[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10185
ชื่อ: มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
ฉายา: นิดหนึ่ง
อายุงาน: 22 ปี 1 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (31)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎนครปฐม 2539  ปริญญาตรี  ใบปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2533  อนุปริญญา สาขา ศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา 2528  ม.6  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา 2525  ม.3  ประกาศนียบัตร
5    โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 2520  ป.6  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2562 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2562 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2562 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2561 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2560 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2559 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2556 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2554 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2554 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2554 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 หัวหน้าแผนกธุรการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 หัวหน้าแผนกธุรการ งานสารสนเทศ
2554 ประธานกรรมการ ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 ประธานกรรมการ ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าแผนกธุรการและนายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2560 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ/นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ/นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2558 หัวหน้าแผนกธุรการ / นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2557 หัวหน้าแผนกธุรการ / นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2556 หัวหน้าแผนกธุรการและนายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2555 นายทะเบียน / หัวหน้าแผนกธุรการ หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2554 นายทะเบียน / หัวหน้าแผนกธุรการ หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2553 นายทะเบียน 0
2552 นายทะเบียน 0
2551 นายทะเบียน 0
2550 นายทะเบียน 0
2549 นายทะเบียน 0
2548 นายทะเบียน 0
2547 นายทะเบียน 0
2546 นายทะเบียน 0
2545 นายทะเบียน 0
2544 นายทะเบียน 0
2543 นายทะเบียน 0
2542 นายทะเบียน 0
2541 นายทะเบียน 0
2540 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 0
2539 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2538 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2537 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2536 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2535 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการ 0
2534 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการ 0
2533 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการ 0
2532 เจ้าหน้าที่ประจำห้องศูนย์การพิมพ์ 0
2531 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2530 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2530 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2529 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA โดย มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงษ์เมืองสรรค์ และมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การนำแผนงานสู่การปฏิบัติ โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 เปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเน ศูนย์ฟิตเนต อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 13.00
2560 อบรม หัวข้อ จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรม หัวข้อ การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 2.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 อบรม หัวข้อ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอต์ (Montforting Education charter โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรม หัวข้อ นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 สรุปแผนงานโครงการปีการศึกษา 2560 เขียนแผนงานปีการศึกษา 2561 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 06 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 24.00
2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมซินดูดึงจงสือเยี่ยน และโรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉินตู ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 40.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข....ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องมาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดย มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรม การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง กิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยผู้ใหญ่บ้านคลองโคลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560 - 2564 โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.สัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 มาตรฐานด้านการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การศึกษายุค Digital Age โดย ดร.รจนา คลื่ฉายา และแบ่งปันประสบการณ์การเป็นครูยุค Digital Age จากตัวแทนครูโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 5.00
2558 การใช้ระบบ SWIS ในการบริหารจัดการโรงเรียน โดย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 01 ต.ค. 2558 - 01 ต.ค. 2558 3.50
2558 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน โดย ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 01 ต.ค. 2558 - 01 ต.ค. 2558 3.50
2558 WorkShop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน / แบ่งปันการนำ Digital Age มาใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 3.50
2558 บรรยายพิเศษ โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 2.00
2558 การสร้างสมาธิ และสงบจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.50
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ โดย ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.50
2558 สัมมนา "การเขียนแผนปฏิบัติการฝ่ายธุรการ-การเงิน , การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน" โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บ้านชมเดือน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดยคุณชนาธิป อดุลย์อารี Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด ห้องคอมพิวเตอร์แมค อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยมิสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์แมค รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงานและการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหนังสือ "สุภาษิตและปัญญาจารย์" แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 23 ม.ค. 2559 - 23 ม.ค. 2559 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การเตรียมตัวทางการศึกษาสู่ AEC 2558 โดย ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse CC ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอโฟโซ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อัสสัมชัญบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง เบิกบานในงาน เบิกบานในชีวิต โดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานที่ศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รัตนบรรณาคาร 1 25 ธ.ค. 2557 - 25 ธ.ค. 2557 3.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2556 0.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- อบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2555 8.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร หัวข้อ "การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015" โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00
- อบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติธรรม สมาธิและทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84 พรรษา สวนมุทิตาราม จ.นครปฐม 03 ต.ค. 2554 0.00
- อบรมการใช้ Tablet ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 10 มี.ค. 2555 0.00
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน ACT be together โรงแรมกรุงศรีริฟเวอร์ จ.อยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมจริยธรรมบุคลากร เรื่อง การพัฒนาจิตรวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเรื่อง "ครูอาชีพ อาชีพครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2553 0.00
- อบรมการใช้ E-Office ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 08 ต.ค. 2553 0.00
- การดูแลและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดย รศง นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2554 0.00
- กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โดยใช้ Sever Habits โดยบริษัท PAC- ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2554 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- ผู้อำนวยการแถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 5.00
2557 ศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ ลาวสตาร์ เวียงจันทน์ 13 เม.ย. 2557 - 16 เม.ย. 2557 0.00
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 25 ธ.ค. 2557 - 25 ธ.ค. 2557 0.00
2555 ศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ และงานบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญ 24 ก.ค. 2551 7.00
2555 ศึกษาดูงาน สื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด และ บริษัท แปลน กราฟิค จำกัด 04 ส.ค. 2554 7.00
2555 ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0.00
2555 ศึกษาดูงาน สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทำต้นฉบับงาน บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด และ บริษัท แปลน กราฟิค จำกัด 21 พ.ย. 2555 7.00
2555 ศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน ประเทศเยอรมัน 16 มี.ค. 2556 - 24 มี.ค. 2556 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2555  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2554  ใบประกาศเกียรติคุณ
2  16 ม.ค. 2556  โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มาปฎบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 2555  โล่ประกาศเกียรติคุณ
3  16 พ.ค. 2557  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2556  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 722 22 80 28122548

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานทะเบียนนักเรียน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (20)
   ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
   ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
   ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
   ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
   ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
   ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น
   สมัครสอบ ม4 (ภายใน)
   สมัครสอบ ม4 (ภายใน)
   สมัครสอบ ม4 (ภายใน)
   สมัครสอบ ม4 (ภายใน)
   สมัครสอบ ม4 (ภายใน)
   สอบคัดเลือก ม4 (ภายใน)
   สมัครสอบ ม4 (ภายใน)
   ประกาศผลสอบ ม4 (ภายใน)
   รับสมัคร ม1,ม4 (ภายนอก)
   รับสมัคร ม1, ม4 (ภายนอก)
   สอบคัดเลือก ม1,ม4 (ภายนอก)
   ประกาศผล ม1+ม4 (ภายนอก)
   รักษาสิทธิ์ ม1 ปี 62
   รักษาสิทธิ์ ม4 ปี 62
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (10)
  แจ้งการประกาศผลการสอบประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 27 พ.ค. 2561
  ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 22 ต.ค. 2561
  เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 3 ธ.ค. 2561
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้นระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประชุมพร้อมกัน 1 มี.ค. 2562
  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่แทรกชั้นระดับมัธยม ประจำปีการศึกษา 2562 ประชุม 1 มี.ค. 2562
  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 2 เม.ย. 2562
  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2 เม.ย. 2562
 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 3 เม.ย. 2562
  ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 17 เม.ย. 2562
  ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 17 เม.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (6)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 256123 ก.พ. 2562
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 25616 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย19 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 256116 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 25612 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25613 ก.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)