[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10204
ชื่อ: มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์
ฉายา: ปุ๊
อายุงาน: 21 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (40)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่2/5 0
2556 ครูคู่ชั้น ม.2/6 ม.2 0
2556 ครูผู้สอนวิชาคณิศาสตร์ ม.2 ,ม.3 0
2556 ครูที่ปรึกษาชมรม และ CLUB หมากล้อม(โกะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น 0
2555 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.2, ม.3 0
2555 ครูคู่ชั้น ม.2/5 ชั้น ม.2 0
2555 ครูที่ปรึกษาชมรม และ CLUB หมากล้อม(โกะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 1.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 6 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 ส.ค. 2561 - 05 ส.ค. 2561 13.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 อบรมภาษาอังกฤษ Intensive English Course Bell school เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ 23 เม.ย. 2560 - 12 พ.ค. 2560 90.00
2560 การอบรม เรื่อง ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม “ครูสู่ดั้ง” ครั้งที่ 1 บ้านผู้หว่าน อ. สามพราน จ. นครปฐม 28 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 21.30
2558 การบรรยายของ professor Dr. Yap Ban Har คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒม์ประสานมิตร 03 ธ.ค. 2557 6.00
2558 การปฏิบัติธรรมนำสู่สังคมสันติสุข ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ต้นบุญธรรมสถาน" 27 มิ.ย. 2558 6.00
2558 สอนอย่างไรให้พิชิตข้อสอบ PISA การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 29 ต.ค. 2557 6.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ประชุมสวัสดิการครูฯ” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย...ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” โดย...มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร รร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 16.00
2556 คุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้ เจริญรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 09 ธ.ค. 2556 - 11 ธ.ค. 2556 30.00
- กลยุทธการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โดย อ.ธัญยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 0.00
- อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเช๊่ยน โดย ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชีนรฉาย ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 0.00
- การวางตัวที่เหมาะสม และการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตมาลย์ ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณครู โดย ภราดา ชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยสุหร่ำ ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ ณัฐพีรยช มรกตพรรณ ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 0.00
- อบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 0.00
- เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ห้องประชุมรุตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 0.00
- วิทยากร ค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพวิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (รอบภายใน)ระดับประถมศึกษา ห้องปฏิบัติการศูนย์ สสวท. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ม.ค. 2556 - 31 ม.ค. 2556 0.00
- วิทยากร พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพวิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา อาคาเชนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตสาขาการมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน จ.นครนายก 23 ม.ค. 2558 - 24 ม.ค. 2558 12
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ร่วมโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองทองทราย ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 06 มี.ค. 2558 - 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)