[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10194
ชื่อ: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
ฉายา: หนิง
อายุงาน: 21 ปี 8 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (143)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2540  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2560
2559 หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2559
2558 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2558
2558 ครูเครือข่ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มัธยมศึกษา 0
2557 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2557
2556 หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2556 คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา 0
2555 หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2555 คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม “การถ่ายภาพเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรโดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และ บุคลากรงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
2561 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 การอบรม “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ACTIVE LEARNING เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษา โดยวิทยากรจาก ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และคณะวิทยากร ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 26 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 14.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 23.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การศึกษาดูงาน ““ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System” (TCAS) โดย...ม.พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การเลี้ยงลูกช่วงวัยรุ่น หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 9.00
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม สัมมนา เรื่อง “นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก” โดย........... ทนายกวี ประทินวงค์ ทนายประจำโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฏหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 9.00
2560 "นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 The English Language Proficiency Course ห้องเรียน 3/8 อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 2. เรื่อง “ กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน ” โดย ทนายกวี ประพิณวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.30
2560 บทบาทผู้นำ โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต ” โดย มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3.30
2560 รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 4 โดยสำนักสิ่งแวดล้อมไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 3.30
2560 บรรยายพิเศษ เรื่อง “เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. Simon Wintersgill, Ms. Elri Kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00
2559 การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 3.00
2559 การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Teacher Kit ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ธ.ค. 2559 - 01 ธ.ค. 2559 1.00
2559 บทบาทผู้นำและเทคนิคบริหารคน โดยบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน ชะอำ Eurasia Cha-am Lagoon อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน ชะอำ Eurasia Cha-am Lagoon อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารโครงการ โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน ชะอำ Eurasia Cha-am Lagoon อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3.30
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ้ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY โดย มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 1.30
2558 การสัมมนา / อบรม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 03 ก.ย. 2558 - 06 ก.ย. 2558 30.00
2558 "ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคทฤษฏี โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ธ.ค. 2558 - 28 ธ.ค. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell By Mr. Christopher Scallon ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 มิ.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558 13.00
2558 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell by Ms. Elri Kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ต.ค. 2558 - 17 ก.พ. 2559 14.00
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการ EP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตน1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” วิทยากร มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 สัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014) หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้" Changing Learning Paradism สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 18 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557 13.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse เบื้องต้น”โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องปฏิบัติการ EP (PC) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา” วิทยากร คุณสิวกร สาระโกเศศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2557 - 03 ก.ค. 2557 2.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย...ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 24 มิ.ย. 2557 - 24 ก.ย. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5” โดยมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม " คุณธรรมจริยธรรม " วิทยากร พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2557 การอบรมและฝึกซ้อมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 7.00
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิต Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 โดยคุณพิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 14 ก.ย. 2556 - 28 ก.ย. 2556 18.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบื้องต้น โดยมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
2556 การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2556 - 01 ต.ค. 2556 2.00
2556 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาให้ความรู้ครูเครือข่ายนิเทศ เรื่อง "การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2556 - 01 ต.ค. 2556 1.00
2556 การบริหารงานและคน โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ณ สุนีรีสอร์ท เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 3.00
- การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น โดยมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการและทีมงาน ACT Media ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac อาคารเซนต์คาเบรียล 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 โดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์และทีมงานผู้พัฒนาระบบ SWIS ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 8.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ อาคารมูลนิธิฯ 15 มิ.ย. 2555 - 17 มิ.ย. 2555 24.00
- การใช้จักรเย็บผ้าและฝึกทำผ้าคลุมจักรเย็บผ้า โดย เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นคุณ จำกัด ห้องหัตถกรรม อาคาร Golden Jubilee โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 8.00
- การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น โดย มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียยนอัสสัมชัญธนบุรี 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 2.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 13 ก.ย. 2555 - 16 ก.ย. 2555 32.00
- พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 9.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ตฯ กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 5 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 23 พ.ย. 2555 - 25 พ.ย. 2555 24.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า "ACT BE TOGETHER ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
- สัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 ส.ค. 2555 - 18 ส.ค. 2555 8.00
- อบรมการถ่ายภาพ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ธ.ค. 2555 - 07 ธ.ค. 2555 1.00
- การแปลงคลิปวีดีโอจากเว็บ Youtube ด้วยเว็บ Keepvid/การแปลงไฟล์ประเภทไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ Format Factory โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏฺิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 3.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 อาคารมูลนิธิฯ 18 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 27.00
- การทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Wondershare QuizCreator โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 มี.ค. 2556 - 04 มี.ค. 2556 3.00
- การใช้งาน Windows 8 และ Preview Office 2013 โดยคณพลวัฒน์ ต่อตระกูล บริษัท ARIT จำกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.00
- Training Concept Textbooks and Lesson Plan ศูนย์นันทนาการและวิชาการ ปากเกร็ด 03 พ.ค. 2556 - 04 เม.ย. 2556 14.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.30
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ มิสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- เทคนิคการบริหาร “คน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 5.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7.00
2559 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “การดูแล อบรมนักเรียน” โดย วิทยากรจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3.00
2558 งานปกครองดูแลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 8.00
2556 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาดูงานของคุณครูนิเทศ และครูเครือข่ายโครงการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6.00
2556 การดูแลพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 6.00
2555 การดูแลนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 8.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ห้องเรียนแต่ละดับชั้น 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1
2558 จัดอบรมเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Ms-Office เบื้องต้น" แก่นักศึกษา กศน เขตบางแค ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 30 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ไม่ขาดลา มาสาย ติดต่อกัน 4 ปี  อัลบัมที่ 5036
2  1 เม.ย. 2557  รางวัลชมเชยสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2556  อัลบั้มที่ 6783
3  27 ก.พ. 2558  ไม่ขาดลา มาสาย ติดต่อกัน 1 ปี  อัลบั้มที่ 8308
4  2 มี.ค. 2560  รางวัลชมเชยการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2559  อัลบั้มที่ 11008
5  2 มี.ค. 2560  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 2559  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (5)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 24 พ.ค. 2561
 อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 30 มิ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2 พ.ย. 2561
 กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 19 มี.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (42)
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256119 ก.พ. 2562
มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/256116 ก.พ. 2562
มอบรางวัลนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ด้านความซื่อสัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256116 ก.พ. 2562
รางวัลเชิดชูเกียรติของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ด้านวิชาการหรือโอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ผลงานระดับประเทศ)16 ก.พ. 2562
มอบรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว การทำความเคารพ และการรักษาความสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 215 ก.พ. 2562
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25616 ก.พ. 2562
กิจกรรมส่งความสุขวันเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256117 ม.ค. 2562
การแข่งขัน 3 x 3 Basketball ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 211 ม.ค. 2562
การจับฉลากคริสต์มาสรอบแรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 29 ธ.ค. 2561
Graffiti ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 27 ธ.ค. 2561
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 26 ธ.ค. 2561
การฝึกปฏิบัติสูทกรรม งานลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 21 ธ.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "วันวชิราวุธ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256127 พ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256118 พ.ย. 2561
การมอบรางวัลแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25612 พ.ย. 2561
Cooking Class October Course 2018 P.3 - 4 # 22 พ.ย. 2561
Cooking Class October Course 2018 P.3 - 4 # 19 ต.ค. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลการจัดทำใบงานกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256121 ก.ย. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256121 ก.ย. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256121 ก.ย. 2561
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี 256121 ก.ย. 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 27 ก.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256129 ส.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 124 ส.ค. 2561
การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.217 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 256115 ส.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210 ส.ค. 2561
ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ม.2/1 เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ จากการได้รับรางวัลเยาวชนผู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยดีเด่น9 ส.ค. 2561
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256121 ก.ค. 2561
เปิดประชุมกอง การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256117 ก.ค. 2561
มอบรางวัลการจัดบอร์ดเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256114 ก.ค. 2561
การซ้อมถวายราชสดุดี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 25617 ก.ค. 2561
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 25617 ก.ค. 2561
สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25616 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ประชุมคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ม.223 พ.ค. 2561
การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ม.218 พ.ค. 2561
ทบทวนและชี้แจงระเบียบวินัยนักเรียน ม.218 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม28 ม.ค. 2562
Cooking Class October Course 2018 P.3 - 4 # 22 พ.ย. 2561
Cooking Class October Course 2018 P.3 - 4 # 19 ต.ค. 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 124 ส.ค. 2561
การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.217 ส.ค. 2561
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ม.223 พ.ค. 2561
การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ม.218 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)