[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10200
ชื่อ: มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2562 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานบุคคล
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA”โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน”โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” โดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 "มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 9.30
2561 ประชุมสัมมนา “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 “การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น” โดยมาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น งานสวัสดิภาพความปลอดภัย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 “การถ่ายภาพเบื้องต้น” โดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์ และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2” โดยวิทยากรจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 7.00
2561 “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ” โดยวิทยากรจากทีมงานวิเคราะห์การจัดทำรายงาน ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 12.00
2561 “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” โดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การประชุม“โครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.ในโรงเรียนเอกชน” โดยวิทยากรจากคณะวิทยากร จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร 13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 4.00
2561 “การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 “การบริหารความขัดแย้ง” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 “อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 2.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter)” โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์ และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1”โดย....ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อาจารย์ จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ และผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 7.00
2560 "การส่งต่อนักเรียน"โดย อ.จิรนันท์ ติณสุวรรณ และอ.ธัญภรณ์ คำแก้ว จาก กรมสุขภาพจิต ห้องประชุมอัสสัมชัญ 29 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 2.00
2560 "ทำอย่างไรเมื่อเด็กไม่มีวินัย (Discipline Problems)" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 20 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 0.30
2560 “เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 “ กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน ” โดย ทนายกวี ประพิณวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 “ บทบาทผู้นำ ” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 1.30
2560 “ การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย.... ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 “ จิตเมตตาในการทำงาน ”โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 “บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน” โดย...บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ" โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อาคารราฟแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 “การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School)” โดย คุณเอกชัย ย้อนใจทันและคณะ จาก บริษัท D Smart Solution ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 “ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ” โดยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 25.30
2558 “เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” โดยศูนย์เสมารักษ์บางแค สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน 10 ส.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558 6.30
2558 "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล” โดยงานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.30
2558 “ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ” โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 15 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558 4.30
2558 ประชุมสัมมนา"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพิ้นฐานของคนไทย 5 ประการในสถานศึกษา” โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 4.30
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG" โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ครบเครื่องเรื่องการสอนเศรษฐศาสตร์" โดย ครูป๊อป อาจารย์ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ และอาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 29 ก.ค. 2557 - 29 ก.ค. 2557 6.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS โรงเรียนอัสสัมชัยธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 04 ต.ค. 2555 18.00
- การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ&Moral ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 21 มี.ค. 2555 6.00
- สัมมนาเรื่อง การพิจารณาคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 เม.ย. 2555 - 05 เม.ย. 2555 12.00
- อบรมฝึกปฏิบัติการเรื่อง สรุปการอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 และการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เป็นภาษาอังกฤษ ตามวิชาที่สอน ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 02 พ.ค. 2555 - 03 พ.ค. 2555 6.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา เรื่อง การทำงานเป็นทีม,โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิคและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน,การวงาตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้าง,Brand ACT, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 12.00
- อบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มิ.ย. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00
- การเสริมสร้างและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 11 ม.ค. 2556 - 13 ม.ค. 2556 18.00
- “ครูในยุคปัจจุบัน” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00
- หลักสูตรการใช้งาน WINDOWS 8 และ PREVIEW OFFICE 2013 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 เม.ย. 2556 6.00
- Training Concept และ Lesson Plan ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 จากสำนักพิมพ์ Orient Black Swan ประเทศอินเดีย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ห้องคอมพิวเตอร์ MAC ชั้น 2 อาคารเซนคาเบรียล 13 ก.ค. 2556 - 13 ก.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจากทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2
2559 “การดูแล อบรมนักเรียน” โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3
2559 “ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยYuxi” โรงเรียนอนุบาลเมืองYuxi มหาวิทยาลัยYuxi เมืองYuxi ประเทศจีน 07 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560 3
2559 “การจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล” โรงเรียนอนุบาลเมืองYuxi โรงเรียนอนุบาล เมืองYuxi ประเทศจีน 07 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560 3
2559 “การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยม” โรงเรียนมัธยม 4 เมืองYuxi โรงเรียนมัธยม 4 เมืองYuxi ประเทศจีน 07 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560 3
2558 "การบริหารงานวิชาการ และงานแนะแนว" โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 3
2558 "แนวทางการดูแลนักเรียน ฝ่ายปกครองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร" โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3
2558 "ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3
2557 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 3
2557 บ้านฮอลันดา สถานที่และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 6
2557 เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินีและฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
2556 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน บริษัทราชาเซรามิก 05 มี.ค. 2557 - 05 มี.ค. 2557 6
2555 บริษัท True Corporation True Corporation Plc. 05 ต.ค. 2555 6
2555 การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 18
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3
2560 “ ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต ” ้HansarCasuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3
2559 “การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น” โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2
2559 “การบริหารโครงการ” โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3
2558 นิเทศการจัดการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 25 ส.ค. 2558 - 27 ส.ค. 2558 12
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 7 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด,ลา,มาสาย  
2  4 ต.ค. 2557  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด,ลา,มาสาย  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับชั้น,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (19)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 19 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)