[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10175
ชื่อ: มาสเตอร์  ธวัฒน์ชัย    เพ็ชร์มี
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 15 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก 2531  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  No.2122923143

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 ประธานกรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ม.3/7 ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2562
2561 ครูประจำชั้น ม.3/6 ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2561
2560 ครูประจำชั้น ม.3/7 ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2560
2559 ครูประจำชั้น ม.3/2 ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2559
2558 ครูประจำชั้น ม.1/5 ม.1 0 คำสั่งที่ 1/2558
2557 ครูประจำชั้น ม.1/2 ม.1 0 คำสั่งที่ 1/2557
2556 ครูคู่ชั้น ม.3/7 ม.3 0 1/2556
2555 ครูคู่ชั้น ม.3/7 ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2555
2554 หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 0 คำสั่งที่ 1/2554
2554 หัวหน้าแผนกปกครอง (ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน) อัสสัมชัญธนบุรี 0 คำสั่งที่ 162/2554
2553 หัวหน้าระดับ ม.5 0 คำสั่งที่ 1/2553
2552 ครูประจำชั้น ม.1/5 ม.1 0 คำสั่งที่ 1/2552
2551 หัวหน้าระดับ ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2551
2550 หัวหน้าระดับ ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2550
2549 หัวหน้าระดับ ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2549
2548 หัวหน้าระดับ ม.3 0 คำสั่งที่ 1/2548
2547 ครูประจำชั้น ม.3/2 ม.3 0 -
2546 ครูประจำชั้น ม.3/2 ม.3 0 -
2545 ครูประจำชั้น ม.3/7 ม.3 0 -
2544 ครูประจำชั้น ม.4/5 ม.4 0 -
2543 ครูประจำชั้น ม.4/5 ม.4 0 -
2542 ครูประจำชั้น ม.4/4 ม.4 0 -
2541 ครูประจำชั้น ม.3/7 ม.3 0 -
2540 ครูคู่ชั้น ม.3/5 ม.3 0 -
2539 ครูคู่ชั้น ม.3/4 ม.3 0 -

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.0
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 1.30
2562 บทบาทผู้ปกครองต่อการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 01 มิ.ย. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 2.0
2562 พิษภัยของยาเสพติด หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 1.30
2562 ความสำเร็จของครอบครัว ต้องล้อมรั้วด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 2.0
2562 ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 ุุ6.00
2562 การอบรม Cyberbullying หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 03 ก.ย. 2562 - 03 ก.ย. 2562 2.0
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การเลี้ยงลูกในยุค THAILAND 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 02 มิ.ย. 2561 - 02 มิ.ย. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน อาคารเซนต์ปีเตอร์ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การบรรยายธรรม "ศาสนาสร้างคน สิทธิมนุษยชนสร้างวินัย" อาคารราฟาแอล 18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561 2.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การบรรยายธรรม "สิทธิเบื้องต้น ของคนวัยเรียน" อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การเลี้ยงลูกช่วงวัยรุ่น หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 โทษภัยจากสิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 2.00
2560 9 เดือนแห่งอาลัย ลูกไทยยังรำลึกนึกพระคุณ อาคารราฟาแอล 05 ก.ค. 2560 - 05 ก.ค. 2560 1.00
2560 การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 06 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560 2.00
2560 250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 15 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560 6.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 2.00
2560 The English Language Proficiency Course ห้องเรียน ป.4/4 อาคารราฟาแอล 10.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 03 มิ.ย. 2559 - 03 มิ.ย. 2559 2.00
2559 70 ปีครองใจชาวไทยด้วยธรรม อาคารราฟาแอล 13 ก.ค. 2559 - 13 ก.ค. 2559 2.00
2559 พลังแห่งรัก หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 01 ก.ย. 2559 - 01 ก.ย. 2559 3.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การบรรยายธรรม "ธรรมะย่อมชนะใบปกครอง" หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 16 ก.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2558 2.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้มกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบรรยายธรรมะ "เด็กดียุค IT" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 22 มิ.ย. 2557 - 22 มิ.ย. 2557 3.00
2557 การบรรยายธรรมะ "พอเป็น ก็เย็นใจ" โดย พระมหามงคล วรธฺมมวาที อาคารราฟาแอล 09 ก.ค. 2557 - 09 ก.ค. 2557 1.00
2557 วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพและทดสอบความถนัดทางวิชาการ โดย งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 28 ส.ค. 2557 - 28 ส.ค. 2557 2.00
2557 การบรรยายธรรมะ "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย พระปลัดมณี วฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม รัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย มาสเตอร์จรัญ และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
- สัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- การตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 1.00
- การพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 14 ต.ค. 2555 16.00
- การล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงาน "พระที่นั่งวิมานเมฆ" พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
2556 การสัมมนาประวัติศาสตร์ จากอินเดียสู่สยามประเทศอารยธรรมรากเหง้าที่ถูกผันแปร รัตนบรรณาคาร 1 06 ก.พ. 2557 - 06 ก.พ. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  25 พ.ค. 2543  รางวัลบุคคลดีเด่น (ระดับครูแกนนำ)  เกียรติบัตร
2  29 มิ.ย. 2544  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)  ทะเบียนเลขที่ 175/2544
3  5 พ.ค. 2548  รางวัลครูดีเด่น (ช่วงชั้นที่ 3)  เกียรติบัตร
4  3 มี.ค. 2560  การปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาดลามาสาย ปีการศึกษา 2559  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2547  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2547
5 ธ.ค. 2552  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2552

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)