[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10182
ชื่อ: มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล
ฉายา: ต้นอ้อ
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (294)


3 รูป

1 รูป

2 รูป

2 รูป

1 รูป

4 รูป

4 รูป

6 รูป

9 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

4 รูป

1 รูป

3 รูป

16 รูป

5 รูป

1 รูป

2 รูป

3 รูป

10 รูป

2 รูป

5 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

4 รูป

4 รูป

1 รูป

4 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526  ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ)  วุฒิบัตร
2    โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 2522  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3    โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 2520  มัธยมศึกษาตอนต้น  
4    โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 2517  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 รับผิดชอบโครงการไหว้ โครงการเยี่ยมบ้าน ชมรมพัฒนาการอ่าน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มสาระภาษาไทยพาเด็กไปแข่งขัน ประถมศึกษาปีที่ 4 0
2560 ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 รับผิดชอบโครงการไหว้ โครงการเยี่ยมบ้าน ชมรมพัฒนาการอ่าน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและภาคเรียนที่1การดูแลการขึ้นบันไดตรงบริเวณชััน5ช่วงเช้า-เที่ยงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ประถมศึกษาปีที่4 0
2559 ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 รับผิดชอบโครงการไหว้ โครงการเยี่ยมบ้าน ชมรมพัฒนาการอ่าน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ประสานงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและพานักเรียนไปแข่งขันภายนอก กิจกรรมวันสุนทรภู่ การแข่งขันตอบคำถามวันภาษาไทยแห่งชาติ ประสานงานการประกวดมารยาทไทยป.4ประสานงานการพัฒนาทักษะการพูดการอ่านการเขียนป.4กิจกรรมวันวิชาการและรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและการทำวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านโดยใช้เพลงประกอบปี2559 ประถมศึกษาปีที่4 0
2558 ในปีการศึกษา2558เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 รับผิดชอบโครงการไหว้ ชมรมพัฒนาการอ่าน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ประสานงานในการจัดฝึกซ้อมนักเรียนและพานักเรียนไปแข่งขันภายนอกช่วงชั้นที่2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ การแข่งขันตอบคำถามวันภาษาไทยแห่งชาติ ประสานงานการประกวดมารยาทไทยป.4ประสานงานการพัฒนาทักษะการพูดการอ่านการเขียนป.4กิจกรรมวันวิชาการและรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประถมศึกษาปีที่4 0
2557 ครูผู้สอน ป.3 0
2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ประสานงานในการจัดฝึกซ้อมนักเรียนและพานักเรียนไปแข่งขันภายนอกช่วงชั้นที่๑ประสานงานการประกวดมารยาท วันสุนทรภู่การประกวดคัดลายมือป.๓ ป.๑ - ป.๓ 0
2557 ในระดับประถมศึกษาปีที่๓ทำหน้าที่เป็นเลขา บันทึกเหตุการณ์ประจำวันตลอดปีการศึกษา จัดป้ายนิเทศในระดับ โครงการเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ชมรมพัฒนาการอ่านฯลฯ ป.๓ 0
2556 ครูผู้สอน ป.3 0
2555 ครูผู้สอน ป.4 0
2554 ครูผู้สอน ป.2 0
2553 ครูผู้สอน ป.2 0
2552 ครูผู้สอน ป.2 0
2551 ครูผู้สอน ป.2 0
2550 ครูผู้สอน ป.2 0
2549 ครูผู้สอน ป.2 0
2548 ครูผู้สอน ป.2 0
2547 ครูผู้สอน ป.3 0
2546 ครูผู้สอน ป.3 0
2545 ครูผู้สอน ป.3 0
2544 ครูผู้สอน ป.3 0
2543 ครูผู้สอน ป.3 0
2542 ครูผู้สอน ป.1 0
2541 ครูผู้สอน ป.1 0
2540 ครูผู้สอน ป.1 0
2539 ครูผู้สอน ป.1 0
2538 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2537 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2536 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2535 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2534 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2533 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2532 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2531 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2530 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2529 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2528 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2527 ครูผู้สอน ประถมศึกษาดูจากสมุดประจำตัวครู 0
2526 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง“การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดยผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องป.4/8 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรมคำคม ห้องปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 2.00
2561 อบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 เรื่อง การอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 2.00
2561 “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 2.00
2561 อบรมหลักสูตร “ ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp "โดยวิทยากรจากบริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จํากัด ณ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 7.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2559 10.30 – 12.00 น. 1.30 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape” โดย มิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรมสัมมนา เรื่อง “ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย” วิทยากรโดย.......... 1. รศ. ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2. รศ. พเยาว์ ยินดีสุข สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 19 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560 12.00 16015.jpg
