0 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

3 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

3 รูป

0 รูป

1 รูป

0 รูป

1 รูป

1 รูป

3 รูป

1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย 2550  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตรวุฒิปริญญาโท
2    วิทยาลัยครูธนบุรี 2527  ครุศาสตร์บันฑิต  ใบวุฒิบัตรปริญญาตรี

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูประจำชั้น ป.5B ป.5 0 เอกสารการแต่งตั้งจากโรงเรียน
2559 ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.5-6 EP ป.5-6 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 ผู้กำกัยลูกเสือ ป.5B 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 ครูสอนกิจกรรม ป.4-6 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 สอนreading ป.5ฺB 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 ครูสอนmoral ป.5B 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหัวข้อ“การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง“แนวทางการดูแลนักเรียน” ป.5/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 Promoting the 21 th Century Skills:Bridge The Digital Gap โรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรี 22 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 6.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์สIntensive English” งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 8.00
2561 …“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 22.00
2560 สัมนาครู โรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรี 10 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 18.00
2560 อบรมการใช้pen software โรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรี 27 มิ.ย. 2558 - 27 พ.ค. 2560 3.00
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System” (TCAS) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง“ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 สถานศึกษาหลักสูตร English Program โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 ก.ย. 2560 - 11 ก.ย. 2560 8.00
2560 สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 Active Learning for language classroom 0 รูป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 5.00
2560 คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 6.00
2560 Inspiring 21st Century Learners สำนักพิมพ์เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกเลิร์นนิ่ง ณ TCDC 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2560 1.00
2560 The English Language Proficiency course อาคารเซนแมรี่ โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี 10 ม.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 10.00
2559 อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร" Pre-Intermidiate" ศูนย์ภาษษอังกฤษเบลล์ 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 EP: EP teachers Curriculum and Evaluation seminar at Supanburi. สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 12.00 14038.jpg
2559 อบรมจริยธรรม"จิตเมตตาในการทำงาน" โรงเรียนอัสสัมฃัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 ก.ย. 2560 - 11 ก.ย. 2560 6.00
2559 ดูงาน EP โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 5.00
2555 การจัดการเรียนการสอนที่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 17 เม.ย. 2548 - 24 เม.ย. 2548 50.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  29 ส.ค. 2546  ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มธนบุรี  วุฒิบัตร
2  28 เม.ย. 2547  ผ่านเกณ์การเลือกครูดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น  วุฒิบัตร
3  20 ก.ย. 2555  ห้องเรียนสะอาดเป็นอันดับที่2ในระดับ ป.4-ป.6  ใบวุฒิบัตร
4  14 ก.พ. 2556  ดช.กวิน สหะศักดิ์มนตรีได้คะแนนเป็นที่ 1 ในวิชาภาษาอังกฤษที่ตนเองสอนจากFSG  .ใบคะแนนจากFSG
5  14 ก.พ. 2556  ดช.คนัชญ์ ปึงเศรษฐกูลได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่7 ของโรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรีผลสอบจากFSGโดยข้าพเจ้าเป็นคุณครูประจำชั้นป.6A  ผลสอบFSG
6  18 ก.พ. 2556  ด.ช. ปุรภัทร รัตนตรัยภพ ป.6A ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของสถาบัน CETA  วุฒิบัตรจากทางสถาบัน
7  20 ก.พ. 2558  ดช.ปุณณวิช ธุวจิตต์แข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ภาษาอังกฤษระดัประถมป.4-6  วุฒิบัตร
8  20 ก.พ. 2558  ดช.ปวริช พงษ์ไชยไกรกิติได้รับรางวัลคะแนนภาษาอังกฤษระดับที่1ชั้นป.6ของมูลนิธิเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย  ใบแจ้งผลสอบ
9  23 ก.พ. 2558  นักเรียนป.6(EP) ได้รับรางวัลที่1-2วิชาภาษาอังกฤษจากFSG  ดูจากอัลบั้มส่วนตัว

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
9 ม.ค. 2545  5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 9 ม.ค. 2545 ใบประกอบเครื่งราชอิสริยาภรณ์/ เครื่งราชอิสริยาภรณ์
9 ธ.ค. 2552  4 ตติดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 9 ก.พ. 2556 .ใบเตรื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 พ.ค. 2561
 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม 31 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 EP students from grade 5 went on their EP Experience to an elderly home here in Bangkok. 23 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี28 ม.ค. 2562
EP students from grade 5 went on their EP Experience to an elderly home here in Bangkok. 23 พ.ย. 2561
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา256127 ส.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : Story Telling Competition 1/201824 ส.ค. 2561
EP The first meeting between the ACT EP teachers and parents 20182 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)