[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10208
ชื่อ: มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา
ฉายา: -
อายุงาน: 21 ปี 4 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ บางเขน 2532  การศึกษาบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2554 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูคู่ชั้น ม.5/2 ประสานงาน นศท.ชั้นปีที่ 2 ม.5 0
2559 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูประจำชั้น ม.5/6 ม.5 0
2558 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูผู้ช่วยม.5/8สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.5 0
2557 ครูประจำชั้นม.5/5 สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร 0
2556 ครูประจำชั้นม.4/1 สอนวิชาเคมี และประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร 0
2555 ครูประจำชั้นม.4/3 สอนวิชาเคมี และประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การแก้ไขตำรากลางมูลนิธิฉบับปีการศึกษา2561 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 15 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560 11.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.50
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อสธ. 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการประเมินรอบด้านและการจัดการเรียนรู้ อิมแพค เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 6.00
2557 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 3.00
2557 การสอนวิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษที่ 21 โรงแรมกาญจน์มณี 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 10 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 3.00
- เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 24 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555 24.00
- เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 30 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 “การดูแล อบรมนักเรียน ” ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต จุฬา ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 6.00
2559 บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 8.00
2558 งานปกครอง โรงเรียนเซนดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 ส.ค. 2561  รางวัล ผู้กำกับ นศท.ดีเด่น ประจำปี 2560  โล่ห์รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2551  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1211 2411 81 25 พ.ค. 2549 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16 ม.ค. 2556  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 128 2508 40 5 ธ.ค. 2554 ใบประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (8)
 การประชุมคัดเลือกรถบัสรับส่ง และบริษัทตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร 4 มิ.ย. 2561
 บรรยากาศการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 2561 11 พ.ย. 2561
 การจัดสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 4 ธ.ค. 2561
 บรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 25 ก.พ. 2562
 บรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 25 ก.พ. 2562
 ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสมัครเรียนวิชารักษาดินแดน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 21 มี.ค. 2562
 บรรยากาศการฝึกเตรียมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 21 มี.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
บรรยากาศการฝึกเตรียมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 121 มี.ค. 2562
บรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 325 ก.พ. 2562
บรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 225 ก.พ. 2562
การจัดสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25614 ธ.ค. 2561
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 2561 11 พ.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25615 ก.ย. 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร 4 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)