[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10206
ชื่อ: มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
ฉายา: โหน่ง
อายุงาน: 22 ปี 3 เดือน 15 วัน
Social Network: http://www.facebook.com/nong.actteacher
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (59)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 2540  ค.บ. (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดรางบัว 2536  มัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนธุรกิจ)  
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดรางบัว 2533  ม.3  
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดโคนอน 2530  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2554 ประธานกรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2560 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2559 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2558 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2557 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2556 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2555 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2554 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2553 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.4 สำนักผู้อำนวยการ 0
2552 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 0
2551 หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 0
2550 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.5 0
2549 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมสัมมนา เรื่อง “HP Reimvent Learning 2018” โดย คณะวิทยากรจากบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องบอลรูม ชั้น L โรงแรมเซ็นทาราแกรนด็ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 04 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561 4.30
2561 การอบรมหลักสูตร “Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software” โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม Introduction Swift Playground and Xcode Workshop โดยวิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Mac) ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 4.00
2561 การอบรม เรื่อง “จิตวิทยาการทำงาน” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ปลากาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 8.00
2561 การอบรม “การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright เบื้องต้น” โดยวิทยากรจาก บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 3.00
2561 การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” โดยวิทยากรจาก Ms. Elri Kriel งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 10.00
2560 สัมมนา “The Education Workplace Solution” โดย วิทยากรจากบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์ฮอล 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 6.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส (9.00-12.00 น.) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (13.00.16.00 น.) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network)” คณะวิทยากรจาก.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุม โรงแรม Dusit Princess จังหวัดเชียงใหม่ และ ห้องประชุมบริษัทชิชาง ห้าง Promenada 05 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560 18.00
2560 สัมมนา เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 สัมมนา เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่บุคลากรระดับชั้น ป.3 ” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co., Ltd. ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่3/14 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 สัมมนา “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์” จัดโดยงานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวย โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2559 สัมมนาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS (iOS Development) จัดโดย บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์เอเซีย จำกัด ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๔๔ บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์เอเชียฯ 15 มี.ค. 2560 - 15 มี.ค. 2560 3.00
2559 การอบรม เรื่อง “Course Train the Trainer” โดย คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 12.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาการตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 09 มิ.ย. 2558 - 09 มิ.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง “การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” โดย บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co., Ltd. ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6" อาคารณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 28 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมสัมมนา ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรม หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยภาษา PHP" ที่จัดโดยบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ 30 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2559 12.00
2558 อบรม หลักสูตร "การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา" ที่จัดโดยบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ 06 ก.พ. 2559 - 07 ก.พ. 2559 12.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานนโยบายและแผน เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2557 สัมมนา เรื่อง Innovation and Application of Tablet and m-Learning อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 6.00
2557 สัมมนา หัวข้อ Learning with iPad บริษัท Apple Thailand at Central World 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรม “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และ BSG” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 2 อาคารยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรม "การเขียนจดหมายราชการ" โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรม "Smart With ICT Great Web Apps To Boost Your Productivity" คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 24 ก.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2557 12.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 12.00
2557 อบรม “การใช้งานโปรแกรม Quipper School” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรม “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 พ.ย. 2557 - 20 พ.ย. 2557 3.00
2557 สัมมนา SMART WIFI SOLUTION FOR SMART SCHOOLS โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 04 ก.พ. 2558 - 04 ก.พ. 2558 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author" โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
2556 อบรม เรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน (ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนา เรื่อง การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 อบรม โครงการ Educators in Digital Age จัดโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก 24 ก.ค. 2556 - 24 ก.ค. 2556 6.00
2556 อบรมสัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในหัวข้อ เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ 02 ต.ค. 2556 - 06 ต.ค. 2556 30.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ คุณธรรมของครู ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 6.00
2555 สัมมนา เรื่อง ”ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในมิติใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพ ฯ 15 ก.พ. 2555 - 15 ก.พ. 2555 6.00
2555 สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
2555 สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
