[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10190
ชื่อ: มิส  ลักขณา    จามิกรณ์
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2539  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรกำลังโรงเรียน
2561 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรกำลังโรงเรียน
2560 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังโรงเรียน
2559 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังของโรงเรียน
2559 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 0 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งหน้าที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2558 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 0 คำสั่งอัตรากำลังโรงเรียน
2558 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งอัตรากำลังโรงเรียน
2557 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 0 คำสั่งอัตรากำลังของโรงเรียน
2557 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นปะถมศึกาษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 0 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ชั้นประถมศึกาษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2556 ครูคู่ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 0 คำสั่งอัตรากำลังโรงเรียน
2556 ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 0 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2556 ผู้รับผิดชอบโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 คำสั่งแต่งตั้ง ฝ่ายวิชาการ
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3 0 คำสั่งอัตรากำลังโรงเรียน
2555 ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เรื่องหลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่องแนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย หัวหน้าฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่องนโยบายการพัฒนาโรงเรียน โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่องการใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2560 1.50
2561 เรื่องการป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่องแนวทางการดูแลนักเรียน โดยหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่องการพัฒนาการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดย อ.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 2.00
2561 การอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” โดย อ.พงษ์กร วีรพิพรรธน์ ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานบุคคล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรโดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และ บุคลากรงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
2561 การบรรยายธรรมในหัวข้อ "หลายรัก ที่ควรรู้" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 24 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561 2.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมการเล่นเกมคำคม ครอสเวิร์ด เอแมท ห้องมาร์ติน ยิม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 09 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การบรรยายพิเศษ "การเลี้ยงลูกในยุค IT" โดย ผศ.พญ.สุรีลักษณ์ สุจริตพงศ์ และ อ.พญ.กรมิกา วินิจกุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การบรรยาย เรื่องการป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม อาคารอัสสัมชัญ ชั้นล่าง 16 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560 0.30
2560 การบรรยาย เรื่องสถานการณ์ยาเสพติดและรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยวิทยากร ครู DARE หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 27 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 1.30
2560 อบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ” โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00 13980.doc
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรันตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ตอาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัตนบรรนาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก รัตนบรรณาคาร1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก รัตนบรรณาคาร1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง“แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง“นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง “ข้อคิดจากอธิการ” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ฟังบรรยายในหัวข้อ “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ฟังบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายในห้วข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรีย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน" โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 อบรม “การใช้งาน Tablet” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียนและมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องเรียน ป.3/2 22 ก.ค. 2557 - 22 ก.ค. 2557 1.00
2557 การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และ BSG เพื่อรับการตรวจประเมิน" โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมอัสสัมชัญ 21 ส.ค. 2557 - 21 ส.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 ฟังธรรมบรรยาย การอบรมศีลธรรมจริยธรรม โดยพระปลัดมณี วฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเรื่อง"การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube,การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น" โดย มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำข้อสอบกลางระดับประถมศึกษา ของมูลนิธิฯ" สำนักงานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย (ทองหล่อ) 09 ก.พ. 2558 - 09 ก.พ. 2558 6.00
2556 "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน" โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.พ. 2556 - 13 ก.พ. 2556 6.00
2556 อบรมเรื่อง "ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน" โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรม เรื่อง "การศึกษาคอทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 อบรมเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 ประชุม "การแถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง "ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ" โดย พระมหามงคล วรธมฺทวาที หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.พ. 2557 - 07 ก.พ. 2557 1.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเรื่อง "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 1.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 15.00
