[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10187
ชื่อ: มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
ฉายา: เชอร์ลักค์
อายุงาน: 22 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (71)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2540  ภาษาไทย  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.6 ครูประจำชั้น ป.6/1 ครูผู้สอนภาษาไทย ป.6 0
2560 หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.6 ครูประจำชั้น ป.6/3 ครูผู้สอนภาษาไทย ป.6 0
2559 หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.6 ครูประจำชั้น ป.6/2 ครูผู้สอนภาษาไทย ป.6 0
2558 ครูประจำชั้น ครูผู้สอนภาษาไทย ตัวแทนกลุ่มสาระภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 ป.6 0
2557 ครูประจำชั้น ครูผู้สอนภาษาไทย ป.6 0
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูประจำชั้น ป.6 0
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูประจำชั้น ป.6 0
2554 ครูประจำชั้น ครูผู้สอนภาษาไทย หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.5 0
2553 ครูประจำชั้น ครูผู้สอนภาษาไทย หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.4 0
2552 ครูประจำชั้น ครูผู้สอนภาษาไทย หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.4 0
2551 ครูประจำชั้น ครูผู้สอนภาษาไทย หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.4 0
2550 ครูประจำชั้น ครูผู้สอนภาษาไทย หัวหน้าลูกเสือระดับ ป.4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 อบรมการใช้งานจอ LED Touch Screen Sharp ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรมในโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ "การพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑"ระดับชั้นประถมศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 2.40
2561 การอบรมเรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 อบรมเรื่อง Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software โดยวิทยากรจาก PCA ห้องประชุมผู้อำนวยการ 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 3.00
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” วิทยากรโดยอาจารย์ชัยยุทธ เหมริด และอาจารย์ ปรางค์นรินทร์ เหมริด ปราชญ์บ้านธาตุดิน ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรประจำปี2561ศูนย์ฟิตเนสร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในองค์กรหัวข้อ"การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนือย นิ่ง สู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ของภาครัฐและเอกชน" อาคารโกลเด้น จูบีลี่ ACT Fitness 09 ก.พ. 2562 - 09 มี.ค. 2562 3.00
2561 การอบรมเรื่อง "วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์"มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 19.00
2560 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง“สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้น จูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข.....ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง "การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ คำคม" โดยคุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "บุญ บาป และความกตัญญู" โดยวิทยากรจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 07 ส.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558 3.00
2558 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น "First Aid" ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมครูสมาธิ-ไฮเทค มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 14 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 5.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 0.30
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.30
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.30
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 0.30
2557 อบรม เรื่องการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “เกมสมดุล ชีวิตสมดุล” โดย...แพทย์หญิงพิชญา ตันธนวิกรัย และทีมงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมหลุยส์ มารี 29 ส.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม " คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน " โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ย. 2557 1.50
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 3.00
2557 อบรมการสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 26 มิ.ย. 2557 6.00
2557 อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3โดยอาจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยุธยาศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05 ต.ค. 2557 6.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยของแผ่นดินโดยคุณที่รัก บุญปรีชา รศ.ดร บังอร เสรีรัตน์ ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน คุณดุษฎี พนมยงค์อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช นักปีนเขาระดับโลก เลขาธิการ โดย คุรุสภา (ปลุกวิญญาณครู กระตุ้นแรงศรัทธา)-เทคโนโลยี ปฏิวัติระบบการเรียนการสอนสู่อนาคตต่อยอดครูลับอาวุธความคิด ครูในระบบการศึกษาไทย ใจบันดาลครูครูบันดาลใจคุณค่าความเป็นครู ปลูกต้นกล้าความคิดสร้างสรรค์ส่องโลกครูรอบโลก ครูสร้างคน คนสร้างโลก พัฒนาชีวิตต่อยอดการเรียนรู้ครู ศิษย์ดีเพราะมีครู DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok 18 ต.ค. 2557 - 20 ต.ค. 2557 35.00