2555 สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2555 สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2555 สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
2555 สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
2555 สัมมนา เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น โดยมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการและทีมงาน ACT Media ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 6.00
2555 สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า "ACT BE TOGETHER" ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
2555 อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
2555 อบรม เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
2555 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3.00
2555 สัมมนาตามโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ตฯ กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิฯ 23 พ.ย. 2555 - 25 พ.ย. 2555 24.00
2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายภาพ" โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 3.00
2555 อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
2555 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 15 ม.ค. 2555 - 18 ม.ค. 2555 32.00
2555 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 2 รอบที่ 3 ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 20 ก.พ. 2555 - 23 ก.พ. 2555 32.00
2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Samsung GALAXY Tab 10.1 โดย วิทยากร จากบริษัท Samsung Thailand ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.พ. 2555 - 10 ก.พ. 2555 2.00
2555 สัมมนา เรื่อง HP Thin & Zero Smart Client : The Magic Carpet Ride To The “Cloud” โดย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โรงแรมโซฟีเทล สุขุมวิท 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 4.00
2555 อบรม เรื่อง "เทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์ Digital Signage เพื่อการประชาสัมพันธ์" โดย วิทยากรจากบริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ก.ย. 2555 - 18 ก.ย. 2555 1.30
2555 สัมมนา เรื่อง "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน" โดย โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชการราชดำเนิน 20 ก.ย. 2555 - 20 ก.ย. 2555 4.00
2555 รับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้ MS Enrollment for Education Solution (EES) จากบริษัท Microsoft ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 1.00
2554 สัมมนา เรื่อง "ความสุขในการทำงาน" โดยภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 3.00
2554 สัมมนา เรื่อง การดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น" โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 3.00
2554 สัมมนา เรื่อง "กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โดยใช้ Seven Habits" โดย วิทยากรจากบริษัท...PAC-RIM ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2554 - 10 พ.ค. 2554 3.00
2554 สัมมนา เรื่อง "การเป็นครูที่ดี" โดยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม... ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2554 - 10 พ.ค. 2554 3.00
2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช Mac OS Server (User)" โดยวิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Mac โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 มิ.ย. 2554 - 11 มิ.ย. 2554 6.00
2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 มิ.ย. 2554 - 18 มิ.ย. 2554 3.00
2554 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 29 มิ.ย. 2554 - 02 ก.ค. 2554 32.00
2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินภายนอก" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ค. 2554 - 02 ก.ค. 2554 3.00
2554 ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”รู้จักและเข้าใจการใช้พลังงานทางเลือก “ โดยคุณแม่สาย ประภาสะวัต นายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับรถยนต์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ย. 2554 - 02 ก.ย. 2554 1.00
2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง" โดย ดร. โชติมา หนูพริก และ ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ย. 2554 - 03 ก.ย. 2554 3.00
2554 ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "โคเลสเตอรอลสูง ภัยร้ายใกล้ตัว" โดย หัวหน้าแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ. พญาไท 3 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2554 - 09 ก.ย. 2554 1.00
2554 อบรมหลักสูตร "Network Security" โดย บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด 22 ก.ย. 2554 - 22 ก.ย. 2554 6.00
2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้" ภาคเรียนที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ต.ค. 2554 - 12 ต.ค. 2554 6.00
2554 อบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ ปฎิบัติธรรม และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 6.00
2553 สัมมนา เรื่อง แนวคิดและบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 3.00
2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ครั้งที่ 2 (Local Area Network Switching Workshop) ณ อาคาร C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 22 ก.พ. 2553 - 24 ก.พ. 2553 18.00
2553 อบรม เรื่อง Big Cleaning Day ในหัวข้อเรื่อง การใช้ 5ส ในองค์กร โดยคุณคณาศักดิ์ วาสนะสุข ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท จำกัด ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 มี.ค. 2553 - 09 มี.ค. 2553 2.00
2553 อบรม เรื่อง Best Practice Sharing โดยคุณวิภา พัชตระชัย และคณะ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 6.00
2553 อบรม เรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย ดร.วินัย รอดจ่าย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 3.00
2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ค. 2553 - 20 พ.ค. 2553 6.00
2553 สัมมนา เรื่อง ดูแลตัวเองอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็งในชาย โดยนายแพทย์นพดล นฤปิติ ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 1.00
2553 สัมมนา เรื่อง HP Elevate 2010 โดย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม กรุงเทพฯ 02 ก.ค. 2553 - 02 ก.ค. 2553 3.00
2553 สัมมนา เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในห้องเรียนสู่โลกกว้างอย่างท้าทาย โดย บริษัท เดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 20 ส.ค. 2553 - 20 ส.ค. 2553 3.00
2553 สัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาคาทอลิก โดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียทัพยา จังหวัดชลบุรี 22 ส.ค. 2553 - 25 ส.ค. 2553 24.00
2553 อบรม เรื่อง ร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ โดยคุณสุมนต์ พรสวรรค์วงษ์ และคุณศิระดา บุญเยาวลักษณ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2553 - 28 ก.ย. 2553 3.00
2553 อบรม เรื่อง สร้างสรรค์งาน Graphic ด้วย Adobe Illustrator CS ณ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) สาขาสยามสแควร์ 02 ต.ค. 2553 - 24 ต.ค. 2553 28.00
2553 อบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ (ระบบคลังข้อสอบ) ณ ห้อง ACT MutliMedia โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 24 พ.ย. 2553 - 24 พ.ย. 2553 4.00
2552 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มี.ค. 2552 - 19 มี.ค. 2552 24.00
2552 อบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรมบนเครื่องแมคอินทอชเบื้องต้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 6.00
2552 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการ Networking Academy Laboratory ณ อาคาร C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 23 ก.ย. 2552 - 25 ก.ย. 2552 18.00
