[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10186
ชื่อ: มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 7 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (85)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎ นครปฐม 2539  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ปริญญาบัตร
4    วิทยาลัยครู นครปฐม 2537  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดรางบัว 2533  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
6  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดรางบัว 2530  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
7  ประถมศึกษา  โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 2527  ประถมศึกษาปีที่ 6  
8  ประถมศึกษา  โรงเรียนสุวกูลพิทยา 2525  ประถมศึกษาปีที่ 4  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 งานกิจการนักเรียน งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 / ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ5 ป.5 0 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2562
2561 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ/ครูประจำชั้นป.5/1/ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2561
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ/ครูประจำชั้น ป.5/4/ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2560
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ/ครูประจำชั้น ป.5/2/ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0 คำสั่งที่ 1/2559
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ/ครูประจำชั้น ป.5/6/ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0 คำสั่งที่ 1/2558
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/ครูประจำชั้น ป.5/6/ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0 คำสั่งที่ 1/2557
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/ครูประจำชั้น ป.5/7/ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ/ครูคู่ชั้น ป.5/5 /ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0
2554 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ครูประจำงานกิจการนักเรียน ป.5 0
2553 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์/ครูประจำงานกิจการนักเรียน ป.5 0
2552 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานกิจการนักเรียน ป.5 0
2551 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานกิจการนักเรียน ป.5 0
2550 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานปกครอง ป.4 0
2549 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานปกครอง / ครูคู่ชั้น ป.4 0
2548 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานปกครอง ป.4 0
2547 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานปกครอง ป.1 0
2546 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานปกครอง ป.4 0
2545 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ / ครูประจำงานปกครอง ป.4 0
2544 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 0
2543 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 0
2542 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 0
2541 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 0
2540 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และครูงานปกครอง ป.4 0
2539 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปกครอง 0
2538 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปกครอง 0
2537 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปกครอง 0
2536 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปกครอง 0
2535 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปกครอง 0
2534 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายธุรการ ประถมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 การอบรมหัวข้อ "การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก" โดยวิทยากร อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น/ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 การอบรมหัวข้อ "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" โดยวิทยากร ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรมหัวข้อ "แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562" โดยวิทยากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียน ม.3/2 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 1.30
2562 การอบรมหัวข้อ "แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562" โดยวิทยากร หัวหน้าระดับชั้น ห้องเรียน ป.5/8 อาคารอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 1.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่” โดยวิทยากรจาก รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร และคณะวิทยากร อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 14
2562 การจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape โดย มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 21 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562 2
2561 การอบรมหัวข้อ "หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ "การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย) โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 31 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดยวิทยากร หัวหน้าระดับชั้น ห้อง ป.5/8 14 มิ.ย. 2560 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม “พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ" โดย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : "การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์" วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2-0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2561 การอบรม "การประดิษฐ์พวงกุญแจ" วิทยากรโดย มิสวิไลพร ศิลางาม ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องหัตถกรรม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 21 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” โดยวิทยากรจาก Ms. Elri Kriel งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 8.00
2561 การอบรม “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับประถมศึกษา โดยวิทยากรจาก ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ และคณะวิทยากร ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 12.00
2561 การอบรม "การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright เบื้องต้น" โดย วิทยากรจากบริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 25.00
