[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10176
ชื่อ: มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    สถาบันราฃภัฏนครปฐม 2537  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2562 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2562 กรรมการ งานสอนเสริม
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2561 กรรมการ งานสอนเสริม
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2560 กรรมการ งานสอนเสริม
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2556 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 หัวหน้างานวัดผล วิจัยและพัฒนา งานวัดผลและวิจัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2561 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2560 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2559 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2558 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2557 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2556 ครูวัดผลและวิจัย 0
2555 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2554 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2553 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2552 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2551 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2550 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0
2549 หัวหน้างานวัดผลและวิจัย 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 ผู้ดูแลงานวิจัยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 07 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2561 24.00
2561 วิจัยในชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิฯ โดยผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวํฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ รัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559”โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร และเอกสารงานวัดผลให้กับครูEP เดิมบางวิลล่า สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 4.00
2559 “หลักสูตร Learn With iPad” โดย...... วิทยากรจากบริษัท เอสพีวีไอ จำกัด ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา2559 โรงแรมปรินซ์พาเลซ 01 ก.พ. 2560 - 01 ก.พ. 2560 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ”โดย งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 25.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 พ.ย. 2558 - 29 พ.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่เป้าหมาย คาม รีเซฟ รีสอร์ท 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 16.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG โดย......ม.จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นฯ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดย ...ศ.ดร. อุทมพร จามารมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “9 ปี สทศ. วัดผลเพื่อพัฒนานำคุณค่าการศึกษาไทย” โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โรงแรมมิราเคิล 03 ก.ย. 2557 - 03 ก.ย. 2557 6.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามาตรฐาน โดย ม.จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 3.00
2557 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินรอบด้านและการจัดการเรียนรู้ อิมแพค เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 5.00
2557 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ห้องยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 3.00
2557 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู"หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551" โดย ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 6.00
2557 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู "การเขียนแผนการสอน"โดย ดร.รุ่งทิวา อินทร์รุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 ธ.ค. 2557 - 14 ก.พ. 2558 6.00
2557 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู "การวัดและประเมินผล" โดย ดร. ราชัน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 8.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
- พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- ครูในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมถงจี้ ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 17 ก.ค. 2559 - 19 ก.ค. 2559 18
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  การปฏิบัติงานโดยไม่ขาดลามาสาย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
14 ม.ค. 2548  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 121 24 123 30 พ.ย. 2547 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16 ม.ค. 2554  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 17 59 5 ธ.ค. 2552 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานวัดผลและวิจัย,   งานสอนเสริม,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานวัดผลและวิจัย,   งานสอนเสริม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 14 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 13 มิ.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 1 ส.ค. 2562
 กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 16 ส.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)