2552 สัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิฯ 07 ธ.ค. 2552 - 08 ธ.ค. 2552 12.00
2551 สัมมนา เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสู่อาชีพ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 3.00
2551 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร โดยภราดาศิริชัย ฟองซีกา และภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2551 - 12 พ.ค. 2551 6.00
2551 สัมมนา เรื่อง เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดย รศ.ดร. สมโภชน์เอี่ยมสุภาษิต ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 3.00
2551 อบรม เรื่อง การดูแลและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยดาบตำรวจสุพล อินทโกสุม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 มิ.ย. 2551 - 20 มิ.ย. 2551 2.00
2551 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายภาพและการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) 13 ก.ย. 2551 - 13 ก.ย. 2551 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย...ตัวแทนจากโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1
2560 test4 5
2559 ศึกษาดูงาน Thailand Commart Connect Intelligent Mixed 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560 6
2556 ศึกษาดูงาน Commart Comtech thailand 2013 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 09 พ.ย. 2556 - 09 พ.ย. 2556 6
2555 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ในงานโฟโต้แฟร์ 2011 ครั้งที่ 22 จัดโดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 3
2555 ศึกษาดูงานด้านการบริหารบุคลากรและการบริหารระบบสารสนเทศ บริษัท True Corporation ณ True Corporation Plc. ชั้น18 อาคารทรู ทาวน์เวอร์ 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 6
2555 ศึกษาดูงาน ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา 9 วัน (โตรอนโต-ไนแองการ่า-ซีราคิวส์-อัลบานี-บอสตัน-นิวยอร์ก) จัดโดย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 16 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 72
2555 ศึกษาดูงานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ประเทศเกาหลี 21 มี.ค. 2555 - 25 มี.ค. 2555 40
2555 ศึกษาดูงานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเทศอียิปต์ และ ยุโรปตะวันออก จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประเทศอียิปต์ และ ยุโรปตะวันออก 29 เม.ย. 2555 - 07 พ.ค. 2555 72
2555 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี SHARP BIGPAD บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 22 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556 2
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2562 ” วิทยากรโดยมิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 14 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 2
2561 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.5 ถึง ม.2” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 5/7 และประถมศึกษาปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 1
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (EPประถม) ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 3
2561 อบรมหลักสูตร “Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software” โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 3
2561 การอบรมหลักสูตร “ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp” โดยวิทยากรจาก ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2
2561 การอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 1
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 พ.ค. 2560 - 3
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 3
2560 การอบรม เรื่อง “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1
2560 อบรม เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1
2558 อบรมการใช้ระบบ SWIS เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ ชั้น 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 6
2558 อบรมเรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Ms-Office เบื้องต้น” แก่นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตบางแค ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558 12
2558 วิทยากรบรรยาย เรื่อง "แบ่งปันประสบการณ์ของครูยุค Digital Age" โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม เขตบารัก กทม. 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  15 ม.ค. 2555  รางวัลครูดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครือ ปี 54  
2  16 ม.ค. 2555  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  
3  12 ก.ค. 2555  เกียรติคุณ ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2553  ใบประกาศเกียรติคุณ
4  27 พ.ย. 2556  รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนการสอนบน Tablet  วุฒิบัตรจาก สช.

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2553  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 (จตุตถดิเรกคุณาภรณ์) 128 32 47 5 ธ.ค. 2553

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์คอมพิวเตอร์,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์คอมพิวเตอร์
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (18)
    เสนอพิจารณาอนุมัติงานซ่อมบำรุง (รหัส 6-603 ถึง 6-606)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานซ่อมบำรุง (รหัส 6-603 ถึง 6-606)
   ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (รหัส 6-603 ถึง 6-606)
   แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน
   แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน
   แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   สถิติการซ่อมบำรุง
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   สรุปประเมินผลงานต่างๆ
    เสนอพิจารณาอนุมัติงานซ่อมบำรุง (รหัส 6-603 ถึง 6-606)
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานซ่อมบำรุง (รหัส 6-603 ถึง 6-606)
   ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (รหัส 6-603 ถึง 6-606)
   สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน
   สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน
   สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง
   สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ผ่านเข้ารอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (10)
 CC62-เดินระบบเครือข่ายห้องสำนักงานอาคารจอดรถ 10 มิ.ย. 2562
 CC62-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน SWIS สำหรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2562
 CC62-เดินระบบเครือข่ายระหว่างอาคารจอดรถและอาคาร ACT. Sprot Arena 24 มิ.ย. 2562
 CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ห้องเรียน STEM KIDS ชั้น 1 อาคารราฟาแอล 13 ก.ค. 2562
 CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 13 ก.ค. 2562
 CC62-อบรมการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ 3 ส.ค. 2562
 CC62-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive 27 ส.ค. 2562
 CC62-อบรมการจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape 21 ก.ย. 2562
 CC62-อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms 30 ต.ค. 2562
 CC62-อบรมการสร้างเกมคำถาม-คำตอบด้วย Apps Kahoot 13 พ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
CC62-อบรมการสร้างเกมคำถาม-คำตอบด้วย Apps Kahoot13 พ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (10)  
   1. การอบรมภายใน-ภายนอก
   2. การศึกษาดูงานต่างๆ
   3. วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ภายใน-ภายนอก
   4. ผลงานและนวัตกรรม
   5. เอกสารทางวิชาการต่างๆ (บทความ คู่มือ)
   6. งานบริการชุมชน
   7. การปฏิบัติงานหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
   8. สรุปการปฏิบัติงานหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (รายเดือน)
   9. งานมอบหมายอื่นๆ
   10. กิจกรรมส่วนตัว