2560 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลี้ยงลูกในยุค IT” โดย ผศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ​และ อ.พญ.กรมิกา วินิจกุล จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ​มหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission (TCAS) โดย ม.พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การป้องกันไข้หวัดใหญ๋ โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม บริเวณชั้นล่างอาคารอัสสัมชัญ 16 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560 0.30
2560 การบรรยายให้ความรู้ "สถานการณ์ยาเสพติดและรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยี โดย วิทยากรครู D.A.R.E. หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 27 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH) โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โดย วิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7.00
2560 สุขภาพที่ดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม โดย คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 สัมมนาคุณครูต่างชาติหลักสูตร English Program สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 12.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. Simon Wintersgill, Ms. Elri Kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 16.00
2559 การอบรม เรื่อง “Course Train the Trainer” โดย คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 12.00
2559 การอบรมทบทวน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 โดย อ.ดรุณี. ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ย. 2559 - 23 พ.ย. 2559 3.00
2559 หลักสูตร "Learning with iPad" โดย วิทยากรจากบริษัท เอสพีวีไอ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY โดย มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "บุญ บาป และความกตัญญู" โดย วิทยากรจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 07 ส.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้" โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การสัมมนา / อบรม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เหนือ) 03 ก.ย. 2558 - 06 ก.ย. 2558 30.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรม "ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน" ภาคทฤษฎี โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม "ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน" ภาคปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell (Mr. James Close) ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 03 มิ.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558 14.00
2558 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell (Mr. Nicholas Skirrow) ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 28 ต.ค. 2558 - 17 ก.พ. 2559 11.00
2558 สัมมนาคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เรื่อง การสร้างกลยุทธเชิงรุกสู่เป้าหมาย เขาใหญ่ คามรีสอร์ท 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 16.00
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive โดย ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ Innovation and Application of table and m-Learning “ก้าวแห่งอนาคตของการเรียนรู้ด้วยแท็ปเล็ตและโมบาย" ห้อง 205-206 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 6.00
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ การประเมินการเรียนรู้ยุค Post-Modernrism การประเมินเพื่อเรียนรู้ ขณะเรียนรู้ และผลการเรียนรู้:กัลยาณมิตรจิตตปัญญาประเมิน Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.30
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ : ทิศทางใหม่ที่ครูไทยต้องเท่าทัน ห้อง 106 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.30
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยการประเมินรอบด้าน Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.30
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย.. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.00
2557 การอบรมคณะครูผู้ร่วมบริหารด้านคุณภาพการศึกษา เรื่อง การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน" โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (งานหลักสูตรฯ ร่วมกับ งานวัดผลฯ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse เบื้องต้น โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 "ธรรมมะในโรงเรียน" เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญและพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม " คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน " โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 1.50
2557 การอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 การใช้โปรแกรม ESET NODt32 v.7.0.302.26 โดย มาสเตอร์ กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 1.00
2557 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (IS) ด้วย GPAS 5 STEP`s (มาตรฐานสากล 8 กลุ่มสาระ) โดย ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา ศึกษานิเทศก์ฯ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ กรมราชองค์รักษ์ (เกียกกาย) 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 7.00
2557 การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดย งานประกันคุณภาพภายใน สำนักผู้อำนวยการ บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 10.00
2556 สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศก์ Mentoring and Coaching Workshop ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 20 ส.ค. 2556 - 20 ส.ค. 2556 6.00
2556 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "สื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับครูอาจารย์" สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 20 ก.ย. 2556 - 20 ก.ย. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบื้องต้น โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
2556 การพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสีเขียว (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 05 ต.ค. 2556 - 05 ต.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ "ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลของฝ่ายวิชาการ" ไทรโยควิวราฟท์ จ. กาญจนบุรี 17 มี.ค. 2557 - 18 มี.ค. 2557 9.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 ศูนย์กลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 มิ.ย. 2555 - 17 มิ.ย. 2555 24.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 ศูนย์กลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 13 ก.ย. 2555 - 16 ก.ย. 2555 24.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 3 ศูนย์กลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 24.00
