[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10203
ชื่อ: มิส  มณฑา    สุขศรี
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 1 เดือน 13 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูประจำขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 The English Language Proficience Course ห้องเรียน ป.3/6 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ - 14 พ.ค. 2560 1.30
2561 หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน (10 วัน)โดยวิทยากรจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ใน พระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์จันทปภา จังหวัดจันทบุรี 02 พ.ค. 2561 - 13 มิ.ย. 2561 125.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี 14 พ.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 “หลักสูตรวิปัสสนา (10 วัน)” โดยอ.อุษณา ภัทรมนตรีและ อ.สุจิต บุญเกษมสันติ ศูนย์ธรรมกมลา จังหวัดปราจีนบุรี 03 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2560 125.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ก.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560 3.00
2560 เลี้ยงลูกในช่วงวัยรุ่น หอประชุมหลุยส์มารี 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 4 โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 30 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 3.30
2560 "นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 08.30 – 10.00 น. 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ วิทยากร อาจารย์อำนาจ สายฉลาดและคณะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยากร รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 4.00
2558 แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 1.00
2558 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิกโดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30 12362.jpg
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้ม โดยคุณชารีย์ บุญญวินิจ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3.00
2557 “โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ประชุมสวัสดิการครูฯ” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” โดย...มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย...ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา” วิทยากร คุณสิวกร สาระโกเศศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2557 - 03 ก.ค. 2557 2.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาวุฒิวร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2556 - 01 ต.ค. 2556 2.00
- พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 9.00
- การทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ&Moral ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 21 มี.ค. 2555 - 21 มี.ค. 2555 6.00
- สัมมนาเรื่อง การพิจารณาคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 04 เม.ย. 2555 - 05 เม.ย. 2555 12.00
- อบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555 3.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมเรื่อง “ครูในยุคปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2555 - 16 ม.ค. 2555 1.00
- อบรมการล้างสารพิษ โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- สัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์” โดยดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 - 29 พ.ย. 2555 2.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการการล้างพิษในร่างกาย โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.พ. 2556 - 24 ก.พ. 2556 18.00
- การเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555 18.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- Training Concept Textbooks and Lesson Plan ศูนย์นันทนาการและวิชาการ ปากเกร็ด 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 14.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 4.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙” ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 2
2559 “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3
2557 เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินีและฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ไม่ขาดลา มาสาย ติดต่อกัน 1 ปี  
2  15 ม.ค. 2557  1 แสนครูดี  เกียรติบัตรจากคุรุสภา
3  25 ก.พ. 2559  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานสิ่งเสพติด  ใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
4  2 มี.ค. 2560  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 2559  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
3 ธ.ค. 2548   เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 122 0 0 0
16 ก.พ. 2554  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 128 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)