[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10179
ชื่อ: มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์
ฉายา: Tah
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฏนครปฐม 2539  คบ.  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำช้ัน 9B และครูผู้ประสานงานวิชาภาษาอังกฤษมัธยมต้นEP ม.3 0
2560 ครูประจำช้ัน 9B และครูผู้ประสานงานวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3 0
2559 ครูประจำช้ัน 8A และครูสอนภาษาอังกฤษ ห้อง3,4,7,AและB ม.2 0
2558 ครูประจำชั้น 8B และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.1-3 0
2557 ครูประจำชั้นม.2Bและสอนภาษาอังกฤษ ม.1-3 0
2556 ครูประจำชั้นม.1Aและสอนภาษาอังกฤษ ม.1-3 0
2555 ครูประจำชั้น ม.1/A 0
2555 ครูสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.1-3EP 0
2555 ครูสอนลูกเสือ ม.1 0
2555 ครูสอนกิจกรรม ม.1/A ,B 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” รัตนบรรณาคาร1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 Promoting the 21 th Century Skills:Bridge The Digital Gap โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 6.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” รัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรมเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระวิชาหลัก ม.กรุงเทพศูนย์รังสิต 22 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 6.00
2560 สัมมนาครู โรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรี 10 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 18.00
2560 การสัมมนา “Inspiring 21st Century Learners” วิทยากรโดย...Mr.Paul Grainger ( Senior Product manager) สำนักพิมพ์เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกเลิร์นนิ่ง ณ TCDC 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 3.00 16546.docx
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00 16547.docx
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 6.00 16548.docx
2560 “การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 อบรมActive Learning for language classroom โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 5.00
2559 การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เรื่องการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 เรื่องการสรุปการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 07 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 16.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 ก.ย. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย...ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา” โดย...คุณสิวกร สาระโกเศศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2557 - 03 ก.ค. 2557 2.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” โดย...มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หอประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 1.00
2557 เกมสมดุลชีวิตสมดุล อัสัมชํญธนบุรี 29 ส.ค. 2549 - 29 ส.ค. 2557 4.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม " คุณธรรม จริยธรรม " ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ โรงเรียนอัสสัมฃัญธนบุรี 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMacmillian โรงแรมWinsor สุขุมวิท 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 7.00
- หลักสูตรทบทวนการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ห้องคอมฯ5ชั้น1อาคารอัสชัญ รร.อัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค รร.อัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 2.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู รร.อัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 2.00
- ฟิ้นฟูผู้กำกับลูกเสือ รร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- การล้างสารพิษ รร.อัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรื 13 พ.ค. 2550 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- จิตตารมณ์และอัตตลักษณ์การศึกษษคาทอลิก โรงเรียนอัสสัสชํญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ดูงานEPโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 ก.ย. 2560 - 11 ก.ย. 2560 6 1287.docx
2559 ศึกษาดูงาน EP โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 04 ก.ค. 2557 - 04 ก.ค. 2559 5
2555 ครูแลกเปลี่ยนโครงการAsian Studies Outreach Program VT.USA 23 ส.ค. 2554 - 18 พ.ค. 2555 1000
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ครูแลกเปลี่ยนครูผู้สอนวัฒนธรรมไทยโครงการAsian Studies Outreach Program VT.USA  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
14 ม.ค. 2548  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 30 พ.ย. 2547 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16 ม.ค. 2554  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2552 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)