[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10201
ชื่อ: มิส  นงนุช    เอกตระกูล
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2560  กศม.  ใบผลการเรียน
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539  กศบ.  ใบผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2,30
2562 การจราจรภายในโรงเรียนปีการศึกษา2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียนปีการศึกษา2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ออนไลน์ 01 ม.ค. 2561 - 20 เม.ย. 2561 16.00
2561 หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ออนไลน์ 01 ม.ค. 2561 - 20 เม.ย. 2561 8.00
2561 “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 1.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้องเรียนป5/4 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมสาโรช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03 มิ.ย. 2561 - 03 มิ.ย. 2561 6.00
2561 อบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 อบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive EnglishMr. Patrick Erdmann งานศูนย์เบลล์ 08 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 10.00
2560 “การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สสวท.” โดย วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ 24 เม.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560 24.00
2560 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ"” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.50
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 “แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ และอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ” โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร 22 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 17.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย รัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม Online เรื่อง “การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์สำหรับผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สสวท.” - 01 ก.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 32.00
2557 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ "วิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร 02 พ.ย. 2557 - 02 พ.ย. 2557 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ โดยศาสตราจารย์กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย โดย สสวท. โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 01 พ.ค. 2557 - 03 พ.ค. 2557 18.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “เกมสมดุล ชีวิตสมดุล” โดย...แพทย์หญิงพิชญา ตันธนวิกรัย และทีมงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 ต.ค. 2558 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 คุณธรรมจริยธรรมครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 4.00
- การพัฒนาครูผู้สอนลูกเลือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 8.00
- การเตรียมวิทยากรการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้ประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา "กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย" โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ 03 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 16.00
- เทคนิคการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ย. 2555 8.00
- สัมมนาบุคคลากรเปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถม (เป็นวิทยากรอบรม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 0.00
- ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รอบภายใน ระดับประถมศึกษา (รอบภายใน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ม.ค. 2556 - 31 ม.ค. 2556 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 0.00
- อบรมเรื่อง"พลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสุงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- การดูแลและรักษาสุขภาพของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 0.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 0.00
- การจัดการศีกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 0.00
- จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอริก โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 หลักสูตรและการนิเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 1, 15 สิงหาคม 2561 รัตนบรรณาคาร1 01 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 11
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ต.ค. 2555  รางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  อัลบั้มภาพ 4724
2  16 ม.ค. 2556  เกียรติบัตรไม่ ขาด ลา มาสาย  อัลบั้มภาพ5036
3  25 เม.ย. 2556  ครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ  เกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2557  เกียรติหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
5  4 ต.ค. 2559  รางวัลครูดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  เกียรติบัตร
6  21 ก.ค. 2560  รางวัลผลงานวิจัยจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนใรเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559  จดหมายเข้า1226/2560
7  27 ก.ค. 2561  รางวัลครูมืออาชีพปี 2560 ระดับประถมศึกษา  สรุปงานฝีายนิเทศและการสอน ฝ่ายวิชาการ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
3 ธ.ค. 2548  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 122 228 1091 3 ธ.ค. 2548
16 ก.พ. 2554  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 128 32 58 16 มี.ค. 2554

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ผ่านเข้ารอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256226 ส.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256221 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)