2556 การใช้งานแทปเล็ตเบื้องต้น โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 มี.ค. 2556 - 05 มี.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัมนาที่ยั่งยืนกับการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 จิตตารมณ์และอัตตาลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 0.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
- การทำงานเป็นทีมและโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียนโดยดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 6.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมนาบุคลากรปีการศึกษา 2555 เรื่องการทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 2.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยท่านภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 6.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางและการใช้ระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 โดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์และทีมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 6.00
- อบรมเรื่อง ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค โดยพันโท นายแพทย์ ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรณ รพ. พญาไท 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- โครงการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้างาน ของมูลนิธิโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล หลักและกระบวนการบริหารการศึกษาในภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ภาวะผู้นำและทักษะการบริหาร โดย รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ อ.ประยูร วงศ์เล็ก และทีมงาน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 14 มิ.ย. 2555 - 17 มิ.ย. 2555 24.00
- สัมนาบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้า ACT BE TOGETHER โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
- อบรมเรื่อง พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย อ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ค. 2555 1.00
- โครงการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้างาน ของมูลนิธิโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม การประเมินผล ปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา เชิงกลยุทธ์ในยุคปฏิรูปทศวรรษ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ และการเป็นพลเมืองโลก โดย อ.ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์ ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 13 ก.ย. 2555 - 16 ก.ย. 2555 24.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดนภราดา ชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ก.ย. 2555 6.00
- พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ต.ค. 2555 - 27 ต.ค. 2555 3.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจ และฟื้นฟูจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 11 ม.ค. 2556 - 13 ม.ค. 2556 18.00
- ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน การทดสอบความรู้บุคลากร ตำแหน่งหัวหน้า มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 18 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 24.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โดยอุปสังฆราชยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- การล้างพิษในร่างกาย โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 1.00
- การอ่านทำนองเสนาะ เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.พ. 2555 - 02 ก.พ. 2555 2.00
- อบรมภาษาบาลีสันสกฤต โดยมิสขวัญตา จริยสถิตกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ส.ค. 2555 - 30 ส.ค. 2555 2.00
- อบรมเรื่ื่องการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วม (สุทธิครุศิลป์)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 18 ต.ค. 2555 - 18 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาษาไทย ภาษาชาติ เด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่องโดยศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ชีวพันธ์ โรงเรียนราชินีบนและสำนักการศึกษาเอกชน 20 ก.ย. 2555 - 21 ก.ย. 2555 16.00
- อบรมเชิิงปฏิบัติการ วิชาการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สู่สากลโลก หลักการสอน ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โรงแรมริเวอร์ไซด์ 15 ธ.ค. 2555 - 16 ธ.ค. 2555 16.00
- อบรมศักยภาพ การศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ประชาคมอาเซียน เรื่องครูสอนดี โดย คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนพ.สุถกร บัวสาย เมืองทองธานี ห้องแกรนด์บอลรูม 20 พ.ย. 2555 - 20 พ.ย. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 3
2555 ศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ประเทศเวียดนาม 3โรงเรียนNguyen Hue Specialized High School,Chu Van An Hight School,Amsterdam High School ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 24
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  26 ก.พ. 2553  รางวัล ห้องเรียนดีเด่น  เกียรติบัตรและรูปภาพ
