[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10200
ชื่อ: มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์
ฉายา: -
อายุงาน: 21 ปี 8 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานบุคคล
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA”โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน”โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” โดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 "มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561” โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 9.30
2561 ประชุมสัมมนา “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 “การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น” โดยมาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น งานสวัสดิภาพความปลอดภัย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 “การถ่ายภาพเบื้องต้น” โดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์ และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2” โดยวิทยากรจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 7.00
2561 “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ” โดยวิทยากรจากทีมงานวิเคราะห์การจัดทำรายงาน ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 12.00
2561 “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” โดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การประชุม“โครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.ในโรงเรียนเอกชน” โดยวิทยากรจากคณะวิทยากร จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร 13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 4.00
2561 “การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 “การบริหารความขัดแย้ง” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 “อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 2.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter)” โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์ และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1”โดย....ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อาจารย์ จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ และผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 7.00
2560 "การส่งต่อนักเรียน"โดย อ.จิรนันท์ ติณสุวรรณ และอ.ธัญภรณ์ คำแก้ว จาก กรมสุขภาพจิต ห้องประชุมอัสสัมชัญ 29 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 2.00
2560 "ทำอย่างไรเมื่อเด็กไม่มีวินัย (Discipline Problems)" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 20 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 0.30
2560 “เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 “ กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน ” โดย ทนายกวี ประพิณวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 “ บทบาทผู้นำ ” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 1.30
2560 “ การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย.... ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 “ จิตเมตตาในการทำงาน ”โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 “บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน” โดย...บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ" โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อาคารราฟแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 “การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School)” โดย คุณเอกชัย ย้อนใจทันและคณะ จาก บริษัท D Smart Solution ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 “ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ” โดยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 25.30
2558 “เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” โดยศูนย์เสมารักษ์บางแค สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน 10 ส.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558 6.30
2558 "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล” โดยงานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.30
2558 “ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ” โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 15 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558 4.30
2558 ประชุมสัมมนา"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพิ้นฐานของคนไทย 5 ประการในสถานศึกษา” โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 4.30
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG" โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ครบเครื่องเรื่องการสอนเศรษฐศาสตร์" โดย ครูป๊อป อาจารย์ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ และอาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 29 ก.ค. 2557 - 29 ก.ค. 2557 6.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS โรงเรียนอัสสัมชัยธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 04 ต.ค. 2555 18.00
- การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ&Moral ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 21 มี.ค. 2555 6.00
- สัมมนาเรื่อง การพิจารณาคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 เม.ย. 2555 - 05 เม.ย. 2555 12.00
- อบรมฝึกปฏิบัติการเรื่อง สรุปการอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 และการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เป็นภาษาอังกฤษ ตามวิชาที่สอน ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 02 พ.ค. 2555 - 03 พ.ค. 2555 6.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา เรื่อง การทำงานเป็นทีม,โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิคและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน,การวงาตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้าง,Brand ACT, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 12.00
- อบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มิ.ย. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00
- การเสริมสร้างและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 11 ม.ค. 2556 - 13 ม.ค. 2556 18.00
- “ครูในยุคปัจจุบัน” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00
- หลักสูตรการใช้งาน WINDOWS 8 และ PREVIEW OFFICE 2013 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 เม.ย. 2556 6.00
- Training Concept และ Lesson Plan ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 จากสำนักพิมพ์ Orient Black Swan ประเทศอินเดีย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ห้องคอมพิวเตอร์ MAC ชั้น 2 อาคารเซนคาเบรียล 13 ก.ค. 2556 - 13 ก.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจากทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2559 “การดูแล อบรมนักเรียน” โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3.00
2559 “ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยYuxi” โรงเรียนอนุบาลเมืองYuxi มหาวิทยาลัยYuxi เมืองYuxi ประเทศจีน 07 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560 3.00
2559 “การจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล” โรงเรียนอนุบาลเมืองYuxi โรงเรียนอนุบาล เมืองYuxi ประเทศจีน 07 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560 3.00
2559 “การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยม” โรงเรียนมัธยม 4 เมืองYuxi โรงเรียนมัธยม 4 เมืองYuxi ประเทศจีน 07 มี.ค. 2560 - 07 มี.ค. 2560 3.00
2558 "การบริหารงานวิชาการ และงานแนะแนว" โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 3.00
2558 "แนวทางการดูแลนักเรียน ฝ่ายปกครองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร" โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 "ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2557 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 3.00
2557 บ้านฮอลันดา สถานที่และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 6.00
2557 เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินีและฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6.00
2556 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน บริษัทราชาเซรามิก 05 มี.ค. 2557 - 05 มี.ค. 2557 6.00
2555 บริษัท True Corporation True Corporation Plc. 05 ต.ค. 2555 6.00
2555 การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 18.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” Relax Hive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 “ ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต ” ้HansarCasuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3
2559 “การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น” โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2
2559 “การบริหารโครงการ” โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3
2558 นิเทศการจัดการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 25 ส.ค. 2558 - 27 ส.ค. 2558 12
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 7 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด,ลา,มาสาย  
2  4 ต.ค. 2557  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด,ลา,มาสาย  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (20)
 การประชุมคัดเลือกรถบัสรับส่ง และบริษัทตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 24 พ.ค. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 24 พ.ค. 2561
 นักเรียนจิตอาสา (ลูกเสือกองร้อยพิเศษ) บำเพ็ญประโยชน์ 22 มิ.ย. 2561
 อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 30 มิ.ย. 2561
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.ค. 2561
 งานสภานักเรียน ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค 10 ก.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 2 พ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2 พ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2 พ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 15 พ.ย. 2561
 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ จัดอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษในหัวข้อ"ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำด้านระเบียบวินัย" 26 พ.ย. 2561
 กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 ม.ค. 2562
 กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 15 ม.ค. 2562
 กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 23 ม.ค. 2562
 กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 26 ม.ค. 2562
 กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
 กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ก.พ. 2562
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 26 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25614 ก.พ. 2562
งานสภานักเรียน ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค10 ก.ย. 2561
การประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ครั้งที่ 1/256126 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)