2560 การอบรม เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ รายชื่อวิทยากร 1. ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย 2. ม.ธรรมนูญ เป้าทอง 3. ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล 4. มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส และการอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น2อาคารรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 6.00
2560 อบรมหลักสูตร "การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva"วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรม เรื่อง เทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ตัวแทนสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุแห่งประเทศไทย ณห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 2.00
2560 อบรมหลักสูตร " การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ" วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล และผู้ช่วยวิทยากร บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1.00
2560 จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตร"การพูดโต้วาทีและการกล่าวสุนทรพจน์"โดยอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 05 ส.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 5.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้”โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559”โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ” โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ ,มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. Simon Wintersgill, Ms. Elri Kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00 14062.jpg
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน"โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 อบรมเรื่อง “ การสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ ” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 18 เม.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2558 6.00
2558 เรื่อง “ การสอนวรรณคดีไทย สอนให้น่าเรียน ” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 19 เม.ย. 2558 - 19 เม.ย. 2558 6.00
2558 อบรมเรื่อง “ การสอนการเขียน : สอนเขียนเรียนสนุก ” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 26 เม.ย. 2558 - 26 เม.ย. 2558 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกโดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมภาษาอังกฤษภาคเรียนที่2 ทุกวันพุธเวลา12.30-13.20 น. โดยMiss Elri Kriel ห้องเรียน Bell หมายเลข2 28 ต.ค. 2558 - 16 ก.พ. 2559 0.00
2557 สัมมนาเรื่อง “ ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้ ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา ” กิจกรรม รักษ์ชาติ รักษ์ภาษา จรรโลงค่าความเป็นไทยมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 04 พ.ค. 2557 - 04 พ.ค. 2557 6.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการเขียนจดหมายราชการโดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse เบื้องต้นมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งาน Tablet” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียนและมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 22 ก.ค. 2557 - 22 ก.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น ๑ 21 ส.ค. 2557 - 21 ส.ค. 2557 1.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลดิฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยอาจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยุธยาศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05 ต.ค. 2557 - 05 ต.ค. 2557 6.00
2557 อบรมการอ่านกับกระบวนการคิด(Reading Literacy ua:: PISA)ชั้นประถมศึกษาโดยอาจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 6.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมกิจกรรมห้องสมุดสื่อการเรียนรู้สังคมไทยและวรรณคดีไทยสู่อาเซียน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 6.00
2557 อบรม " คุณธรรมจริยธรรม " ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรม "การใช้งานโปรแกรม Quipper School" โดย มีสทิพวรรณ วงเวียน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ( EP ) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ( EP ) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 ศึกษาดูงานผลสอบโอเน็ต ผลการเรียน และวิธีแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โดยได้ศึกษาแนวทางการทำงานของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3.00
2557 อบรมจริยธรรมเรื่อง“การฝึกทำสมาธิ”โดย อาจารย์ณภาพร วะสัตย์ และอาจารย์จิระวัฒน์ ตนะวิไล ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 3.00
2557 อบรมการสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 26 เม.ย. 2557 - 26 เม.ย. 2557 6.00
2556 การอบรมภาษาไทยในสังคมอาเซี่ยน โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ห้องจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 20 ก.ค. 2556 - 20 ก.ค. 2556 7.00
