[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10185
ชื่อ: มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
ฉายา: นิดหนึ่ง
อายุงาน: 22 ปี 7 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (31)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎนครปฐม 2539  ปริญญาตรี  ใบปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2533  อนุปริญญา สาขา ศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา 2528  ม.6  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา 2525  ม.3  ประกาศนียบัตร
5    โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 2520  ป.6  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2562 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2562 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2562 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2561 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2560 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2559 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2556 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2554 ที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2554 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2554 ที่ปรึกษา กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 หัวหน้าแผนกธุรการ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 หัวหน้าแผนกธุรการ งานสารสนเทศ
2554 ประธานกรรมการ ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 ประธานกรรมการ ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้าแผนกธุรการและนายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2561 หัวหน้าแผนกธุรการและนายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2560 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ/นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ/นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2558 หัวหน้าแผนกธุรการ / นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2557 หัวหน้าแผนกธุรการ / นายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2556 หัวหน้าแผนกธุรการและนายทะเบียน หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2555 นายทะเบียน / หัวหน้าแผนกธุรการ หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2554 นายทะเบียน / หัวหน้าแผนกธุรการ หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2553 นายทะเบียน 0
2552 นายทะเบียน 0
2551 นายทะเบียน 0
2550 นายทะเบียน 0
2549 นายทะเบียน 0
2548 นายทะเบียน 0
2547 นายทะเบียน 0
2546 นายทะเบียน 0
2545 นายทะเบียน 0
2544 นายทะเบียน 0
2543 นายทะเบียน 0
2542 นายทะเบียน 0
2541 นายทะเบียน 0
2540 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 0
2539 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2538 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2537 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2536 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 0
2535 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการ 0
2534 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการ 0
2533 เจ้าหน้าที่ประจำห้องธุรการ 0
2532 เจ้าหน้าที่ประจำห้องศูนย์การพิมพ์ 0
2531 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2530 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2530 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2529 เจ้าหน้าที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกลังในเด็ก โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น / ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562 โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากร…. ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล มิสอารญา พุทธสาร ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 1
2562 การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 24 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 16 21313.jpg
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA โดย มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงษ์เมืองสรรค์ และมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การนำแผนงานสู่การปฏิบัติ โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 เปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเน ศูนย์ฟิตเนต อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 13.00
2560 อบรม หัวข้อ จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรม หัวข้อ การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 2.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 อบรม หัวข้อ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอต์ (Montforting Education charter โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรม หัวข้อ นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 สรุปแผนงานโครงการปีการศึกษา 2560 เขียนแผนงานปีการศึกษา 2561 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 06 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 24.00
2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมซินดูดึงจงสือเยี่ยน และโรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉินตู ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 40.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข....ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องมาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดย มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรม การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง กิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยผู้ใหญ่บ้านคลองโคลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560 - 2564 โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.สัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 มาตรฐานด้านการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การศึกษายุค Digital Age โดย ดร.รจนา คลื่ฉายา และแบ่งปันประสบการณ์การเป็นครูยุค Digital Age จากตัวแทนครูโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 5.00
2558 การใช้ระบบ SWIS ในการบริหารจัดการโรงเรียน โดย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 01 ต.ค. 2558 - 01 ต.ค. 2558 3.50
2558 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน โดย ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 01 ต.ค. 2558 - 01 ต.ค. 2558 3.50
