[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10195
ชื่อ: มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว
ฉายา: เก่ง
อายุงาน: 21 ปี 9 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2539  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2        

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.2 ครูประจำชั้นป.2/1 0
2557 ครูประจำชั้น ป.2/6 สอนวิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2 0 รูปภาพ
2556 ครูผู้สอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3 0
2555 ครูผู้สอนบูรณาการ สังกัดกลุ่มสาระภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2/5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข หอลุยส์ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ โดยคุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจาก สมาคมครอสเวิริด์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2558 การอบรมการใช้ซอฟต์แว์ และอุปกรณ์จอ LED TOUCH SCREEN ห้องเรียน ป.2/8 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 อบรมคุณธรรม จริยธรรม จิตตารมณ์ และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เข้าเงียบครูคาทอลิกที่วัดซางตาครู้ส และวัดแม่พระสายประคำ วัดซางตาครู้ส และวัดแม่พระสายประคำ 10 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2558 6.00
2558 การทดสอบความรู้เกี่ยวกับหนังสือ "สุภาษิตและปัญญาจารย์" แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล 23 ม.ค. 2559 - 23 ม.ค. 2559 6.00
2557 องค์กรที่ประสบความสำเร็จ "โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดา อรุณเมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ตามแนวนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธ์ สุขชัยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุขสนุกอยู่กับงาน "โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนโดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวการดูแลนักเรียน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดTotal Quality Mangement โดยอาจารย์ พัฒนชัยกุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยอาจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณื มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05 ต.ค. 2557 - 05 ต.ค. 2557 6.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และบทบาทประกันคุณภาพ โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 "การดาวโหลดและแปลงไฟล์จากYoutube การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น โดยมาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ PC CEP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโว 16 ธ.ค. 2557 - 16 ธ.ค. 2557 2.00
2557 คุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 หอประชุมหลุยส์ 13 ม.ค. 2557 2.00
2557 ธรรมในโรงเรียน ดร. อ้าย ธีรปัญโญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศ฿กษา โดยภราดา ดรวีรยุธบุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดาอรุณ เมธเศรฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 กระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีอยุธยา 08 มิ.ย. 2556 0.00
2556 โครงการสร้างเสริมพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต ศูนย์พัฒนาบุคคลากรอัสสัมชัญ 21 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555 0.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
2556 ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยมิสขวัญตา จริยสถิตกุล ห้องประชุมรัตนบรรณาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ส.ค. 2555 0.00
- - การทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- - การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- กลยุทธ์การได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- - แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- - โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ เอดมงฟอร์ต บุคคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนากรอัสสัมชัญ อาคารมูลนิธิเซนคาเบรียล แห่งประเทศไทย 21 ก.ย. 2555 - 24 ก.ย. 2555 0.00
- - การ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- - การอบรมพัฒนาลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ผลสอบโอเน็ต ผลการเรียน แก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 6
2556 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ก.ย. 2557  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมความสะอาด  
2  16 ก.พ. 2558  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการส่งเสริมความสะอาด  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
25 ธ.ค. 2549  5 123 24 112 25 ธ.ค. 2549

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256214 ส.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)