2556 การอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญชั้นล่าง 01 ส.ค. 2556 2.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมการประกวดมารยาทไทยของกลุ่มสาระภาษาไทย ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 09 ม.ค. 2557 - 09 ม.ค. 2557 2.00
2556 จัดบอร์ดนิทรรศการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน "เซนต์ปีเตอร์" และอาคาร "โกลเด้น จูบิลี่" อาคารเรียน "เซนต์ปีเตอร์" และอาคาร "โกลเด้น จูบิลี่" 06 มิ.ย. 2556 - 06 มิ.ย. 2557 0.00
543 อบรมหลักสูตร “ ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp " โดยวิทยากรจากบริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จํากัด ณ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
- อบรมพัฒนาบุคคลากรในหมวดภาษาไทย(ภายใน) เรื่อง "การอ่านทำนองเสนาะ" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.พ. 2555 0.00
- การอบรม "แท็บแล็ต " (Galaxy Tab) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ก.พ. 2555 0.00
- อบรมหลักสูตร "ทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน "ลงระบบSwis ห้องคอมพิวเตอร์5อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 0.00
- สัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา2555 ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- บรรยายเรื่องตรวจสุขภาพ "รู้ทันโรค" ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 0.00
- อบรมการใช้นิทานบูรณาการด้านการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มิ.ย. 2555 0.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 13 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมหลักสูตร การตรวจเช็คและการกำจัดไวรัสเบื้องต้น ณ คอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 24 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555 0.00
- การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ ณ อิลเดอฟงโซ 06 ก.ย. 2555 - 21 ก.พ. 2556 0.00
- การพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ณอาคารรัตนบรรณาคาร3 01 ก.ย. 2555 - 21 ม.ค. 2556 0.00
- บรรยายเรื่อง "พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์" ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 07 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร " การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 02 ต.ค. 2555 0.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2555 ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- การอบรมพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 13 ต.ค. 2555 0.00
- การบรรยายเรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน" ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคาร1 16 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมการทำดีท็อกซ์ล้างพิษโดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ ณ ห้องประชุมรัตน บรรณาคารชั้น2 23 พ.ย. 2555 1.30
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 0.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2556 โดย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นการสัมมนาหัวข้อ "การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานผลสอบโอเน็ต ผลการเรียน และวิธีแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โดยได้ศึกษาแนวทางการทำงานของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 มี.ค. 2010  การประกวดสื่อการสอนคำที่มีตัวการันต์  เกียรติบัตรและเงินรางวัล
2  16 ม.ค. 2012  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  เข็มสดุดี
3  27 มี.ค. 2012  ได้รับการคัดเลือกครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  เกียรติบัตร
4  21 ก.พ. 2557  ได้เกียรติบัตรโครงการครูในดวงใจนักเรียน  เกียรติบัตรและได้รับเงินรางวัลอัลบั้มที่ 6772 : โครงการครูในดวงใจ ระดับ ป.3
5  30 ส.ค. 2557   ฝึกซ้อมนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้รับรางวัล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  เงินรางวัลและเกียรติบัตร
6  7 เม.ย. 2558  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดสื่อนวตกรรม  เงินรางวัลและเกียรติบัตร
7  18 ก.พ. 2559  ได้รางวัลชนะเลิศโครงการไหว้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4/5ในภาคเรียนที่2  อัลบั้ม9839
8  2 มี.ค. 2560  การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนปีการศึกษา2559ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2  เกียรติบัตรและเงินรางวัล
9  21 ส.ค. 2560  แนะนำการเขียนให้นักเรียนโครงการแลคตาซอยรักแม่ เขียนบรรยายหัวข้อเรื่อง"เขียนด้วยมือ....สื่อถึงใจให้แม่อ่าน" แข่งขันระดับประเทศได้รับรางวัล  ของรางวัล
10  1 ก.ย. 2560  ได้รับรางวัลจากผลสอบคุณภาพนักเรียนได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1-3 ของกลุ่ม 8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร  เกียรติบัตรและของรางวัล
11  21 ก.ย. 2560  ได้รางวัลชนะเลิศโครงการไหว้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4/5ในภาคเรียนที่1  อัลบั้มที่11742

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2547  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 121 242 131 5 ธ.ค. 2547 เกียรติบัตร
5 ธ.ค. 2010  4จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 172 62 5 ธ.ค. 2010 เกียรติบัตร และเข็มสดุดี

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์วิทยบริการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (3)  
   1. การอบรมสัมมนา
   2. กิจกรรมโรงเรียน
   3. งานศูนย์วิทยบริการ