- การแปลงคลิปวีดีโอจากเว็บ Youtube ด้วยเว็บ Keepvid/การแปลงไฟล์ประเภทไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ Format Factory โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 3.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 โดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์และทีมงานผู้พัฒนาระบบ SWIS ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 6.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น โดยมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการและทีมงาน ACT Media ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac อาคารเซนต์คาเบรียล 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า "ACT BE TOGETHER ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
- การใช้จักรเย็บผ้าและฝึกทำผ้าคลุมจักรเย็บผ้า โดย เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นคุณ จำกัด ห้องปฏิบัติการหัตถกรรม อาคาร Golden Jubilee โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 6.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3.00
- พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ต.ค. 2555 - 27 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมการถ่ายภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ธ.ค. 2555 - 07 ธ.ค. 2555 1.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
- การบรรยาย "ครูในยุคปัจจุบัน" โดย บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2555 - 16 ม.ค. 2555 1.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- การใช้อุปกรณ์ Tablet ป.1 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ย. 2555 - 17 พ.ย. 2555 1.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 พ.ย. 2555 - 25 พ.ย. 2555 18.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 3.00
- การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Wondershare QuizCreator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 04 มี.ค. 2556 - 04 มี.ค. 2556 3.00
- การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 และไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2013 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.00
- การอบรม Concept Textbooks และLesson Plan สำหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ผู้อำนวยการ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- การสัมมนาผู้ร่วมบริหาร "เทคนิคการบริหาร "คน" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย อ.ไมตรี ทองประวัติ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 5.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบนิเทศ ณ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 3
2560 ศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 05 ก.ย. 2560 - 05 ก.ย. 2560 2
2560 การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งเสริมนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 3
2559 ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตแห่งมัธยมถ๋งจี้ มณฑลเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 ก.ค. 2559 - 19 ก.ค. 2559 18
2557 "วันนักประดิษฐ์" 2558 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี 03 ก.พ. 2558 - 03 ก.พ. 2558 4
2556 ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 40
2556 ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ 21 มี.ค. 2553 - 25 มี.ค. 2553 0
2556 ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงชีวิตประเทศอิยิปต์ และยุโรปตะวันออก ประเทศอียิปต์ และยุโรปตะวันออก (ฮังการี / สาธารณรัฐเช็ค / สโลวัค และออสเตรีย 29 เม.ย. 2555 - 07 พ.ค. 2555 0
2555 ศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS-Office เบื้องต้น" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558 12
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  6 มี.ค. 2552  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย  
2  8 ม.ค. 2553  ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ใบประกาศเกียรติคุณ
3  15 ม.ค. 2554  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 2 ปี (2552-2553)  เกียรติบัตร
4  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร
5  16 ม.ค. 2556  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 4 ปี (2552-2555)  เกียรติบัตร
6  16 ม.ค. 2556  โครงการลดน้ำหนักกับ ACT FITNESS CENTER   อัลบั้มที่ 5036 : กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2556
7  1 มี.ค. 2556  ผ่านการอบรมระดับดีมากโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร
8  6 มิ.ย. 2556  ฝ่ายจัดนิทรรศการพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์และอาคารโกเด้น จูบิลี่  
9  28 มิ.ย. 2556  รางวัลการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร ปีการศึกษา 2556  ประกาศผลสอบ_IELTS_และ_CU-TEP ปีการศึกษา 2556
10  25 ต.ค. 2556  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศคุรุสภา วันที่ 25 ตุลาคม 2556
11  1 เม.ย. 2557  รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
12  16 พ.ค. 2557  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 5 ปี (2552-2556)  เกียรติบัตร
13  15 ม.ค. 2559  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 1 ปี (2558)  เกียรติบัตร
14  21 ม.ค. 2559  รางวัลชมเชย การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกียรติบัตร
15  2 มี.ค. 2560  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 2 ปี (2558-2559)  เกียรติบัตร
16  26 เม.ย. 2561  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกัน 3 ปี (2558-2560)  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2550  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 0 0 0 5 ธ.ค. 2548 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16 ม.ค. 2555  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 (จตุตถดิเรกคุณาภรณ์) 0 0 0 5 ธ.ค. 2553 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (2)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256226 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256226 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้น ป.5 ประจำเดือน มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 513 มิ.ย. 2562
การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน ไข้หวัดใหญ่ มือปากและเท้าเปื่อย31 พ.ค. 2562
งานคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาจิตเพื่อสร้างสมาธิในการเรียน31 พ.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256221 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)