- อบรมเรื่อง "ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค" โดยพันโท นายแพทย์ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรณ รพ.พญาไท 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง "วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของคุณครู" โดย ผอ.รพ.พญาไท3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ มิสดรุณี ขันโท เลขานุการฯฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง "พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์" โดย อ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร รพ.นครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง "คุณธรรมสำหรับครูและนักเรียน" โดยบาทหลวงประทีป สุทธินาวิน อาคารราฟาแอล ชั้นล่าง 24 ก.ค. 2555 - 24 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง "ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาต่างประเทศในภาษาไทย" โดย มิสขวัญตา จริยสถิตกุล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ส.ค. 2555 - 30 ส.ค. 2555 1.00
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้" ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 10 พ.ย. 2555 - 10 พ.ย. 2555 3.00
- อบรมเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 พ.ย. 2555 - 25 พ.ย. 2555 15.00
- อบรมการใช้กล้องถ่ายภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ธ.ค. 2555 - 07 ธ.ค. 2555 3.00
- อบรมเรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน" โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเรื่อง "เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก" โดยพระอาจารย์สมุห์ภสิช ยสินธโร อาคารราฟาแอล ชั้นล่าง 06 ก.พ. 2556 - 06 ก.พ. 2556 1.00
- อบรม การนำเสนอผลการตรวจวิเคราะห์ พลังงานห้องเรียนสีเขียว โดย กฟผ. ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 1.00
- อบรมเรื่อง "การอ่านและการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนก้าวสู่อาเซียน" ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 15 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 5.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 เรื่อง ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร แผนกประถม โดยคณะวิทยากร จากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร แผนกประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร แผนกประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7
2560 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560 3
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ก.ย. 2555  รางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงหมู่ โครงการเลือดอัสสัมชัญ  สรุปโครงการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2  21 ก.ย. 2555  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ภาคเรียนที่ 1/2555  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2555
3  22 ก.พ. 2556  รางวัล ชนะเลิศ โครงการคุณครูในดวงใจ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2555
4  22 ก.พ. 2556  รางวัล ชนะเลิศ โครงการส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2555
5  22 ก.พ. 2556  รางวัล ชนะเลิศ โครงการส่งเสริมความสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2555  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2555
6  22 ก.พ. 2556  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ภาคเรียนที่ 2/2555  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2555
7  26 มิ.ย. 2556  รางวัล ชนะเลิศ การประกวดจัดป้ายนิเทศ วันสุนทรภู่  สรุปโครงการวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8  6 ก.ย. 2556  รางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงหมู่ โครงการ "เลือดอัสสัมชัญ" ประจำปีการศึกษา 2556  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
9  7 ก.ย. 2556  รางวัล ชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10  เกียรติบัตร
10  21 ก.พ. 2557  รางวัล ชนะเลิศ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
11  21 ก.พ. 2557  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการส่งเสริมความสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
12  21 ก.พ. 2557  รางวัล ชนะเลิศ โครงการคุณครูในดวงใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สรุปโครงการระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
13  18 ก.ย. 2558  รางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1/2558  เอกสารสรุปงาน/โครงการระดับประถมศึกษาปีที่3 ฝ่ายปกครอง
14  18 ก.ย. 2558  รางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ระดับประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1/2558  เอกสารสรุปงาน/โครงการระดับประถมศึกษาปีที่3 ฝ่ายปกครอง
15  18 ก.ย. 2558  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1/2558  เอกสารสรุปงาน/โครงการระดับประถมศึกษาปีที่3 ฝ่ายปกครอง
16  15 ก.พ. 2559  รางวัล รองชนะเลิศอันอับ1 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่2/2558  เอกสารสรุปงาน/โครงการระดับประถมศึกษาปีที่3 ฝ่ายปกครอง
17  15 ก.พ. 2559  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ระดับประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่2/2558  เอกสารสรุปงาน/โครงการระดับประถมศึกษาปีที่3 ฝ่ายปกครอง
18  15 ก.พ. 2559  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่2/2558  เอกสารสรุปงาน/โครงการระดับประถมศึกษาปีที่3 ฝ่ายปกครอง
19  20 ก.ย. 2559  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด  เอกสารสรุงาน/โครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
20  20 ก.ย. 2559  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมส่งเสริมการทำความมเคารพ  เอกสารสรุปงาน/โครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
21  24 ก.พ. 2560  รางวัล ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว  เอกสารสรุงาน/โครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
22  24 ก.พ. 2560  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด  เอกสารสรุงาน/โครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
23  15 ก.ย. 2560  รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด  แบบสรุปงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
24  26 ก.พ. 2561  ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ  แบบสรุปงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
25  20 ก.ย. 2561  ชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว  สรุปโครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
26  20 ก.ย. 2561  รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด  สรุปโครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
25 ธ.ค. 2549  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 123 24 112 25 ธ.ค. 2549

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256226 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256221 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)