2558 WorkShop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน / แบ่งปันการนำ Digital Age มาใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 3.50
2558 บรรยายพิเศษ โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 2.00
2558 การสร้างสมาธิ และสงบจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.50
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ โดย ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.50
2558 สัมมนา "การเขียนแผนปฏิบัติการฝ่ายธุรการ-การเงิน , การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน" โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บ้านชมเดือน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดยคุณชนาธิป อดุลย์อารี Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด ห้องคอมพิวเตอร์แมค อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยมิสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์แมค รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงานและการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหนังสือ "สุภาษิตและปัญญาจารย์" แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 23 ม.ค. 2559 - 23 ม.ค. 2559 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การเตรียมตัวทางการศึกษาสู่ AEC 2558 โดย ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse CC ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอโฟโซ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อัสสัมชัญบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง เบิกบานในงาน เบิกบานในชีวิต โดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานที่ศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รัตนบรรณาคาร 1 25 ธ.ค. 2557 - 25 ธ.ค. 2557 3.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2556 0.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- อบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2555 8.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร หัวข้อ "การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015" โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00
- อบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติธรรม สมาธิและทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84 พรรษา สวนมุทิตาราม จ.นครปฐม 03 ต.ค. 2554 0.00
- อบรมการใช้ Tablet ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 10 มี.ค. 2555 0.00
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน ACT be together โรงแรมกรุงศรีริฟเวอร์ จ.อยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมจริยธรรมบุคลากร เรื่อง การพัฒนาจิตรวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเรื่อง "ครูอาชีพ อาชีพครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2553 0.00
- อบรมการใช้ E-Office ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 08 ต.ค. 2553 0.00
- การดูแลและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดย รศง นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2554 0.00
- กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โดยใช้ Sever Habits โดยบริษัท PAC- ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2554 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- ผู้อำนวยการแถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 5
2557 ศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ ลาวสตาร์ เวียงจันทน์ 13 เม.ย. 2557 - 16 เม.ย. 2557 0
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 25 ธ.ค. 2557 - 25 ธ.ค. 2557 0
2555 ศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ และงานบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญ 24 ก.ค. 2551 7
2555 ศึกษาดูงาน สื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด และ บริษัท แปลน กราฟิค จำกัด 04 ส.ค. 2554 7
2555 ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0
2555 ศึกษาดูงาน สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทำต้นฉบับงาน บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด และ บริษัท แปลน กราฟิค จำกัด 21 พ.ย. 2555 7
2555 ศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน ประเทศเยอรมัน 16 มี.ค. 2556 - 24 มี.ค. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2555  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2554  ใบประกาศเกียรติคุณ
2  16 ม.ค. 2556  โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มาปฎบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 2555  โล่ประกาศเกียรติคุณ
3  16 พ.ค. 2557  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2556  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 722 22 80 28122548

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานทะเบียนนักเรียน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานสารบรรณ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานทะเบียนนักเรียน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (10)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทะเบียนนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (25)
   ถ่ายรูปนักเรียน ป1, ป4, ม4,ป4,แทรกชั้น ปี 2563 วันที่ 27-29 พ.ค.62
   ถ่ายรูปนักเรียน ป1-ป.3 ราฟาแอลชั้น 5 เวลา 08.30-12.00 น.
   ถ่ายรูปนักเรียน ป4-ป.6 ราฟาแอลชั้น 5 เวลา 08.30-12.00
   ถ่ายรูปนักเรียน ม.1-ม.3 อัสสัมชัญชั้น 2 ห้องดนตรีไทยเดิม เวลา 09.10-12.00 น.
   ถ่ายรูปนักเรียน ม.4-ม.5 เซนต์ปีเตอร์ ชั้น 3 ห้องปรีชาวุฒิ 08.30-12.00 น.
   ถ่ายรูปภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ เซนต์ปีเตอร์ ชั้น 3 ห้องปรีชาวุฒิ 08.30-12.00 น.
   ถ่ายรูปนักเรียน ป1, ป4, ม4,ป4,แทรกชั้น ปี 2563 วันที่ 27-29 พ.ค.62
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
    ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563
   จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563
   ประชุมครูประจำเดือน
   ประชุมครูประจำเดือน
   รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า)
    ประชุมครูประจำเดือน
    ประชุมครูประจำเดือน
   รับปพ.1 สำหรับนักเรียนจบปีการศึกษา 2562
   รับปพ.1 สำหรับนักเรียนจบปีการศึกษา 2562
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 17 ก.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (2)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256223 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)