2  1 มี.ค. 2554  รางวัลไม่ขาดลามาสาย  เกียรติบัตร
3  2 มี.ค. 2554  รางวัล ครูปฏิบัติงานดีเด่น ด้านวิชาการ  เกียรติิบัตร
4  11 ม.ค. 2555  รางวัล คุณครูยอดนักอ่าน  เกียรติบัตรและหนังสือ
5  16 ม.ค. 2555  รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี (คุรุสภา)ปี2555  เกียรติบัตร และเข็มรางวัล
6  8 มี.ค. 2555  ผู้กำกับลูกเสือ ที่ปฏิบัติหน้าที่งานดีเด่น ปีการศึกษา 2550-2553  เกียรติิบัตร
7  12 มี.ค. 2555  รางวัล เทคนิคการสอนดีเด่น  เกียรติิบัตร
8  30 มิ.ย. 2555  รางวัล ครูคุณธรรมสตรีไทย (สมาพันธ์สมาคมสตรีไทย)ปี2555  โล่เกียรติคุณ
9  20 ก.ย. 2555  รางวัลชมเชยการประกวดคัดลายมือครู หัวข้อ ทศพิธราชธรรม (ภาษาไทย ภาษาชาติ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เกียรติบัตรและรูปภาพ
10  16 ม.ค. 2556  รางวัลเชิดชูเกียรติ คุณครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับอัสสัมชัญธนบุรี  
11  16 ม.ค. 2556  รางวัลครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประเภทครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 2 ปี 2556  อัลบั้มภาพที่ 5036
12  18 ก.พ. 2556  รางวัลการทดสอบความรู้บุคลากรตำแหน่งหัวหน้าเรื่องการบริหารกิจการนักเรียน การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชนระดับดีมากของเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลฯ  เกียรติบัตรและรูปภาพ
13  20 ก.พ. 2556  เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบโล่เกียรติคุณแะเกียรติบัตร "The Heart of Giving" (มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย)  โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร
14  1 มี.ค. 2556  ผ่านการอบรมระดับดีมากโครงการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยรุ่นที่3 ปีการศึกษา2555  เกียรติบัตร
15  6 มิ.ย. 2556  ฝ่ายจัดนิทรรศการพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์และอาคารโกลเด้นจูบีลี่  รูปภาพ
16  18 ต.ค. 2557  ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยของแผ่นดิน จากการประกวดเขียนเรียงความ "ครูไทยในศตวรรษที่ 21" ในโครงการครูไทยของแผ่นดิน โดยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด(มหาชน)ในโครงการครูไทยของแผ่นดิน  เกียรติบัตร รูปภาพ
17  1 ก.ค. 2559  รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เกียรติบัตรและรูปภาพ
18  26 พ.ย. 2559  รางวัลครูผู้สอนภาษาไทย ป.6 การวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลางในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลฯ โดยรับรางวัลปลายภาคเรียนที่ 1 ได้อันดับที่ 2 และปลายภาคเรียนที่ 2 ได้อันดับที่ 1  เกียรติบัตรและรูปภาพ
19  30 มิ.ย. 2560  รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อัลบั้มภาพที่ 11347
20  1 ก.ย. 2560  เกียรติบัตรครูที่จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ส่งผลให้การสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปลายภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 ของกลุ่ม 8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตรและรูปภาพ
21  1 ก.ย. 2560  เกียรติบัตรครูที่จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ส่งผลให้การสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ของกลุ่ม 8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตรและรูปภาพ
22  22 ต.ค. 2560  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 แข่งขันการวิ่งผลัด4x100 ของกีฬาครู4สถาบัน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ถ้วยรางวัล/รูปภาพ
23  9 ธ.ค. 2560  รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียน ป.6 จำนวน 3 คน จนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  เกียรติบัตรและภาพถ่าย
24  26 ก.พ. 2561  รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ภาคเรียนที่ 2/2560  รูปภาพ/เกียรติบัตร
25  26 ก.พ. 2561  รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ภาคเรียนที่ 2/2560  รูปภาพ/เกียรติบัตร
26  26 ก.พ. 2561  รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2560  รูปภาพ/เกียรติบัตร
27  1 ก.ค. 2561  รางวัลเกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รูปภาพ/เกียรติบัตร
28  13 ก.พ. 2562  เหรียญรางวัลเกณฑ์การประเมินการออกกำลังกาย ในท่าSquat Sit-up Push-Up จากศูนย์Fitness Center  รูปภาพ/เหรียญรางวัล
29  28 ก.พ. 2562   รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ภาคเรียนที่ 2/2561  รูปภาพ/เกียรติบัตร
30  28 ก.พ. 2562  รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ภาคเรียนที่ 2/2561  รูปภาพ/เกียรติบัตร
31  28 ก.พ. 2562  รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2561  รูปภาพ/เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2548  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่5 122 22 88 3 ธ.ค. 2548 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2553  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่4 128 0 16 9 มี.ค. 2554 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (4)  
   1. งานระดับชั้น ป.6
   2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   3. หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ป.6
   4. เข้าร่วมการอบรมสัมมนา